05 kwietnia 2022

Fundusz Rainbow Beyond Borders [PL / UA / ENG]

 

[UKR Гортай вниз для української версії / For ENG scroll down]

 

Fundusz Rainbow Beyond Borders jest inicjatywą Kampanii Przeciw Homofobii. Jego głównym celem jest wspieranie działań pomocowych polskich i ukraińskich organizacji społecznych i grup nieformalnych, które są adresowane do osób uchodźczych LGBT+, ich rodzin i bliskich zarówno w Polsce jak i w Ukrainie.

 

 1. Kto może aplikować?
 2. Typy działań są objęte wsparciem
 3. Maksymalna wysokość grantu
 4. Procedura ubiegania się o wsparcie – organizacje ukraińskie
 5. Procedura ubiegania się o wsparcie – organizacje polskie
 6. Ważne terminy
 7. Wysokość środków w Funduszu
 8. Zaangażowanie biznesu
 9. FQ

 

1. Kto może aplikować?

O grant przyznawany w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders ubiegać się mogą organizacje i kolektywy/grupy nieformalne prowadzące na terenie Polski i Ukrainy działalność pomocową dla osób LGBT+ (oraz ich najbliższych/rodzin), które ucierpiały na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę.

 

2. Typy działań objętych wsparciem

 W ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders przyznawane są granty, które mogą pokryć koszta działań następującego typu:

 • wsparcie psychologiczne
 • wsparcie prawne
 • noclegi/mieszkania 
 •  transport 
 •  tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla osób uchodźczych
 • wizyty lekarskie (jeżeli osoba nie ma możliwości skorzystania z pomocy na NFZ)
 • pomoc rzeczowa: leki, jedzenie, ubrania etc.

 Pokrycie innych rodzajów kosztów, które są związane z działalnością pomocową, również jest możliwe.

 

3. Maksymalna wysokość grantu

 Maksymalna wysokość grantu, o który może się ubiegać organizacja lub grupa nieformalna, wynosi 10.000 zł     

 

4. Procedura ubiegania się o wsparcie – organizacje ukraińskie

Organizacje społeczne i grupy nieformalne z Ukrainy, aby ubiegać się o grant są proszone o wysłanie maila na adres: [email protected] w celu umówienia rozmowy telefonicznej, która będzie stanowić podstawę otrzymania grantu.  

 

5. Procedura ubiegania się o wsparcie – organizacje polskie

 Organizacje społeczne i grupy nieformalne z Polski, aby ubiegać się o grant proszone są o wypełnienie formularza aplikacyjnego.

Formularz dostępny TUTAJ 

 

6. Ważne terminy 

 Aplikacje do Funduszu Rainbow Beyond Border rozpatrywane na bieżąco, a decyzja będzie ogłoszona w ciągu maksymalnie 7 dni od wysłania formularza/rozmowy telefonicznej.

 

7. Zaangażowanie biznesu

 Firmy, które chcą wesprzeć finansowo Fundusz Rainbow Beyond Borders i pomóc osobom LGBT+, ich rodzinom i bliskim, które uciekają przed wojną, prosimy o wysłanie maila na adres: [email protected]

 

8. Wysokość środków w Funduszu

 Aktualna pula środków Funduszu Rainbow Beyond Borders to 50.000 zł (środki pochodzą z darowizn i 1% przekazanego na KPH). Kolejne środki finansowe będą pozyskiwane przez KPH na bieżąco. Wnioski organizacji społecznych i grup nieformalnych, które nie otrzymają dofinansowania w związku z wyczerpaniem się środków Funduszu, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, po tym jak KPH pozyska kolejne 50.000 zł. 

 

9. FAQ

Czy możemy pokryć koszta wynagrodzenia osoby pracującej w naszej organizacji/ grupie?

Tak. Z grantu przyznanego w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders można pokryć zarówno koszta  rzeczowe jak i osobowe związane z prowadzeniem działalności pomocowej na rzecz osób uchodźczych LGBT+ i ich rodzin oraz bliskich, które ucierpiały na skutek wojny.

Jaki jest termin na wydanie środków?

Nie ma terminu, w którym należy wydać środki z grantu przyznanego w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders.

Czy jest potrzebne sprawozdanie finansowe po realizacji grantu?

Nie ma wymogu składania sprawozdania finansowego po realizacji grantu przyznanego w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders. Po wydaniu środków, potrzebne będzie jedynie krótkie sprawozdanie (maksymalnie 1 strona) na co zostały wydane środki. 

Jesteśmy grupą nieformalną, czy na pewno możemy się ubiegać o grant?

Tak, grupy nieformalne mogą ubiegać się o grant przyznawany w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders.

 

Фонд Rainbow Beyond Borders

 

Кампанія Проти Гомофобії запускає фонд Rainbow Beyond Borders. Його головна мета – підтримка діяльності польських та українських громадських організацій та неформальних груп, які свою діяльність адресують ЛГБТ+-біженцям та їхнім родинам та близьким як у Польщі, так і в Україні.

 

 1. Хто може подати заявку?
 2. Підтримуються види діяльності
 3. Максимальний розмір гранту
 4. Процедура підтримки – українські організації
 5. Процедура підтримки – польські організації
 6. Важливі дати
 7. Розмір коштів у Фонді
 8. Залучення бізнесу
 9. FQ

 

 1. Хто може подати заявку?

Організації та колективи/неформальні групи, які проводять заходи допомоги в Польщі та Україні для ЛГБТ+ осіб (та їхніх родичів/сімей), які постраждали внаслідок російської агресії проти України, можуть подати заявку на отримання гранту в рамках фонду Rainbow Beyond Borders.

