Wesprzyj KPH

Wróć

Leki dla osób uchodźczych trans- i interpłciowych – recepty / Ліки для транс та інтерсексуальних біженців – рецепти / Medications for transgender and intersex refugees – prescriptions

[UKR Гортай вниз для української версії / For ENG scroll down]

Osoby uchodźcze LGBT+, w szczególności transpłciowe i interpłciowe, przybywające do Polski mogą znaleźć się w sytuacji nagłego zapotrzebowania na niezbędne leki, w tym hormonalną terapię zastępczą.  Jeżeli dotyczy to Ciebie, to musisz wiedzieź, że masz prawo otrzymać w aptece potrzebne Ci leki na podstawie recepty z Twojego kraju. Jeśli nie masz recepty, farmaceuta/ka ma obowiązek wystawić Ci polską receptę. 

JAK OTRZYMAĆ LEKI W POLSCE?

  • Recepta farmaceutyczna

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uprawnień zawodowych farmaceutów (wystosowanym na podstawie art. 96 ust. 4. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.) ), farmaceuci i farmaceutki mają możliwość wystawiania recept farmaceutycznych, także osobom innej narodowości i obywatelstwa niż polskie. 

Recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta/-tki przez farmaceutę/-tkę pracującego w aptece lub punkcie aptecznym. Recepta taka realizowana jest za odpłatnością 100%, a jej wystawienie następuje w sytuacji wydania leku w aptece. Recepta farmaceutyczna nie może dotyczyć produktów leczniczych zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe.

Aby mieć pewność, że otrzymasz leki, pokaż farmaceucie/ tce komunikat dostępny TUTAJ

  • Recepty zagraniczne, w tym ukraińskie:

Apteki działające w Polsce mają obowiązek realizowania recept, które wystawiono w krajach należących do Unii Europejskiej, a także w tych, które do niej nie należą czyli również recept wystawionych w Ukrainie. Takie oświadczenie wydała Naczelna Izba Aptekarska, która prosi o zapewnienie dostępu do leków osobom, które przedstawiają zagraniczne recepty do realizacji.

Uwaga: należy mieć świadomość, że nie wszystkie stosowane w Ukrainie leki są dostępne w Polsce.

 

  • Mam problem z otrzymaniem recepty

Jeśli z jakiegoś powodu nie udało ci się uzyskać recepty farmaceutycznej lub zrealizować recepty z twojego kraju, skontaktuj się z Kampanią Przeciw Homofobii aby uzyskać pomoc: info@kph.org.pl

 

Ważne!

Przerwanie terapii hormonalnej może mieć bardzo zły wpływ na zdrowie i dobrostan psychofizyczny osób interpłciowych i transpłciowych. Należy pamiętać, że hormony działają tylko wtedy, gdy się je przyjmuje, zatem utrzymanie ciągłości terapii jest konieczne i niezbędne. 

 

UA

Біженці ЛГБТ+, особливо трансгендерні та інтерсекс особи, які приїжджають до Польщі, можуть опинитися в ситуації раптової потреби в необхідних ліках, у тому числі в замісній гормональній терапії. Якщо це стосується вас, Ви повинні знати, що Ви маєте право отримати необхідні ліки в аптеці за рецептом який ви отримали у Вашій країні. Якщо у вас немає рецепта, фармацевт зобов’язаний виписати вам польський рецепт.

 

ЯК ОТРИМАТИ ЛІКИ В ПОЛЬЩІ?

 

  • Рецепт від фармацевта

Відповідно до оголошення Головного фармацевтичного інспектора від 25 лютого 2022 року щодо професійної кваліфікації провізорів (видано відповідно до частини 4 статті 96 Закону від 06.09.2001 р. – Фармацевтичний закон), (Вісник законів від 2016 р., № 2142 із змінами), фармацевти мають право виписувати рецепти на ліки особам іншої національності та громадянства, ніж польське.

Рецепт може бути виданий у разі загрози здоров’ю пацієнта провізором, який працює в аптеці або аптечному пункті. Такий рецепт здійснюється за 100% оплату, і видається він при відпуску препарату в аптеці. Лікарський рецепт не поширюється на лікарські засоби, що містять наркотичні та психотропні речовини.

Щоб бути впевненим що Ви отримаєте ліки, покажіть фармацевту інформацію яка знаходиться ТУТ

 

  •  Іноземні рецепти, у тому числі українські

 

Аптеки, що працюють у Польщі, зобов’язані виконувати рецепти, видані в країнах Європейського Союзу, а також у тих, що не входять до нього, тобто також рецепти, видані в Україні. Таку заяву оприлюднила Вища фармацевтична палата, яка просить надати ліки людям, які пред’являють іноземні рецепти.

Примітка: Зверніть увагу, що не всі ліки, які використовуються в Україні, доступні в Польщі.

 

  • Я маю проблему з отриманням рецепту

 

Якщо з якихось причин ви не змогли отримати лікарський рецепт або зреалізувати рецепт отриманий у Ваші країні, зверніться по допомогу до Кампанії проти гомофобії:

mailto: info@kph.org.pl

Важливо!

Припинення гормональної терапії може мати дуже негативний вплив на здоров’я та психофізичне самопочуття інтерсекс та трансгендерних

 

ENG

Medications for transgender and intersex refugees – prescriptions

LGBT+ refugees, especially transgender and intersex persons coming to Poland, may find themselves in a situation of a sudden need for necessary medications, including hormone replacement therapy. If this applies to you, please be aware that you have the right to obtain the medication you need from a pharmacy based on a prescription from your home country. If you do not have a prescription, the pharmacist is obliged to issue you a Polish prescription.

 

HOW TO OBTAIN MEDICATIONS IN POLAND?

 

  • Pharmaceutical prescription

In accordance with the announcement of the Chief Pharmaceutical Inspector of February 25th 2022 on the professional qualifications of pharmacists (issued pursuant to Article 96 (4) of the Act of September 6, 2001 – Pharmaceutical Law, (Journal of Laws of 2016, no. item 2142, as amended), pharmacists are in position to issue pharmaceutical prescriptions, also to people of other nationality and citizenship than Polish.

A pharmaceutical prescription is to be issued in the event of a threat to the patient’s health by a pharmacist working in a pharmacy. Such a prescription is issued when the drug is dispensed in a pharmacy. A pharmaceutical prescription cannot apply to medicinal products containing narcotic drugs and psychotropic substances.

To make sure you receive your medication, show the pharmacist THIS note. 

 

  • Foreign prescriptions, including Ukrainian

Pharmacies operating in Poland are required to fill prescriptions issued in European Union countries, as well as non-European Union countries, i.e. also prescriptions issued in Ukraine. Such a statement was issued by the Supreme Pharmaceutical Chamber, which asks for access to medicines to people who present foreign prescriptions.

Note: Please be aware that not all medications used in Ukraine are available in Poland.

 

  • I’m having trouble getting or filling my prescription

If for some reason you have not been able to obtain a pharmaceutical prescription or to fill a prescription from your country, contact the Campaign Against Homophobia (KPH) for help: info@kph.org.pl

 

Important!

Discontinuation of hormone therapy can have a very negative impact on the health and psychophysical well-being of intersex and transgender persons. It is important to remember that hormones only work when being taken, so it is necessary to maintain the continuity of therapy.

 

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?