Wesprzyj KPH

Wróć

Zatrzymaj dyskryminację. Polska Prezydencja UE: List do Premiera Tuska i filmowa kampania społeczna

19 lipca odbyła się konferencja przedstawicieli Koalicji na rzecz Równych Szans, na której zaprezentowano list ponad 40 organizacji do Premiera Tuska, w którym wytknięto brak w priorytetach polskiej prezydencji w UE działań w zakresie równego traktowania. W trakcie konferencji swoją premierę miał spot „”Zatrzymaj dyskryminację””. Zapraszamy do przeczytania listu i zobaczenia spotu!

W konferencji udział wzięli Krzysztof Śmiszek – prezes PTPA i koordynator Koalicji na rzecz Równych Szans, Robert Biedroń i Tomasz Szypuła z KPH, Joanna Piotrowska – prezeska Feminoteki oraz Małgorzata Peretiatkowicz Czyż – członkini zarządu Fundacji TUS. W trakcie konferencji omówiono brak polityki w zakresie równego traktowania w polskiej Prezydencji UE, a także brak jakiejkolwiek koordynacji prac ze strony z pełnomocniczki ds. równego traktowania – Elżbiety Radziszewskiej z ponad 40 organizacjami zrzeszonymi w Koalicji. Koalicja wysłała także list do Premiera Donalda Tuska wzywającego do poważnego traktowania tematyki działań antydyskryminacyjnych na forum UE, w tym: kontynuacji prac nad projektem tzw. horyzontalnej dyrektywy antydyskryminacyjnej oraz dyrektywy o przeciwdziałaniu przemocy wobec, wezwała do aktywniejszego zaangażowania się rządu w przygotowania do Szczytu Równości, który ma się odbyć w listopadzie w Poznaniu oraz oraz do opracowania kompleksowej polityki równościowej w Europie w dobie kryzysu gospodarczego (treść listu poniżej).

W trakcie konferencji swoją premierę miał spot Koalicji na rzecz Równych Szans pokazujący potrzebę większej ochrony w zakresie równego traktowania, zwłaszcza ze względu na niepełnosprawność, wiek, rasę i orientację seksualną. Film dla Kampanii Przeciw Homofobii (członkini Koalicji) wyprodukowało AgRafka Film przy wsparciu ambasad Holandii i Szwecji. Patronat medialny nad kampanią objęła telewizja internetowa oognet i NEXT.

Warszawa, 19 lipca 2011 r.

Sz. P.
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3
00 – 583 Warszawa

W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, nieformalnej platformy ponad 40 organizacji pozarządowych i związków zawodowych działających na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, promocji zasady równości i ochrony praw człowieka, w związku z przejęciem przez Polskę przewodzenia pracom Rady Unii Europejskiej zwracamy się do Pana Premiera z apelem o aktywne działania w sferze pozostającej w obszarze działań naszych organizacji.Analizując dokładnie plan działań polskiej prezydencji oraz priorytety, które będą przyświecały kierowanemu przez Pana Premiera rządowi, z zaskoczeniem zauważamy brak jasno zaakcentowanych kwestii dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji z takich powodów jak płeć, rasa i pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, religia i przekonania, czy też orientacja seksualna.

Pragniemy przypomnieć, że równość i niedyskryminacja to jedne z fundamentów działania Unii Europejskiej i państw uczestniczących w europejskim projekcie. Jak ważne miejsce zagadnienia te zajmują w unijnych obszarach działania, świadczy szereg regulacji zarówno na poziomie traktatowym, jak i na poziomie dyrektyw, które jednoznacznie zakazują nierównego traktowania z ww. powodów.

Jako organizacje pozarządowe i związki zawodowe od lat zajmujące się problematyką przeciwdziałania dyskryminacji, uważamy za konieczne, aby podczas kierowanej przez Polskę prezydencji, zintensyfikowano prace nad następującymi unijnymi aktami prawnymi i działaniami:

1) Projekt tzw. horyzontalnej dyrektywy antydyskryminacyjnej, zaproponowanej jeszcze w 2008 roku podczas francuskiej prezydencji. Projekt wprowadza zakaz dyskryminacji z powodu wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności oraz religii i wyznania w takich obszarach życia jak dostęp do usług i dóbr, edukacja, opieka zdrowotna i zabezpieczenie społeczne. Projekt ten jest niezwykle ważny z tego powodu, iż wychodzi naprzeciw standardom równościowym wyznaczonym przez traktaty i kończy z tak bardzo krytykowaną przez społeczność europejską tzw. hierarchizacją ochrony przed dyskryminacją. Należy podkreślić, że projekt dyrektywy zaproponowany przez Komisję Europejską spotkał się z bardzo wyraźnym poparciem udzielonym zarówno przez europejskie organizacje pozarządowe działające na rzecz grup dyskryminowanych, jak i przez Parlament Europejski poprzez przyjęcie 2 kwietnia 2009 roku tzw. Raportu Buitenweg. Polski rząd winien zatem wykorzystać utrzymujący się w Europie przychylny klimat dla tej inicjatywy i przekonać pozostałe rządy do poparcia tego projektu;

