Wesprzyj KPH

[UKR Гортай вниз для української версії / For ENG scroll down]

W Ukrainie trwa wojna. 24 lutego nasze sąsiadki i sąsiedzi zostali zaatakowanai przez Rosję, której władze znane są z homo- i transfobicznej polityki wobec osób LGBT+. Kampania Przeciw Homofobii z dniem wybuchu wojny ruszyła z działaniami pomocowymi adresowanymi do osób uchodźczych LGBT+. Prowadzimy bazę lokali, otworzyliśmy świetlicę, dystrybuujemy plakaty i ulotki, komunikujemy o zbiórkach, reagujemy na bieżące potrzeby. Jednocześnie pracujemy nad kolejnymi działaniami będąc w stałym kontakcie z organizacjami LGBT+ z Ukrainy. 

 

 1. Baza mieszkań dla osób uchodźczych LGBT+
 2. Świetlica
 3. Wsparcie finansowe dla organizacji z Ukrainy
 4. Plakaty i ulotki
 5. Leki i recepty dla osób trans- i interpłciowych
 6. Apele do władz

 

Baza mieszkań dla osób uchodźczych LGBT+

KPH uruchomiło bazę mieszkań dla osób LGBT+ uciekających przed wojną. Do bazy mogą dodać się zarówno osoby oferujące lokal jak i te szukające schronienia. KPH po weryfikacji zgłoszeń łączy ze sobą osoby z Polski z osobami uchodźczymi. 

Więcej informacji TUTAJ

 

Świetlica

W biurze KPH, które mieści się  przy Alejach Jerozolimskich 99/40 w Warszawie, otworzyliśmy świetlicę dla osób uchodźczych LGBT+. Jest to bezpieczna przestrzeń, w której można spędzić czas z ludźmi ze społeczności LGBT+, skorzystać z Internetu, prądu i łazienki z prysznicem. Napić się kawy lub herbaty i odpocząć. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00. 

Więcej informacji TUTAJ

 

Wsparcie finansowe dla organizacji z Ukrainy

KPH jest w kontakcie z organizacjami LGBT+ działającym na terenie Ukrainy. Poza zbieraniem informacji nt. realnych potrzeb i przekazywaniu w mediach społecznościowych najistotniejszych informacji od ukraińskich organizacji, opublikowaliśmy spis zbiórek z danymi pozwalającymi przekazać darowiznę. 

Więcej informacji TUTAJ

 

Plakaty i ulotki

We współpracy z blisko 40 organizacjami LGBT+ z całej Polski KPH przygotowało plakaty i ulotki informacyjne dot. zakresu pomocy świadczonej przez te organizacje. Plakaty i ulotki w 3 językach (ukraiński, polski i angielski) są dystrybuowane na terenie całego kraju, w tym na przejściach granicznych i w punktach recepcyjnych. Do akcji może przyłączyć się każdy drukując plakaty i wieszając je w dostępnym publicznie miejscu.

Więcej informacji TUTAJ

 

Leki i recepty dla osób trans- i interpłciowych

Osoby uchodźcze LGBT+, w szczególności transpłciowe i interpłciowe, przybywające do Polski mogą znaleźć się w sytuacji nagłego zapotrzebowania na niezbędne leki, w tym hormonalną terapię zastępczą.  Polskie prawo nakłada na apteki obowiązek wydawania osobom uchodźczym leków na podstawie zagranicznych recept. W przypadku braku recepty – farmaceuta/ka ma obowiązek wystawić Ci polską receptę. W celu dotarcia z tą informacją do osób trans- i interpłcowych uciekających przed wojną KPH dystrybuuje plakaty i ulotki informacyjne w punktach recepcyjnych, na przejściach granicznych i dworcach. Przygotowaliśmy również plakaty, które każdy może pobrać i wywiesić w dowolnym miejscu. 

Więcej informacji TUTAJ

 

Apele do władz

Kampania Przeciw Homofobii znajduje się wśród sygnatariuszy/ek apeli organizacji działających na rzecz praw człowieka adresowanych do władz. 

Więcej informacji TUTAJ

 

Co dalej?

KPH będzie kontynuowało opisane powyżej działania. Przed nami m.in. uruchomienie telefonicznej linii wsparcia. Jednocześnie – poza działaniami pomocowymi – prowadzimy działania komunikacyjne i  rzecznicze na poziomie krajowym i zagranicznym. 

 

Як KPH допомагає ЛГБТ+ біженцям з України?

 

В Україні йде війна. 24 лютого на наших сусідів напала Росія, влада якої відома своєю гомо- та трансфобною політикою щодо ЛГБТ+. Кампанія Проти Гомофобії в день початку війни розпочала надання допомоги ЛГБТ+-біженцям. Ми ведемо базу даних помешкань, відкрили загальну кімнату відпочинку, розповсюджуємо плакати та листівки, збираємо кошти, відповідаємо на нагальні потреби. Разом з тим ми працюємо над подальшою діяльністю, перебуваючи в постійному контакті з ЛГБТ+ організаціями з України.

 

 1. База даних житла для ЛГБТ + біженців
 2. Загальна кімната відпочинку
 3. Фінансова підтримка організацій з України
 4. Плакати та листівки
 5. Ліки та рецепти для транс- та інтерсекс людей
 6. Звернення до влади

 

База даних житла для ЛГБТ+ біженців

KPH запустила базу житла для ЛГБТ+ людей, які тікають від війни. До бази можуть приєднатися як люди, які пропонують приміщення, так і ті, хто шукає притулок. Після перевірки заяв, KPH з’єднує людей з Польщі з біженцями.

