Wesprzyj KPH

Konwencja ratyfikowana przez Polskę w 2012 r ma na celu popieranie, ochronę i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Ochroną objęte są też osoby LGBT z niepełnosprawnością, jednak w Polsce potrzeby tych osób nie są uwzględnianie i często dochodzi do krzyżowej dyskryminacji.

Raport przestawia sytuację osób LGBT z niepełnosprawnością i opisuje następujące obszary tematyczne:
– dostęp do służby zdrowia dla osób LGBT z niepełnosprawnością,
– terapie reparatywne i ich konsekwencje dla zdrowia psychicznego,
– samodzielne życie i integracja społeczna,
– przemoc i mowa nienawiści motywowana uprzedzeniami.

Oprócz analizy prawnej, statystyk i konkretnych przykładów dyskryminacji, w raporcie znajdują się również rekomendacje dla polskiego rządu, których realizacja przyczyniłaby się do poprawy osób LGBT z niepełnosprawnością.

Rekomendowane jest m.in.:
– nowelizacja ustawy antydyskryminacyjnej, tak aby chroniła przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i niepełnosprawnością w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i dostępu do dóbr i usług,
– uwzględnienie w programach nauczania dla zawodów medycznych treści związanych z kwestiami LGBT,
– wprowadzenie uregulowań zawodu psychoterapeuty,
– wprowadzenie zakazu prowadzenia tzw. terapii reparatywnych,
– wprowadzenie systemu asystentury osobistej,
– wprowadzenie perspektywy intersekcjonalnej i dyskryminacji wielokrotnej w planowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnością,
– zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia i wprowadzenie systemu wspieranego podejmowania decyzji,
– nowelizacja Kodeksu karnego w zakresie wprowadzenia przesłanek orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i niepełnosprawności do art. Związanych z przestępstwami z nienawiści,
– zwiększenie wysiłki związane z wykrywaniem przestępstw z nienawiści,
– zapewnienie ochrony praw osób poszkodowanych w wyniku przestępstw na tle uprzedzeń, a ośrodki pomocy ofiarom przestępstw finansowane ze środków publicznych odpowiadają na potrzeby osób poszkodowanych w wyniku przestępstw z nienawiści.

Treść raportu można znaleźć tutaj.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?