Wesprzyj KPH

[UKR Гортай вниз для української версії / For ENG scroll down]

 • Kolejną pula grantów w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders!
 • Do 10.000 zł mogą uzyskać organizacje, które udzielają bezpośredniego wsparcia osobom LGBT+ i ich rodzinom/bliskim na terenie Polski i Ukrainy, które ucierpiały w wyniku agresji Rosji na Ukrainę.
 • Do wypełniania formularza aplikacyjnego zapraszamy polskie i ukraińskie organizacje.
 • Termin sładania aplikacji mija 16 sierpnia.

Fundusz Rainbow Beyond Borders jest inicjatywą Kampanii Przeciw Homofobii. Jego głównym celem jest wspieranie działań pomocowych polskich i ukraińskich organizacji społecznych, które są adresowane do osób uchodźczych LGBT+, ich rodzin i bliskich zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.

 1. Kto może aplikować?
 2. Typy działań są objęte wsparciem
 3. Maksymalna wysokość grantu
 4. Procedura ubiegania się o wsparcie – organizacje ukraińskie
 5. Procedura ubiegania się o wsparcie – organizacje polskie
 6. Ważne terminy
 7. Wysokość środków w Funduszu
 8. Zaangażowanie biznesu
 9. FQ

 

Kto może aplikować?

O grant przyznawany w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders ubiegać się mogą organizacje prowadzące na terenie Polski i Ukrainy działalność pomocową dla osób LGBT+ (oraz ich najbliższych/rodzin), które ucierpiały na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Typy działań objętych wsparciem

 W ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders przyznawane są granty, które mogą pokryć koszta działań następującego typu:

 • wsparcie psychologiczne
 • wsparcie prawne
 • noclegi/mieszkania 
 •  transport 
 •  tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla osób uchodźczych
 • wizyty lekarskie (jeżeli osoba nie ma możliwości skorzystania z pomocy na NFZ)
 • pomoc rzeczowa: leki, jedzenie, ubrania etc.

 Pokrycie innych rodzajów kosztów, które są związane z działalnością pomocową, również jest możliwe.

 

Maksymalna wysokość grantu

Maksymalna wysokość grantu, o który może się ubiegać organizacja, wynosi 10 000 zł.         

 

Procedura ubiegania się o wsparcie – organizacje ukraińskie

Organizacje społeczne z Ukrainy, aby ubiegać się o grant są proszone o wysłanie maila na adres: abirnbaum@kph.org.pl w celu umówienia rozmowy telefonicznej, która będzie stanowić podstawę otrzymania grantu.  

Procedura ubiegania się o wsparcie – organizacje polskie

Organizacje społeczne z Polski, aby ubiegać się o grant proszone są o wypełnienie formularza aplikacyjnego. Formularz dostępny TUTAJ

Ważne terminy 

Aplikacje do Funduszu Rainbow Beyond Border przyjmowane będą w następujących terminach:

 1. 02.08.2022 – 16.08.2022
 2. 01.10.2022 – 15.10.2022
 3. 01.12.2022 – 15.12.2022
 4. 01.02.2023 – 15.02.2023
 5. 01.04.2023 – 15.04.2023
 6. 01.06.2023 – 15.06.2023 

Wnioski będą rozpatrywane będą do 9 dnia kolejnego miesiąca. Informacja o przyznaniu grantu zostanie przesłana mailowo do osoby wskazanej w formularzu jako osoba do kontaktu.

Zaangażowanie biznesu

Firmy, które chcą wesprzeć finansowo Fundusz Rainbow Beyond Borders i pomóc osobom LGBT+, ich rodzinom i bliskim, które uciekają przed wojną, prosimy o wysłanie maila na adres: fsady@kph.org.pl

Wysokość środków w Funduszu

Pula środków Funduszu Rainbow Beyond Borders to 600.000 zł (środki pochodzą z darowizn i 1% przekazanego na KPH).

FAQ

 • Czy możemy pokryć koszta wynagrodzenia osoby pracującej w naszej organizacji?

 Tak. Z grantu przyznanego w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders można pokryć zarówno koszty  rzeczowe, jak i osobowe, związane z prowadzeniem działalności pomocowej na rzecz osób uchodźczych LGBT+ i ich rodzin oraz bliskich, które ucierpiały na skutek wojny.

 • Jaki jest termin na wydanie środków?