Більше інформації ТУТ

 

Загальна кімната

В офісі KPH, який знаходиться за адресою Aleje Jerozolimskie 99/40 у Варшаві, ми відкрили загальну кімнату для ЛГБТ + біженців. Це безпечний простір, де можна проводити час з людьми з ЛГБТ+ спільноти, користуватися Інтернетом, електрикою та ванною кімнатою з душем. Випийти чашку кави або чаю і розслабтеся. Загальна кімната працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00.

Більше інформації ТУТ

 

Фінансова підтримка організацій з України

KPH підтримує контакти з ЛГБТ+ організаціями, що діють в Україні. Окрім збору інформації про реальні потреби та передачі найважливішої інформації від українських організацій у соцмережах, ми опублікували список зборів із даними, які дозволяють пожертвувати кошта.

Більше інформації ТУТ

 

Плакати та листівки

У співпраці з майже 40 ЛГБТ+ організаціями з усієї Польщі KPH підготувала плакати та інформаційні листівки про обсяги допомоги, яку надають ці організації. Плакати та листівки трьома мовами (українською, польською та англійською) розповсюджуються по всій країні, в тому числі на прикордонних переходах та пунктах прийому. Долучитися до акції може кожен охочий, роздрукувавши плакати та розвісивши їх у загальнодоступному місці.

Більше інформації ТУТ

 

Ліки та рецепти для транс- та інтерсексуальних людей

Біженці ЛГБТ+, особливо трансгендерні та інтерсекс особи, які приїжджають до Польщі, можуть опинитися в ситуації раптової потреби в необхідних ліках, у тому числі в замісній гормональній терапії. Польське законодавство вимагає від аптек видавати ліки біженцям за іноземними рецептами. У разі відсутності рецепта фармацевт зобов’язаний видати вам польський рецепт. Щоб довести інформацію до трансгендерних та інтерсекс людей, які тікають від війни, KPH розповсюджує плакати та інформаційні листівки на пунктах прийому, на прикордонних переходах та на вокзалах. Також ми підготували плакати, які кожен може завантажити та повісити де завгодно.

Більше інформації ТУТ

 

Звернення до влади

Кампанія Проти Гомофобії – одна з організації серед тих, хто підписав звернення правозахисних організацій до влади.

Більше інформації ТУТ

 

Що далі?

KPH продовжить діяльність, описану вище. Перед нами, серед інших планів – запуск лінії телефонної підтримки. У той же час – окрім діяльності з надання допомоги – ми проводимо комунікаційні та адвокаційні заходи на національному та міжнародному рівнях.

 

 

How KPH helps LGBT + refugees from Ukraine?

Ukraine is at war. On February 24th, our neighbours were attacked by Russia, whose authorities are known for their homo- and transphobic policy towards LGBT+ persons. The Campaign Against Homophobia (KPH), on the day of the outbreak of the war, launched aid measures for LGBT+ refugees. Currently we run an accommodation database, we’ve opened a common room, we distribute posters and leaflets, communicate about fundraisers, and respond to urgent needs. We are continuously working on various issues while being in constant touch with LGBT+ organizations in Ukraine.

 

 1. LGBT+ refugees accommodation database
 2. Common room
 3. Financial support for Ukrainian organizations
 4. Posters and leaflets
 5. Medications and prescriptions for transgender and intersex persons
 6. Apeals to the authorities

 

LGBT+ refugees accommodation database

KPH has launched an accommodation database for LGBT+ persons fleeing the war. Those offering accommodation as well as those looking for one can apply. After verifying the applications, KPH connects people from Poland with refugees.

For more information go HERE

 

Common Room

In the KPH office, which is located at Aleje Jerozolimskie 99/40 in Warsaw, we have opened a common room for LGBT+ refugees. It is a safe space where you can spend time with people from the LGBT+ community, use the Internet, electricity and a bathroom with a shower. Have a cup of coffee or tea and relax. The common room is open from Monday to Friday, from 10:00 to 18:00.

For more information go HERE

 

Financial support for organizations in Ukraine

KPH is in touch with LGBT+ organizations operating in Ukraine. In addition to collecting information on vital needs and sharing the most important information from Ukrainian organizations on social media, we have published a list of fundraisers you can donate to. 

For more information go HERE

 

Posters and flyers

In cooperation with nearly 40 LGBT+ organizations from all over Poland, KPH prepared posters and leaflets with information about aid and assistance provided by these organizations. Posters and leaflets in 3 languages (Ukrainian, Polish and English) are distributed throughout the country, including at border crossings and reception points. Anyone can get involved in disseminating information by printing posters and hanging them in a public place.

For more information go HERE

 

Medications and prescriptions for transgender and intersex persons 

LGBT+ refugees, especially transgender and intersex persons coming to Poland, may find themselves in a situation of a sudden need for necessary medications, including hormone replacement therapy. Polish law requires pharmacies to issue medications to refugees based on foreign prescriptions. In the absence of a prescription, the pharmacist is obliged to issue a Polish prescription. In order to reach out to transgender and intersex people fleeing the war, KPH distributes posters and leaflets at reception points, border crossings and railway stations. We’ve also prepared posters that anyone can download from our website and hang in any public place.

For more information go HERE

 

Appeals to the authorities

Campaign Against Homophobia is among the signatories of the appeals of human rights organizations addressed to the authorities.

For more information go HERE

 

What’s next?

KPH will continue the activities listed above. We’re currently working on launching a telephone support line. At the same time – apart from aid activities – we conduct communication and advocacy activities at the national and international level. 

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?