Wesprzyj KPH

Prawnicy KPH przygotowali kolejny shadow report, którego rekomendacje przyjął Europejski Komitet ds. Praw Społecznych Rady Europy.

Działający w ramach Rady Europy Europejski Komitet ds. Praw Społecznych, opublikował swoje uwagi (conclusions) do raportów rządowych z wykonywania postanowień Europejskiej Karty Społecznej (EKS). Komitet skrytykował rząd Polski m.in. za bierność w przeciwdziałaniu dyskryminacji osób LGBT w zatrudnieniu.
Kampania Przeciw Homofobii w lutym br. przesłała tzw. raport cień (shadow report) do rządowego sprawozdania z wykonywania EKS, w którym wskazała m.in. na niespójność polskiego prawa pracy ze standardami wyznaczonymi przez Kartę, jak i tymi wynikającymi z orzecznictwa Komitetu. KPH zasygnalizowała także, że władze polskie nie podejmują żadnych systemowych i strategicznych działań w postaci rządowych programów, których celem byłaby minimalizacja zjawiska dyskryminacji osób LGBT w zatrudnieniu.

Europejski Komitet ds. Praw Społecznych, powołując się na dane przedstawione przez prawników KPH, wezwał rząd polski do przedstawienia w następnym raporcie informacji na temat działań podjętych na rzecz zwalczania dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej, jak również do przedstawienia praktyki sądów polskich w zakresie stosowania przepisów zakazujących nierównego traktowania osób LGBT w pracy. Komitet zainteresował się także sprawą zwolnionego przez byłego Ministra Edukacji Narodowej R. Giertycha, Dyrektora CODN – Mirosława Sielatyckiego i wezwał rząd do przedstawienia informacji na temat rezultatów postępowania sądowego.

Sukces KPH jest tym większy, iż raport alternatywny był jedynym tego typu dokumentem opracowanym przez organizację LGBT wziętym pod uwagę przez Komitet.

EKS to podstawowy dokument Rady Europy, dotyczący praw społeczno-ekonomicznych obywateli. EKS przyjęto w 1961 roku, a Polska jest jej stroną od 1997 roku. W akcie ratyfikacyjnym nasz kraj przyjął na siebie między innymi zobowiązania dotyczące dialogu społecznego wynikające z art.5 i art.6 ust.1, 2, 3 Karty.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/Year/XIX1_en.pdf

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?