Nie ma terminu, w którym należy wydać środki z grantu przyznanego w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders.

 • Czy jest potrzebne sprawozdanie finansowe po realizacji grantu?

Nie ma wymogu składania całościowego sprawozdania finansowego po realizacji grantu przyznanego w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders. Po wydaniu środków potrzebne będzie jedynie krótkie sprawozdanie (maksymalnie 1 strona) na co zostały wydane środki. 

 • Jesteśmy grupą nieformalną, czy na pewno możemy się ubiegać o grant?

Nie, grupy nieformalne nie mogą ubiegać się o grant przyznawany w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders.

 

Фонд Rainbow Beyond Borders

 • Черговий пул грантів від Rainbow Beyond Borders Fund!
 • До 10 000 злотих можуть отримати організації, які надають безпосередню підтримку ЛГБТ+ людям та їхнім родичам у Польщі та Україні, які постраждали внаслідок агресії Росії проти України.
 • Запрошуємо польські та українські організації заповнити анкету.
 • Дедлайн подачі заявок – 16 серпня.

Кампанія Проти Гомофобії запускає фонд Rainbow Beyond Borders. Його головна мета – підтримка діяльності польських та українських громадських організацій, які свою діяльність адресують ЛГБТ+-біженцям та їхнім родинам та близьким як у Польщі, так і в Україні.

 1. Хто може подати заявку?
 2. Підтримуються види діяльності
 3. Максимальний розмір гранту
 4. Процедура підтримки – українські організації
 5. Процедура підтримки – польські організації
 6. Важливі дати
 7. Розмір коштів у Фонді
 8. Залучення бізнесу
 9. FQ


Хто може подати заявку?
Організації та колективи/неформальні групи, які проводять заходи допомоги в Польщі та Україні для ЛГБТ+ осіб (та їхніх родичів/сімей), які постраждали внаслідок російської агресії проти України, можуть подати заявку на отримання гранту в рамках фонду Rainbow Beyond Borders.


Підтримувані види діяльності

Фонд Rainbow Beyond Borders надає гранти, які можуть покривати витрати на діяльність таких видів:

 • психологічна підтримка
 • юридичний супровід
 • проживання / квартири
 • транспорт
 • створення безпечних місць для біженців
 • медичні відвідування (якщо особа не може скористатися допомогою Національного фонду охорони здоров’я)
 • матеріальна допомога: ліки, їжа, одяг тощо.

Також можливе покриття інших видів витрат, пов’язаних з діяльністю з надання допомоги.


Максимальний розмір гранту
Максимальний розмір гранту, на який може подати заявку організація або неформальна група, становить 10 000 злотих


Процедура підтримки – українські організації

Щоб подати заявку на отримання гранту, неурядові організації з України просять надіслати електронний лист на адресу: abirnbaum@kph.org.pl, щоб домовитися про телефонну співбесіду, яка стане основою для отримання гранту.

 

Процедура підтримки – польські організації
Громадські організації та неформальні групи з Польщі та України просять заповнити заявку на отримання гранту. Форма доступна ТУТ

 

Важливі дати

Заявки на Rainbow Beyond Border Fund прийматимуть у такі дати:

08.02.2022 – 16.08.2022
10.01.2022 – 15.10.2022
12.01.2022 – 15.12.2022
01.02.2023 – 15.02.2023
01.04.2023 – 15.04.2023
01.06.2023 – 15.06.2023

Заявки розглядаються до 9 числа наступного місяця. Інформація про надання субсидії буде надіслана електронною поштою особі, яка вказана у формі як контактна особа.

 

Залучення бізнесу
Компанії, які хочуть фінансово підтримати фонд Rainbow Beyond Borders та допомогти ЛГБТ+ людям, їхнім родинам та родичам, які тікають від війни, надішліть електронного листа на адресу: fsady@kph.org.pl

 

Розмір коштів у Фонді

Фонд Rainbow Beyond Borders Fund становить 600 000 злотих (кошти надходять із пожертвувань і 1% перераховуються на KPH).


FAQ

 

 • Чи можемо ми покрити витрати на заробітну плату людини, яка працює в нашій організації/групі?

Так. Грант, який надається в рамках фонду Rainbow Beyond Borders, може покрити як матеріальні, так і особисті витрати, пов’язані з наданням допомоги ЛГБТ+-біженцям, їхнім сім’ям та родичам, які постраждали внаслідок війни.

