Wesprzyj KPH

Wróć

Spotkanie dotyczące problematyki emancypacji i sposobów reagowania (bądź braku reakcji) na przemoc skierowaną przeciwko osobom LGBTQI

23 października w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące problematyki emancypacji i sposobów reagowania (bądź braku reakcji) na przemoc skierowaną przeciwko osobom LGBTQI.

 [Czytaj więcej…]

Spotkanie „Czy emancypacja może się odbyć bez reakcji na przemoc?” miało na celu przede wszystkim zebranie różnorodnych doświadczeń osób uczestniczących, związanych z przemocą motywowaną homo-bi-transfobią, towarzyszących codziennemu życiu emocji i reakcji na te sytuacje oraz omówienie doświadczeń i pomysłów na możliwe reakcje i strategie powstrzymywania przemocy wobec osób LGBTQI.

Wydarzenie przyjęło formę warsztatową, zachęcającą do aktywnego uczestnictwa i dzielenia się różnymi perspektywami. W atmosferze szacunku, sprzyjającej zrozumieniu indywidualnego podejścia do (prze)życia w systemie opartym na opresji, osoby uczestniczące rozmawiały o podejmowanych działaniach reakcyjnych oraz zastanawiały się, jakich reakcji im brakuje, zarówno w ramach działań na rzecz osób LGBTQI podejmowanych przez organizacje, grupy nieformalne, osoby publiczne, media, jak i codziennych reakcji poszczególnych osób LGBTQI ale także wszystkich tych osób, które nie godzą się na homo-bi-transfobię.

Na początku omówiono ważne dla tematyki spotkania definicje – mowy nienawiści oraz przestępstwa z nienawiści/motywowanego uprzedzeniami (na podstawie definicji OBWE i Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”). Pojęcia te mogły stanowić pewne ramy do późniejszych dyskusji, a zgodność co do rozumienia zakresu zjawiska mowy nienawiści i przestępstwa z nienawiści, wydaje się ważna szczególnie wobec kontrargumentów związanych z wolnością słowa i ograniczania pewnych swobód obywatelskich . Osoby uczestniczące zwracały uwagę na brak wyszczególnienia niektórych istotnych ich zdaniem cech tożsamościowych (ograniczony zakres ochrony prawnej), a jednocześnie pojawiały się głosy na temat osłabiania wagi tych pojęć poprzez rozszerzanie katalogu. Sugerowano odnoszenie mowy nienawiści czy przestępstwa z nienawiści wobec cech należących do katalogu tzw. pierwotnych. Dostrzeżona też została ważność relacji władzy, które mają wpływ również na cechy uznawane za wtórne (wybieralne).

Ważną częścią spotkania była rozmowa o emocjach, które wzbudzają w nas sytuacje przemocy motywowanej uprzedzeniami. Następnie osoby uczestniczące dyskutowały o możliwych i podejmowanych działaniach i reakcjach, mających swoje źródło m.in. w tych emocjach.. W rozmowie zwrócona została uwaga na różnice doświadczenia, pozycji i możliwych reakcji w zależności od tego czy jesteśmy jej świadkami_iniami czy osobami bezpośrednio atakowanymi/doświadczającymi przemocy. W odniesieniu do ostatniej kwestii poruszone zostały przede wszystkim wątki dotyczące działań pozwalających odzyskać poczucie sprawczości, bądź je potwierdzić.

Dyskusja wokół reakcji, których nam brakuje nie została – ze względów czasowych – zakończona, w związku z czym padła propozycja, aby ten wątek omówić szerzej na kolejnym spotkaniu. W ramach krótkiej rozmowy na zakończenie, sygnalizującej potencjalne, mniej lub bardziej „realne” działania, osoby uczestniczące poruszały m.in.: zagadnienie zajęć z samoobrony i asertywności, spotkań warsztatowych w trakcie których ćwiczone są różne sposoby reakcji, prowadzenia różnorodnych akcji non-violence ale także działań wykorzystujących użycie siły fizycznej. Była mowa o widzialności medialnej oraz prowadzeniu akcji medialnych w celu przybliżenia problematyki przemocy szerszemu społeczeństwu, były glosy wskazujące na wagę tworzenia sojuszy, a także zmobilizowania do wzięcia odpowiedzialności za podejmowanie zdecydowanych reakcji przeciw homo-bi-transfobii przez sprzyjające osoby heteroseksualne i cispłciowe.

Ze względu na potrzebę rozwinięcia niektórych wątków oraz wyraźne zainteresowanie osób uczestniczących zdecydowano się kontynuować spotkania.

Spotkanie zainicjowała Kampania Przeciw Homofobii oraz Fundacja Autonomia, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Fundacja Trans-Fuzja. Dyskusję moderowały Agata Teutsch i Wiktor Dynarski.

Dziękujemy ADZIe – Aktywnemu Domowi Alternatywnemu za udostępnienie miejsca na spotkanie. 

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?