Wesprzyj KPH

Program działania Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii na lata 2009 – 2010

1. Wzmocnienie pozycji KPH:

–  aktywny udział w debacie społeczno-polityczno-prawnej dotyczącej równouprawnienia, praw człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
–  współpraca z innymi organizacjami LGBT na terenie kraju poprzez współorganizację imprez, projektów, spotkań, itp.,
–  współpraca z innymi NGO’sami na terenie kraju, w tym przede wszystkim organizacjami prawnoczłowieczymi oraz antydyskryminacyjnymi,
–  współpraca z instytucjami i osobami życia publicznego,
–  działalność w ramach Okrągłego Stołu Organizacji LGBTQ,
–  współpraca z mediami LGBT oraz dalszy rozwój portalu Multikulti oraz czasopisma Replika.

2.  Rozbudowa KPH:

–  tworzenie kolejnych oddziałów KPH,
–  wzmocnienie istniejących oddziałów KPH poprzez znajdowanie lokali pod działalność, kontakty lokalne, pozyskiwanie nowych wolontariuszy,
–  utworzenie grup skupiających osoby zainteresowane daną tematyką,
–  rozwijanie dotychczasowych grup działających w KPH.

3.  Rozwój wewnętrzny KPH:

–  utworzenie programów zachęcających do większego angażowania się w działalność KPH, w tym w wolontariat i członkostwo,
–  doskonalenie umiejętności wolontariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów,
–  rozwijanie internetowej strony głównej,
–  rozwijanie podstron oddziałów KPH,
–  zwiększanie ilości materiałów informacyjnych o KPH,
–  aktywizacja członków i członkiń KPH,
–  aktywizacja kobiet w KPH,
–  podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizacja działań członków i członkiń KPH, w szczególności w ramach oddziałów,
–  zwiększenie dyskusji wewnętrznej na temat zagadnień związanych z LGBT,
–  motywowanie i wspieranie zaangażowania osób działających w ramach stowarzyszenia,
–  usprawnienie komunikacji wewnątrz KPH.

4.  Ściślejsza współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi:

–  rozwijanie współpracy z organizacjami kobiecymi i lesbijskimi,
–  tworzenie koalicji organizacji pozarządowych na rzecz zmian społeczno-prawnych dotyczących przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji,
–  zaangażowanie w krajowe sieci organizacji pozarządowych w tym OFOP,  
–  rozwijanie grupy międzynarodowej,
–  wyznaczenie osoby do kontaktów międzynarodowych w każdym oddziale,
–  rozwijanie działalności grupy KPH Wschód,
–  udział w konferencjach, seminariach, spotkaniach międzynarodowych,
–  czynne uczestnictwo w ILGA-Europe, IGLYO, ANSO i innych sieciach międzynarodowych,
–  współpraca z miastami partnerskimi oraz działającymi w tych miastach organizacjami LGBT,
–  stworzenie strony internetowej w języku angielskim i rosyjskim oraz ich promocja,
–  współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi.

5.  Pomoc ofiarom homofobii:

–  pomoc prawników KPH,
–  pomoc psychologów KPH,
–  rozwijanie działalności grup pomocowych,
–  ściślejsza współpraca z Policją.

6.  Propagowanie postaw związanych ze zdrowiem, bezpieczniejszym seksem oraz informacji o chorobach przenoszonych drogą płciową, w tym HIV/AIDS i WZW:

–  utworzenie grupy KPH Zdrowie zajmującej się promocją zdrowia,
–  propagowanie wiedzy na temat zdrowia kobiet homo- i biseksualnych,
–  przeciwdziałanie dyskryminacji mężczyzn homoseksualnych w zakresie dostępu do honorowego krwiodawstwa,
–  rozwijanie stron www.kobieta.kph.org.pl i www.mezczyzna.kph.org.pl,
– wyznaczenie osoby ds. HIV/AIDS w każdym oddziale.

7.  Promowanie projektów zmian prawnych prowadzących do równego traktowania osób bez względu na orientację seksualną:

–  wprowadzenie do kodeksu karnego zapisów zakazujących tzw. mowy nienawiści z powodu orientacji seksualnej,
–  rozpoczęcie prac nad ustawą o rejestrowanych związkach partnerskich osób tej samej płci.
–  angażowanie się w prace nad ustawą o równym traktowaniu oraz horyzontalną dyrektywą antydyskryminacyjną,
–  wspieranie innych projektów prawnych zmierzających do równouprawnienia osób homoseksualnych.

8.  Edukacja:

–  wprowadzenie zmian w zakresie edukacji zmierzających do usunięcia z podręczników szkolnych homofobicznych treści,
–  promocja strony www.homoseksualizm.pl,
–  promowanie postaw tolerancyjnych w zakresie edukacji,
–  prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i trenerów,
–  promocja praw człowieka i mechanizmów przeciwdziałania dyskryminacji poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji i innych projektów.

