Wesprzyj KPH

13 marca br. Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z organizacjami LGBTQ.

W dniu 13 marca 2009 r. odbyło się kolejne już spotkanie przedstawicieli organizacji gejowsko – lesbijskich z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Januszem Kochanowskim, organizowane przez RPO w ramach współpracy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. W spotkaniu udział wzięła Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska, przedstawiciele KPH Marta Abramowicz, Monika Zima i Greg Czarnecki, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Lambda Warszawa, Fundacji Trans  – Fuzja oraz Fundacji Równości.
   Jednym z najbardziej istotnych zagadnień omawianych podczas spotkania były prace nad ustawą o równym traktowaniu. Przedstawiciele KPH zwrócili uwagę, że od dłuższego czasu projekt ustawy nie zmienia się w zasadniczych kwestiach, które w wielu opiniach i ekspertyzach organizacji pozarządowych uznane zostały za niezgodne ze standardami europejskimi określanymi przed dyrektywy unijne. Brak informacji na stronach MPiPS na temat obecnych działań nad projektem ustawy, przedłużające się procedury wewnątrządowe, a przede wszystkim brak rzetelnej debaty publicznej podniesiony przed przedstawicieli KPH, oznacza jednocześnie pominięcie głosu organizacji pozarządowych przeciwdziałających dyskryminacji w tak poważnej dla obywateli sprawie. Minister E. Radziszewska wyjaśniła, że nie ma kompetencji w zakresie opracowania i przygotowania projektu ustawy, ale nadzoruje działania nad projektem i dąży do wypracowania jak najlepszej z punktu widzenia dyrektyw wersji ustawy. RPO wystąpił z inicjatywą przekazania uzgodnionych z nim wcześniej postulatów i uwag organizacji LGBT  do projektu ustawy o równym traktowaniu do Minister Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto Rzecznik zgodził się z propozycją KPH zorganizowania przez Biuro ROPO Szczytu Równości poświęconego ustawie.
   Podczas spotkania podjęta została dyskusja na temat mowy nienawiści, w kontekście wypowiedzi polskich polityków, do których –  po interwencji KPH  – zwrócił się RPO. Przedstawiciele KPH zaprezentowali Biuletyn Monitoringu Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce oraz wyjaśnili, że w ciągu 2 miesięcy ukaże się Raport na temat mowy nienawiści i przestępstw na tle orientacji seksualnej przygotowany przez KPH. Zarówno Rzecznik dr J. Kochanowski jak i Minister E. Radziszewska wyrazili obawy na temat zgodności z konstytucją  ewentualnych zmian w polskim kodeksie karnym w związku z przestępstwami motywowanymi orientacją seksualną. Pani Rzecznik i Pani Minister zadeklarowali jednak, że zapoznają się projektem zmian kodeksu karnego opracowanego przez KPH oraz opiniami na ten temat zawartymi w powstałym Raporcie.
Spotkanie było także okazją do omówienia najbardziej istotnych problemów, z jakimi zwracają się do KPH klienci. Zarówno uwagę na konieczność uwrażliwienia i uświadamiania sędziów rodzinnych na postępowania z udziałem osób LGBT walczących o swoje prawa rodzicielskie nad własnymi dziećmi. Kontrowersje wywołały sprawy karne o znieważenie i zniesławienie, a także pracownicze, z elementem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Rzecznik zaznaczył, że do jakichkolwiek działań i interwencji niezbędne się zgłoszenie się do niego konkretnego pokrzywdzonego. Niestety, co wyjaśnili przedstawiciele KPH, najczęściej ofiary dyskryminacji w obawie przed ośmieszeniem i brakiem pozytywnego dla siebie rozstrzygnięcia, nie chcą występować na drogę postępowania sądowego. Zdaniem KPH sytuacja taka wymaga działań wszystkich organów  czuwających nad przestrzeganiem praw człowieka, zmierzających do zmian świadomości na temat dyskryminacji, funkcjonowania sądów itp.
Rzecznik wyraził zainteresowanie  projektem realizowanym przez KPH dotyczącym nawiązania współpracy z policją. Celem projektu jest szkolenie policjantów w zakresie tolerancji i przeciwdziałania homofobii. Ponadto Rzecznik zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby zachęcić funkcjonariuszy do udziału w tego typu szkoleniach.
Przedstawicielki Fundacji TransFuzja przedstawiły Rzecznikowi przykłady dyskryminacji osób transseksualnych, np. braku refundacji operacji zmiany płci osób oraz wskazały na problem z identyfikacją osób transseksualnych w trakcie leczenia hormonalnego czy pooperacyjnego.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?