Wesprzyj KPH

Projekt Health4LGBTI – „Badanie pilotażowe dotyczące zmniejszenia nierówności w zdrowiu doświadczanych przez osoby LBGTI” (SANTE/2015/C4/035) jest finansowany przez Komisję Europejską. Jego celem jest opracowanie metod pozwalających na zmniejszenie nierówności w zdrowiu doświadczanych przez osoby LGBTI – lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne.

Projekt Health4LGBTI jest realizowany przez europejskie organizacje akademickie (Uniwersytet w Weronie, Uniwersytet w Brighton), organizacje zdrowia publicznego (EuroHealthNet, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny) i społeczność LGBTI (ILGA-Europa) od marca 2016 do końca marca 2018 roku. W Polsce projekt realizowany jest przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Kampania Przeciw Homofobii i Lambda Warszawa.

Ten pilotażowy projekt pozwoli nam zwiększyć wiedzę o tym, jak w najlepszy sposób zmniejszyć nierówności w zdrowiu, których doświadczają osoby LGBTI, a które często również nakładają się na inne nierówności wynikające np. z nierównego traktowania lub dyskryminacji osób starszych, młodzieży, uchodźców, imigrantów, osób niepełnosprawnych, biednych, zamieszkujących obszary wiejskie lub inne obszary, które ze względu na położenie geograficzne mogą prowadzić do wykluczenia społecznego).

Celem projektu jest określenie problemów napotykanych przez osoby LGBTI w dostępie do służby zdrowia i podczas korzystania z opieki zdrowotnej oraz analiza barier, z którymi spotykają się pracownicy medyczni opiekujący się pacjentami LGBTI. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie przedstawienie pracownikom medycznym skali problemu nierówności w zdrowiu doświadczanych przez osoby LGBTI oraz poszerzenie posiadanej przez personel medyczny wiedzy i zdobycie nowych umiejętności w zakresie pokonywania wskazanych barier w celu zmniejszenia nierówności w zdrowiu.

W ramach realizacji zadań projektu będą podejmowane następujące działania:

  • Przegląd literatury, w której poruszane są problemy nierówności w zdrowiu doświadczane przez osoby LGBTI oraz barier, z którymi spotykają się pracownicy medyczni udzielający świadczeń medycznych pacjentom LGBTI;
  • Przeprowadzenie badań jakościowych metodą grup fokusowych w 6 geograficznie różnych krajach Unii Europejskiej (Polska, Włochy, Wielka Brytania, Belgia, Bułgaria, Litwa). Celem tych badań będzie poznanie barier w opiece zdrowotnej nad osobami LGBTI w odbiorze zarówno osób LGBTI jak i pracowników medycznych. Z tego powodu grupy fokusowe będą prowadzone w obu grupach, wśród osób LGBTI i wśród pracowników medycznych. Dzięki informacjom uzyskanym w czasie dyskusji w grupach fokusowych możliwe będzie stworzenia modułów szkoleniowych dla lekarzy, których celem jest wskazanie metod pracy z pacjentami LGBTI;

Zaproszenie do grupy fokusowej dla osób LGBTI

Zaproszenie do grupy fokusowej dla pracowników medycznych

  • Opracowanie modułów szkoleniowych dla pracowników medycznych. Celem tych modułów jest poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy o potrzebach zdrowotnych osób LGBTI, zmiana nastawienia do kontaktu z takimi pacjentami oraz zdobycie nowych umiejętności niezbędnych w sprawowaniu opieki medycznej nad pacjentami LGBTI. Moduły szkoleniowe zostaną opracowane tak, aby mogły być użyteczne w różnych krajach Unii Europejskiej przez wszystkich pracowników medycznych;
  • Badanie pilotażowe modułów szkoleniowych w państwach, gdzie prowadzono grupy fokusowe, celem ich ewaluacji i ewentualnej modyfikacji;
  • Konferencja zamykająca projekt – podsumowanie i przekazanie wyników badania/szkolenia grupom docelowym, które reprezentują lub pracują z osobami LGBTI, pracownikom medycznym, organizacjom zdrowia publicznego oraz przedstawicielom organizacji rządowych zajmujących się zdrowiem publicznym.

Przegląd doniesień naukowych wskazuje, iż osoby LGBTI doświadczają pewnych nierówności w zdrowiu, które mają wpływ na ich stan zdrowia.

Osoby LGBTI nadal doświadczają stygmatyzacji i dyskryminacji w połączeniu ze społeczną izolacją czy nawet wykluczeniem i niezrozumieniem społecznym. Prowadzi to do powstawania wielu barier m.in. w korzystaniu z ochrony zdrowia czy pomocy społecznej. Wynikiem złych doświadczeń w kontaktach z najbliższym otoczeniem jest podwyższone ryzyko uzależnienia od alkoholu, nadużywania substancji psychotropowych, depresji, prób samobójczych i samookaleczeń, przemocy, oraz infekcji HIV. Depresja, stany lękowe, nadużywanie alkoholu i innych substancji psychotropowych jest 1,5 większe wśród osób LGBTI, szczególnie wysokie jest ryzyko nadużywania alkoholu przez lesbijki i kobiety biseksualne.

Jednym z najczęściej występujących problemów przy korzystaniu z opieki medycznej przez osoby LGBTI jest przeświadczenie wielu pracowników medycznych, że osoby te mają takie same potrzeby zdrowotne jak osoby heteroseksualne, zwłaszcza jeśli chodzi o problemy zdrowia seksualnego. Niestety jest to mylny osąd. Osoby LGBTI mają specyficzne problemy zdrowotne, które często pozostają nierozpoznane lub pominięte przez pracowników medycznych (m.in. niektóre nowotwory, depresja, uzależnienia).

Kolejną istotną barierą w dostępie do ochrony zdrowia przez osoby LGBTI jest problem ujawnienia pracownikom medycznym swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Wiele osób obawia się bowiem, że po jej ujawnieniu, spotkają się z strony pracowników medycznych z dyskryminacją i/lub gorszym traktowaniem/leczeniem.

Do tej pory włożono wiele wysiłku w poznanie i opisanie problemu nierówności w zdrowiu, który dotyczy całej Europy, jednak niewiele uwagi poświęcono znalezieniu efektywnych rozwiązań zmniejszających te nierówności w społeczeństwie.

Istnieje jednak wyraźna potrzeba, zarówno w każdym państwie, jak i na szczeblu europejskim, aby zmniejszać nierówności w zdrowiu doświadczane przez osoby LGBTI, szczególnie wspierając najsłabsze grupy społeczne, a także, aby zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z organizatorami badania w Polsce:

Zakład Epidemiologii NIZP-PZH Kampania Przeciw Homofobii
dr Magdalena Rosińska Marcin Rodzinka
e-mail: mrosinska@pzh.gov.pl e-mail: mrodzinka@kph.org.pl
dr Marta Niedźwiedzka-Stadnik tel. (22) 42-36-438
e-mail: mniedzwiedzka@pzh.gov.pl Lambda Warszawa
tel. (22) 54-21-248 Michał Pawlęga
e-mial: mpawlega@lambdawarszawa.org

Dodatkowe informacje można również uzyskać u koordynatora badania: Massimo Mirandola, Uniwersytet w Weronie (Włochy) (massimo.mirandola@ospedaleuniverona.it)

Informacja o projekcie znajduje się również na stronach internetowych Komisji Europejskiej: link

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?