Wesprzyj KPH

W związku z pracami nad zmianą kodeksu karnego, KPH zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliowści o nowelizację dotyczącą karania mowy nienawiści. Oto kolejne pismo KPH w tej sprawie:  

Warszawa, dnia  20 maja 2009 r.

Szanowny Pan
Andrzej Czuma
Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17 kwietnia br. (sygn. pisma DL-P-I-  076-/09) pragnę wyrazić głębokie zdziwienie i zaniepokojenie argumentacją przestawioną przez kierowane przez Pana ministerstwo odnośnie proponowanych przez reprezentowane przeze mnie stowarzyszenie zmian w przepisach art. 119, 256 i 257 kodeksu karnego.   
W swoim piśmie podniósł Pan, iż brak jest merytorycznych przesłanek uzasadniających podjęcie działań legislacyjnych w tym kierunku. Takie stwierdzenia budzą nasze uzasadnione zdziwienie, gdyż szereg polskich organizacji prawoczłowieczych systematycznie zbiera dane w tym zakresie. Informacje te są regularnie przekazywane zarówno do odpowiednich Komisji Sejmowych, jak do organów rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo polskich obywateli. Z przykrością należy stwierdzić, że polskim organizacjom pozarządowym działającym na rzecz ochrony praw człowieka nie są znane żadne przedsięwzięcia kierowanego przez Pana resortu, które miałby na celu podjęcie próby zbadania skali zjawiska homofobicznej mowy nienawiści i przestępstw motywowanych homofobią. W załączeniu przesyłamy opracowany i opublikowany przez Kampanię Przeciw Homofobii raport na ten temat. Wierzymy, że lektura tej publikacji skłoni Pana Ministra do ponownego rozpatrzenia naszego apelu. Przesyłamy również raport o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną za lata 2005-2006, gdzie ujawniona jest skala zjawiska przemocy i homofobii w Polsce.
Z dużym zdziwieniem należy przyjąć przedstawione przez kierowany przez Pana Ministra resort uzasadnienie utrzymania kształtu obecnie obowiązujących przepisów art. 119, art. 256 i art. 257 k.k. (penalizujących zachowania dyskryminacyjne z takich powodów jak przynależność narodowa, etniczna, rasowa, wyznaniowa lub bezwyznaniowość). Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości argumentami przemawiającymi za pozostawieniem ww. przepisów w obecnym brzmieniu jest nie tylko ochrona dóbr jednostkowych, ale także określonych dóbr ogólnych. Dla członków reprezentowanego przeze mnie stowarzyszenia oznacza to, że dla rządu, przestępstwa powodowane rasizmem czy ksenofobią są zagrożeniem dla np. bezpieczeństwa publicznego lub pokojowego współistnienia ludzi, ale już groźby karalne, przemoc i mowa nienawiści stosowana wobec osób ze względu na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową, takiego zagrożenia nie stanowią. Taka argumentacja, która wyróżnia niektóre grupy społeczne pomijając inne, stoi w sprzeczności z najwyższym przepisem określającym zasadę niedyskryminacji zawartej w art. 32 ustawy zasadniczej.   
Pragnę przypomnieć, że propozycje nasze poparł także dr Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich, który w swoim piśmie do Pana Ministra z dnia 8 maja br. (sygn. RPO—607860-I/09/MK/KMŁ) zwrócił się do Pana o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wdrożenie postulowanych przez Kampanię Przeciw Homofobii przepisów. Mamy nadzieję, że przypomnienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich szeregu rekomendacji i zaleceń organizacji międzynarodowych (m.in. Rady Europy, Agencji Praw Podstawowych EU i ONZ), do których polski rząd nigdy nie wnosił zastrzeżeń i każdorazowo zobowiązywał się do przyjęcia proponowanych w nich rozwiązań spowoduje, że jeszcze raz rozważy Pan rozpoczęcie prac nad postulowanymi zmianami.  
Wierzymy, że jako osoba dla której prawa człowieka stanowią wielką wartość, co niejednokrotnie udowodnił Pan w swoim życiu, przychyli się Pan do współpracy z organizacjami działającymi na rzecz praw osób LGBT (lesbijek, gejów, osób bi- i transseksualnych) oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i wspólnie doprowadzimy do zapewnienia pełnej równości prawnej wszystkich. Ze swojej strony deklaruję wszelką pomoc w wypracowaniu takich rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo dla wszystkich obywateli i obywatelek naszego kraju.

    
Z poważaniem

Marta Abramowicz
Prezeska Zarządu

Załączniki:
– Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce
– Raport nt. dyskryminacji osób bi- i homoseksualnych w Polsce w latach 2005-2006

Do wiadomości:
Pan dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich;

     
   

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?