 • Який термін витрачання коштів?

Немає терміну, до якого кошти з гранту, наданого в рамках фонду Rainbow Beyond Borders, мають бути витрачені.

 • Чи потрібен мені фінансовий звіт після реалізації гранту?

Немає вимоги подавати фінансовий звіт після реалізації гранту, наданого в рамках фонду Rainbow Beyond Borders. Після витрачання грошей вам знадобиться лише короткий звіт (максимум 1 сторінка) про те, на що були витрачені гроші.

 • Ми неформальна група, ми впевнені, що зможемо подати заявку на грант?

Ні, неформальні групи не можуть подати заявку на отримання гранту від Rainbow Beyond Borders Fund.

 

Rainbow Beyond Borders Fund

 • Another call for grants in the Rainbow Beyond Borders Fund!
 • Up to PLN 10,000 is available to organisations that provide direct support to LGBT+ people and their families/neighbours in Poland and Ukraine, who have been affected by Russia’s aggression against Ukraine.
 • Polish and Ukrainian organisations are invited to fill in the application form.
 • The deadline for applications is 16 August.

The Campaign Against Homophobia launches the Rainbow Beyond Borders Fund. Its main goal is to support aid activities of Polish and Ukrainian organizations, which are addressed to LGBT+ refugees and their families and loved ones both in Poland and Ukraine.

 1. Who can apply?
 2. Types of activities supported
 3. Maximum grant amount
 4. Application procedure – Ukrainian organizations
 5. Application procedure – Polish organizations
 6. Important deadlines
 7. Amount of resources in the Fund
 8. Business involvement
 9. FAQ

Who can apply?

The Rainbow Beyond Borders Fund grant is open to organizations conducting activities in Poland and Ukraine in support of LGBT+I people (and their families/relatives) who suffered as a result of the Russian aggression against Ukraine.

Types of activities supported

 The Rainbow Beyond Borders Fund awards grants that may cover the following types of activities:

 • psychological support
 • legal support
 • accommodation/apartments 
 • transportation 
 • creating safe spaces for refugees
 • medical visits (if the person has no possibility to get help from the National Health Fund)
 • in-kind assistance: medication, food, clothing, etc.

Coverage of other types of costs that are related to relief activities is also possible.

 

Maximum grant amount

 The maximum grant that an organization  can apply for is PLN 10.000.

 

Application procedure – Ukrainian organizations

To apply for a grant,  organizations from Ukraine are required to send an email to abirnbaum@kph.org.pl  in order to arrange a telephone interview that will be the basis for receiving the grant.

Application procedure – Polish organizations

In order to apply for a grant, social organizations and informal groups from Poland are asked to fill out an application form. The form is available  HERE

Important deadlines 

Applications to the Rainbow Beyond Border Fund will be accepted on the following dates:

02.08.2022 – 16.08.2022
01.10.2022 – 15.10.2022
01.12.2022 – 15.12.2022
01.02.2023 – 15.02.2023
01.04.2023 – 15.04.2023
01.06.2023 – 15.06.2023

Applications will be considered until the 9th of the following month. Information on the award of the grant will be sent by e-mail to the person indicated in the form as the contact person.

Business Involvement

Businesses that would like to make a financial contribution to the Rainbow Beyond Borders Fund and help LGBT+ individuals and their families and loved ones who are fleeing war, please send an email to: fsady@kph.org.pl

Total Fund budget

The current budget of the Rainbow Beyond Borders Fund is 600 000 PLN (funds come from donations and 1% given to KPH).

FAQ

 1. Can we cover the salary costs of someone working for our organization?

Yes. A Rainbow Beyond Borders Fund grant can cover both in-kind and staff costs associated  with conducting outreach to LGBT+ refugees and their families and loved ones affected by war.

 

 • What is the deadline for spending the funds?

 There is no deadline to spend funds from a Rainbow Beyond Borders Fund grant.

Is a post-grant financial statement required?

There is no requirement to submit a financial report after the Rainbow Beyond Borders Fund grant is disbursed. Once the funds have been spent, only a brief report (1 page maximum) of what the funds were spent on will be needed. 

We are an informal group, are we sure we can apply for a grant? 

No, informal groups can’t apply for a Rainbow Beyond Borders Fund grant.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?