Wesprzyj KPH

KPH przedstawiła raport o homofobicznej mowie nienawiści oraz projekt ustawy dotyczącej mowy nienawiści oraz przestępstw z nienawiści.

 

Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce, wydany przez Kampanię Przecie Homofobii, jest pierwszym raportem kompleksowo omawiającym problematykę wykorzystywania języka uprzedzeń i stereotypów wobec osób LGBT w Polsce. Jest efektem prac Rady Konsultacyjnej powołanej przy projekcie. Zawiera analizę społeczno-prawną przypadków nietolerancji, dyskryminacji i mowy nienawiści motywowanej homofobią w roku 2008, a także propozycje rozwiązań na przyszłość.

Proponowana nowelizacja ustawy z 06 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.; dalej jako „kodeks karny” lub „kk”) stawia sobie dwa zasadnicze cele:
1. równouprawnienie (rozumiane jako równe traktowanie) w postępowaniu karnym
2. zapewnienie skutecznej ochrony prawnokarnej przed przestępstwami popełnianymi z nienawiści (hate crimes) z uwagi na płeć, niepełnosprawność oraz orientację psychoseksualną.
Niniejszy projekt ustawy rozszerzający ochronę przed przestępstwami z nienawiści i mową nienawiści został przyjęty podczas II Okrągłego Stołu Organizacji LGBTQ, który odbywał się w dniach 19-21 września 2008 r. w Warszawie.
Raport zawiera także opinię prawną wybitnej polskiej karnistki, prof. Eleonory Zielińskiej nt. projektu zmian kodeksu karnego pod kątem wzmocnienia ochrony prawnokarnej przed czynami zabronionymi popełnianymi z powodu płci, tożsamość płciowej, wieku, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej.
Rekomendacje Raportu:
1. Zintensyfikowanie prac nad „Programem Stosowania Prawa na rzecz Zwalczania Przestępstw z Nienawiści”, do którego polski rząd przystąpił 24 października 2006 roku. Należy wypracować ogólnopolską strategię zwalczania przestępstw z nienawiści przy aktywnym udziale partnerów społecznych. „Program” powinien uwzględniać wszystkie grupy zagrożone przestępstwami z nienawiści, zgodnie z rekomendacjami ODIHR, a nie tylko wybrane.  
2. Zintensyfikowanie szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości dla organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, w tym Policji i sędziów, na temat mowy nienawiści oraz przestępstw z nienawiści zgodnie z rekomendacjami Komitetu Praw Człowieka ONZ z 2004 r, oraz Komitetu Przeciw Torturom ONZ z 2007 r.
3. Wprowadzenie skutecznych przepisów karnych penalizujących mowę nienawiści i przestępstwa motywowane nienawiścią wobec osób LGBT, zgodnie z rekomendacjami  Komitetu Praw Człowieka ONZ z 2004 r, oraz Komitetu Przeciw Torturom ONZ z 2007 r.
4. Utworzenie zintegrowanego ogólnopolskiego systemu monitoringu przestępstw z nienawiści motywowanych homofobią .
5. Utworzenie ogólnopolskiego obserwatorium – niezależnego ośrodka, monitorującego przemoc motywowaną poszczególnymi przesłankami dyskryminacyjnymi.
6. Opracowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ogólnokrajowego programu przeciwdziałania przemocy i nienawiści w szkołach.
7. Wspieranie przez administrację rządową, samorządową oraz organizacje międzynarodowe (zwłaszcza Radę Europy i Unię Europejską) sieci współpracy i koalicji działających na rzecz przeciwdziałania mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści.  
Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce jest trzyletnim kompleksowym projektem realizowanym przez Kampanię Przeciw Homofobii, dofinansowanym ze środków Open Society Institute. Projekt powstał z myślą o stworzeniu efektywnych narzędzi monitorowania sytuacji osób zagrożonych nierównym traktowaniem z powodu ich orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Kampania Przeciw Homofobii (KPH) jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego zajmującą się przeciwdziałaniem nietolerancji i dyskryminacji osób homo- i biseksualnych oraz transgenderowych.

Raport do pobrania: http://monitoring.kampania.org.pl/images/mowa_nienawisci.pdf

Osoba kontaktowa w sprawie Raportu: Greg Czarnecki, gczarnecki@kph.org.pl

 

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?