2) Europejski Szczyt Równości – najważniejsze spotkanie społeczności unijnej poświęcone kwestiom równouprawnienia i niedyskryminacji. Podczas Szczytu spotykają się zarówno przedstawiciele instytucji unijnych, rządów państw członkowskich, przedstawiciele świata nauki oraz społeczeństwa obywatelskiego – organizacji pozarządowych, związków zawodowych, organizacji pracodawców – aby wspólnie ocenić stan wdrażania równościowych standardów w życie, wymienić dobre praktyki oraz zaproponować nowe rozwiązania. Pragniemy podkreślić, że wydarzenie to, które wypada na czas polskiej prezydencji, winno dać okazję do podkreślenia przez polski rząd zaangażowania i determinacji w realizację unijnej zasady niedyskryminacji. Do chwili obecnej nie jest jeszcze znany szczegółowy program Szczytu i priorytetów, które będą dyskutowane podczas tego spotkania.

3) Równość w czasach kryzysu ekonomicznego. Wydaje się, że winno być to jedna wiodących kwestii podczas polskiej prezydencji. Utrzymujący się wciąż kryzys gospodarczy niejednokrotnie dotyka w szczególności grupy narażone na dyskryminację – kobiety, osoby niepełnosprawne, mniejszości rasowe i etniczne, migrantów, osoby starsze. Także inwestycje w polityki równościowe, często uznawane za mniej ważne, niejednokrotnie zostały drastycznie ograniczone w ostatnich latach właśnie z powodu kryzysu finansowego. Ważnym jest, aby podczas polskiej prezydencji wypracować skuteczne metody przeciwdziałaniu temu niekorzystnemu zjawisku.

4) Unijne strategie na rzecz równości płci oraz na rzecz osób niepełnosprawnych. Przyjęte niedawno te długofalowe strategie unijne winny stać się obiektem bacznej obserwacji i monitoringu przez polską prezydencję tak, aby przyniosły konkretne i wymierne rezultaty.

5) Dyrektywa o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet – inicjatywą prezydencji hiszpańskiej. Dzięki staraniom prezydencji hiszpańskiej Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do podjęcia prac nad przygotowaniem projektu dyrektywy w tej kwestii. To niezwykle ważny i niezbędny krok, ponieważ zapobieganie przemocy wobec kobiet jest warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia równouprawnienia. Pragniemy, by prace nad tą, jakże ważną, inicjatywą były kontynuowane także podczas polskiej prezydencji.

Mamy nadzieję, że przedstawione wyżej postulaty znajdą się w agendzie działań podejmowanych przez polski rząd podczas prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i przyniosą konkretne rezultaty, tak bardzo wyczekiwane przez europejską społeczność.

Podpisani:
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – koordynator Koalicji
Fundacja Feminoteka
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita””
Kampania Przeciw Homofobii
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Lambda Warszawa
Amnesty International
Lambda Bydgoszcz
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Fundacja Równości
Koalicja Karat
Fundacja Trans-Fuzja
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja MaMa
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Autonomia
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „”Victoria””
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
FORUM 50+
Fundacja TUS
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Instytut Podkarpacki
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Stowarzyszenia Romów w Polsce
Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „”Pracownia Różnorodności””
Stowarzyszenie „”W stronę Dziewcząt””
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”
Forum Żydów Polskich
Fundacja Bez Dyskryminacji
Fundacja Nasza Przestrzeń
Fundacja Wiedza Lokalna
Fundacji „”Vis Maior””
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Fundację Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza

O konferencji:

Specjalne podziękowania dla zespołu AgRafka Film i osób które zaangażowały się w przygotowanie spotu:

 • Scenariusz: Agnieszka Adamek
 • Reżyseria: Rafał Andrzej Głombiowski
 • II reżyser: Agnieszka Adamek
 • Występują: Bonia Barzycka, Krzysztof Łobodziński, Joanna Gałka-Walczykiewicz, Marcin Gałka-Walczykiewicz, Piotr Domosławski, Rafał Twardowski, Michał Laudański, Agnieszka Świerzyńska, Paweł Klaman, Iyke Nnaka
 • Zdjęcia: Grzegorz Ruzik
 • Dźwięk: Maciej Krupa
 • Montaż: Sławomir Witek
 • Kierownictwo produkcji: Piotr Twardowski
 • Muzyka: Mariusz Berowski, Apple Inc.
 • Oświetlenie: Piramida Film
 • Make-up: Paulina Filipowicz
 • Współpraca kostiumograficzna: Aneta Brzezik
 • Podziękowania: Rafał Twardowski, Paulina Tarko, Małgorzata Jabłońska, Paweł Klaman, Edyta Maciejewska, MoneyExpert, Holiday Inn, Chillout Factory, Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Domosławski Frisor, Roman Przylipiak
 • Produkcja: AgRafka Film

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?