 

2 Підтримувані види діяльності

Фонд Rainbow Beyond Borders надає гранти, які можуть покривати витрати на діяльність таких видів: Також можливе покриття інших видів витрат, пов’язаних з діяльністю з надання допомоги

 

3. Максимальний розмір гранту

Максимальний розмір гранту, на який може подати заявку організація або неформальна група, становить 10 000 злотих

 

4. Процедура підтримки – українські організації

Для подання заявки на отримання гранту громадські організації та неформальні групи з України повинні надіслати електронний лист на адресу: [email protected], щоб домовитися про телефонний дзвінок, який стане підставою для отримання гранту.

 

5. Процедура підтримки – польські організації

Громадські організації та неформальні групи з Польщі та України просять заповнити заявку на отримання гранту. Форма доступна ТУТ

6. Важливі дати

Заявки на фонд Rainbow Beyond Border розглядатимуться на постійній основі, а рішення буде оголошено протягом максимум 7 днів з моменту надсилання форми/телефонного дзвінка.

 

7. Залучення бізнесу

Компанії, які хочуть фінансово підтримати фонд Rainbow Beyond Borders та допомогти ЛГБТ+ людям, їхнім родинам та родичам, які тікають від війни, надішліть електронного листа на адресу: [email protected]

 

8. Розмір коштів у Фонді

Поточний пул коштів від Rainbow Beyond Borders Fund становить 50 000 злотих. Подальші кошти KPH буде отримувати на постійній основі. Першими розглядатимуться заяви громадських організацій та неформальних груп, які не отримують фінансування через вичерпання ресурсів Фонду, після того як KPH отримає ще 50 тис. злотих.9. FAQ

 

Чи можемо ми покрити витрати на заробітну плату людини, яка працює в нашій організації/групі?

Так. Грант, який надається в рамках фонду Rainbow Beyond Borders, може покрити як матеріальні, так і особисті витрати, пов’язані з наданням допомоги ЛГБТ+-біженцям, їхнім сім’ям та родичам, які постраждали внаслідок війни.

Який термін витрачання коштів?

Немає терміну, до якого кошти з гранту, наданого в рамках фонду Rainbow Beyond Borders, мають бути витрачені.

Чи потрібен мені фінансовий звіт після реалізації гранту?

Немає вимоги подавати фінансовий звіт після реалізації гранту, наданого в рамках фонду Rainbow Beyond Borders. Після витрачання грошей вам знадобиться лише короткий звіт (максимум 1 сторінка) про те, на що були витрачені гроші.

Ми неформальна група, ми впевнені, що зможемо подати заявку на грант?

Так, неформальні групи можуть подати заявку на отримання гранту від Rainbow Beyond Borders Fund.

 

Rainbow Beyond Borders Fund

The Campaign Against Homophobia launches the Rainbow Beyond Borders Fund. Its main goal is to support aid activities of Polish and Ukrainian organizations and informal groups, which are addressed to LGBT+ refugees and their families and loved ones both in Poland and Ukraine.

 

 1. Who can apply?
 2. Types of activities supported
 3. Maximum grant amount
 4. Application procedure – Ukrainian organizations
 5. Application procedure – Polish organizations
 6. Important deadlines
 7. Amount of resources in the Fund
 8. Business involvement
 9. FQ

 

1. Who can apply?

The Rainbow Beyond Borders Fund grant is open to organizations and collectives/informal groups conducting activities in Poland and Ukraine in support of LGBT+ people (and their families/relatives) who suffered as a result of the Russian aggression against Ukraine.

 

2. Types of activities supported

The Rainbow Beyond Borders Fund awards grants that may cover the following types of activities:

 • psychological support
 • legal support
 • accommodation/apartments 
 • transportation 
 • creating safe spaces for refugees
 • medical visits (if the person has no possibility to get help from the National Health Fund)
 • in-kind assistance: medication, food, clothing, etc.

 Coverage of other types of costs that are related to relief activities is also possible.

 

3. Maximum grant amount

The maximum grant that an organization or an informal group can apply for is PLN 10.000.   

     

4. Application procedure – Ukrainian organizations

To apply for a grant,  organizations and informal groups from Ukraine are required to send an email to [email protected] in order to arrange a telephone interview that will be the basis for receiving the grant.  

 

5. Application procedure – Polish organizations

In order to apply for a grant, social organizations and informal groups from Poland are asked to fill out an application form. The form is available HERE 

 

6. Important deadlines 

Applications to the Rainbow Beyond Border Fund are reviewed on an ongoing basis, and a decision will be announced within 7 days of submitting the application form/phone call.

 

7. Business Involvement

Businesses that would like to make a financial contribution to the Rainbow Beyond Borders Fund and help LGBT+ individuals and their families and loved ones who are fleeing war, please send an email to: [email protected]

 

8. Total Fund budget

The current budget of the Rainbow Beyond Borders Fund is 50,000 PLN (funds come from donations and 1% given to KPH). Further funds will be raised by KPH on an ongoing basis. The applications of organizations and informal groups, which will not receive funding due to depletion of the Fund’s resources, will be considered first, after KPH fundraises  another 50.000 PLN. 

 

FAQ

Can we cover the salary costs of someone working for our organization/group?

Yes. A Rainbow Beyond Borders Fund grant can cover both in-kind and staff costs associated with conducting outreach to LGBT+ refugees and their families and loved ones affected by war.

What is the deadline for spending the funds?

 There is no deadline to spend funds from a Rainbow Beyond Borders Fund grant.

Is a post-grant financial statement required?

There is no requirement to submit a financial report after the Rainbow Beyond Borders Fund grant is disbursed. Once the funds have been spent, only a brief report (1 page maximum) of what the funds were spent on will be needed. 

We are an informal group, are we sure we can apply for a grant?

Yes, informal groups can apply for a Rainbow Beyond Borders Fund grant.