9.  Ochrona praw gejów i lesbijek w Polsce:

–  rozwijanie działalności grupy prawnej KPH,
–  promocja strony www.mojeprawa.info oraz www.monitoring.kph.org.pl,
–  przekazywanie informacji o sytuacji osób LGBT w Polsce organizacjom oraz instytucjom międzynarodowym, w tym ONZ, Radzie Europy, OBWE, Komisji Europejskiej oraz Parlamentowi Europejskiemu,
–  rzecznictwo na rzecz wdrożenia do polskiego kodeksu karnego instytucji mowy nienawiści,
–  sporządzanie raportów obrazujących przypadki dyskryminacji i nietolerancji osób homo- i biseksualnych w Polsce.

10.  Biblioteki i archiwa:

–  rozbudowa centralnej biblioteki i archiwum KPH,
–  utworzenie i rozwijanie bibliotek i archiwów lokalnych KPH.

11.  Wzmocnienie zaplecza finansowego KPH (fundrising):

–  pozyskiwanie grantów celem umocnienia stabilności finansowej KPH,
–  prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących pozyskiwania funduszy na działalność oddziałów,
–  wprowadzenie programu lojalnościowego dla osób wspierających KPH.
 
12.  Public relations KPH:

–  stała współpraca z mediami gejowsko-lesbijskimi,
–  włączanie się w imprezy dla środowiska LGBT,
–  zwiększenie transparentności KPH poprzez zwiększenie wiedzy członków na temat mechanizmów działania organizacji,
–  polepszanie wizerunku KPH w Polsce i zagranicą,  
–   zwiększanie widoczności KPH w środowisku antydyskryminacyjnym.

Priorytety:

Działania zewnętrzne:

1. Aktywizacja obywateli w celu podejmowania działań na rzecz zmniejszenia skali nietolerancji i dyskryminacji z różnych względów (nie tylko na podłożu homofobii) poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, festiwali i przeglądów. Efektem tych działań ma być zaangażowanie obywateli w przeciwdziałanie dyskryminacji i nietolerancji.

2. Przygotowanie projektu zmian Kodeksu Karnego (wprowadzenie penalizacji mowy nienawiści i zbrodni nienawiści w kontekście orientacji seksualnej) we współpracy z innymi organizacjami. Celem zmian będzie zwrócenie uwagi na poważny problem homofobicznej mowy nienawiści w polskim społeczeństwie oraz jej ograniczenie

3. Monitorowanie przygotowań i procesu legislacji Ustawy o równym traktowaniu, a także przygotowanie kampanii społecznej na rzecz przyjęcia tej ustawy przez polski parlament. Celem tych działań ma być przyjęcie dobrej ustawy o równym traktowaniu, która będzie w sposób równoprawny traktowała wszystkie grupy społeczne żyjące w naszym kraju narażone na dyskryminację

4. Kontynuowanie projektu monitoringu przestrzegania praw osób LGBT w Polsce oraz raportowanie sytuacji. W wyniku tych działań zwiększy się świadomość społeczeństwa na temat problemu nietolerancji i dyskryminacji w Polskim społeczeństwie, a także przygotowane zostaną raporty, które wykorzystywane będą w dalszych działaniach rzeczniczych i badawczych.

5. Postulowanie zmian w edukacji zmierzających do wychowania i wykształcenia wolnego od homofobii oraz współpracy przy rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w szkołach.

Rozwój wewnętrzny Stowarzyszenia:

1. Rozwój sieci lokalnych grup KPH działających na terenie Polski – docelowo przynajmniej jedna grupa terenowa w województwie. Celem rozwoju sieci grup będzie zwiększenie aktywności obywatelskiej osób zainteresowanych przeciwdziałaniem dyskryminacji i nietolerancji zwłaszcza w miejscowościach położonych we wschodniej części Polski.

2. Dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wolontariuszy Stowarzyszenia, poprzez udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych w Polsce i za granicą. Efektem będzie profesjonalizacja działań organizacji, a także stabilność administracyjno-finansowa.

3. Zwiększenie stabilności finansowej Stowarzyszenia, poprzez pozyskanie nowych grantodawców oraz innych, stabilnych źródeł finansowania. Efektem będzie kontynuacja rozwoju Stowarzyszenia oraz zwiększenie ilości konkretnych działań.

4. Budowanie forum współpracy z innymi organizacjami LGBT, a także działającymi na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji, szczególnie w zakresie współpracy z krajami byłego Związku Radzieckiego, które potrzebują know-how na temat funkcjonowania organizacji LGBT. Efektem będzie przekazywanie i wymiana doświadczeń oraz wspólne projekty.

5. Budowanie sieci współpracy międzynarodowej w celu rozwiązywania problemów związanych z nietolerancją  i dyskryminacją w skali globalnej. Praktyka pokazuje, że sieci współpracy międzynarodowej mogą w lepszy sposób rozwiązywać problemy transnarodowe. Dzięki współpracy w ramach sieci międzynarodowych można wiele z tych problemów rozwiązać. Efektem będzie udział KPH w istniejących już sieciach oraz tworzenie nowych form partnerstwa międzynarodowego.

Stowarzyszenie planuje dalszą profesjonalizację działań. Priorytetowymi sferami działania będą edukacja, współpraca międzynarodowa, działania rzecznicze oraz zmiany w prawodawstwie.

Program działania został przyjęty podczas Walnego Zgromadzenia Członków KPH 21-22 lutego 2009 r. w Warszawie.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?