Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii poszukuje par jednopłciowych (obywatele i obywatelki Polski), które zawarły małżeństwo lub związek partnerski zagranicą i są zainteresowane rozpoczęciem litygacji strategicznej dotyczącej nierównego statusu par różno- i jednopłciowych w Polsce.

Co to jest litygacja strategiczna?

Litygacja strategiczna to szczególnego rodzaju działania prawne prowadzone w interesie publicznym z zamiarem uzyskania jak największego rozgłosu i wpływu na rozstrzygnięcie ważnej społecznej kwestii. Oznacza wszczynanie lub przystępowanie do toczącego się postępowania, zwykle przed sądem, w celu kształtowania systemu prawnego poprzez precedensowy charakter rozstrzygnięcia sądu w takim postępowaniu, zmianę prawa lub istotną zmianę praktyki stosowania prawa.

Nierówny status prawny par różno- i jednopłciowych w Polsce

Polskie prawodawstwo nie przewiduje możliwości zawierania rejestrowanych związków między osobami tej samej płci, rozwiązanie takie możliwe jest tylko dla osób różnych płci. Takie ograniczenie jest dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Organizacje LGBT, w tym KPH, dążą do zmiany tego stanu rzeczy i zrównania praw różno i jednopłciowych poprzez przyjęcie odpowiednich rozwiązań prawnych.

Opis sprawy do litygacji

Związki jednopłciowe obywateli i obywatelek Polskich zawarte za granicą nie są uznawane przez polskie prawo. Ustawa o aktach stanu cywilnego umożliwia jednak wpis tzw. ‘przypisku’, który informuje o zdarzeniu stwierdzonym zagranicznym aktem stanu cywilnego. Nie jest jednak doprecyzowane, w jakich okolicznościach może nastąpić wpis ‘przypisku’. W praktyce urzędy i sądy odmawiają wpisania faktu zawarcia związku z osobą tej samej płci zagranicą. KPH zakłada wniesienie 4-6 spraw par osób jednej płci (przy czym przynajmniej 2 pary mężczyzn i 2 pary kobiet) jednocześnie do różnych urzędów w kraju. W dniu 14 lutego 2014 r., pary wezmą udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez KPH, gdzie wraz z prawnikami i prawniczkami KPH opowiedzą o powodach i motywacji złożenia wniosku do USC.

Główne cele 

  • podniesienie dyskusji publicznej wokół kwestii nieuznawania przez Polskę związków partnerskich zwartych zagranicą,
  • w dłuższej perspektywie  czasu otworzenie drogi do litygacji międzynarodowej – wniesienia sprawy przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Procedura 

Osoba zainteresowana będzie musiała uzyskać odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego. Odpis zostanie przetłumaczony na język polski. Grupa prawna KPH sporządzi na podstawie przetłumaczonego dokumentu wniosek do Kierownika USC właściwego dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej – osoba wnioskująca podpisuje pismo  i dostarcza do USC. Jako adres do korespondencji zostanie wskazany adres KPH. KPH będzie odbierać dokumenty, o czym będzie informować osoby biorące udział w postępowaniu mailowo. Najprawdopodobniej Kierownicy USC odmówią wpisów, co stwierdzą decyzją. Od decyzji będzie można złożyć odwołanie do Wojewody – prawniczki_cy KPH sporządzą treść pisma, które zostanie podpisane przez osoby wnoszące – w zależności od sytuacji wysłane zostanie przez KPH lub osoby wnoszące. Postępowanie przed Wojewodą będzie trwać kilka miesięcy. W razie utrzymania w mocy decyzji Kierownika przez Wojewodę – wniesiemy sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  Postępowanie przed tą instancją potrwa około pół roku. Odwołanie od wyroku I instancji zostanie złożone do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Złożenie skargi kasacyjnej wyczerpuje tok instancji krajowych. W postępowaniu przed WSA i NSA KPH będzie korzystało z pomocy zewnętrznej Kancelarii Prawnej. Jeśli będzie taka możliwość – osoby biorące udział w postępowaniu upoważnią zewnętrzną_ego prawniczkę_ka do reprezentacji w Sądach.  Jeśli wyrok NSA będzie niezadowalający – KPH wraz z kancelarią złożą sprawę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strassburgu. Osoby uczestniczące w postępowaniu nie będą musiały osobiście stawiać się w Sądach. Jeśli Sąd wezwie na rozprawę – będzie to miało miejsce maksymalnie jeden raz.  Osoby uczestniczące w postępowaniu będą proszone o wypowiedzi do mediów oraz upublicznienie swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz wizerunków w tym celu. 

Czas trwania [orientacyjnie]

Postępowanie przed USC i Wojewodą – do pół roku

Postępowanie sądowo administracyjne – do półtora roku. Jeśli wróci do I instancji – do 3 lat

Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – do 5-7 lat

Razem: do 8-10 lat. 

 
Koszty 

Koszty postępowania związane z procedurą administracyjną i Sądową poniesie oraz koszty podróży przy obowiązkowej obecności na posiedzeniach przed sądami wszystkich instancji oraz stawiennictwo 1 osoby przed ETPCz w całości pokrywa KPH. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: zjablonska@kph.org.pl

W tytule maila proszę wpisać „litygacja”.

Litygacja strategiczna to szczególnego rodzaju działania prawne prowadzone w interesie publicznym z zamiarem uzyskania jak największego rozgłosu, efektu erga omnes, wpływu na rozstrzygnięcie ważnej kwestii społecznej. Oznacza wszczynanie lub przystępowanie do toczącego się postępowania, zwykle przed sądem, w celu kształtowania systemu prawnego poprzez precedensowy charakter rozstrzygnięcia sądu w takim postępowaniu, zmianę prawa lub istotną zmianę praktyki stosowania prawa.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?