Wesprzyj KPH

Jeśli identyfikujesz się z misją i wartościami KPH, posiadasz wiedzę na temat sytuacji osób LGBT+ w Polsce oraz interesujesz się tematami związanymi z ruchem LGBT+ oraz innymi ruchami z obszaru sprawiedliwości społecznej i spełniasz wymagania rekrutacyjne – to właśnie Ciebie szukamy! Do 24 kwietnia do g. 23:59 weź udział w rekrutacji na stanowisko Kierownika_czki rzecznictwa.

Zakres obowiązków i kluczowe zadania:

 • w porozumieniu z Dyrektorem_ką: długofalowe planowanie działań rzeczniczych organizacji, w szczególności poprzez dobór celów i metodologii pracy w oparciu o strategię, plany działania, budżety, zasoby oraz zewnętrzne środowisko organizacji,
 • prowadzenie bieżącej analizy zagrożeń i możliwości legislacyjnych/politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu polityki państwa na osoby LGBTQI w Polsce, prawodawstwa międzynarodowego oraz rozwiązań prawnych postulowanych przez KPH; na podstawie ww. analiz planowanie i korygowanie działań rzeczniczych,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z istniejącymi i potencjalnymi partnerami, w szczególności z decydentami oraz osobami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie: polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz aktywistami_kami LGBT+, a także z organizacjami międzyrządowymi – Komisją Europejską i Radą Europy,
 • godne reprezentowanie organizacji na zewnątrz, w tym zwłaszcza wobec władz i przedstawicieli mediów; kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • kierowanie pracą zespołu rzeczniczego na podstawie rocznych planów działania, w tym wyznaczanie kluczowych celów operacyjnych i przygotowanie planu działania; dystrybucja zadań i obowiązków w zespole rzeczniczym,
 • wspieranie rozwoju osób zatrudnionych w zespole rzeczniczym, rozwiązywanie konfliktów, współtworzenie indywidualnych programów rozwojowych oraz ich ewaluacja,
 • kształtowanie pozytywnej atmosfery pracy opartej na poczuciu misji, sprawiedliwości, niedyskryminacji; dążenie do wspólnych celów oraz współpracy osób zatrudnionych w zespole rzeczniczym zarówno między sobą, jak i z osobami zatrudnionymi w innych zespołach,
 • stała współpraca i koordynacja działań (bez podległości służbowej) z osobą zarządzającą działem komunikacji oraz osobą kierowniczą ds. finansowo-administracyjnych.

Wymagane kompetencje, poparte posiadanym doświadczeniem aktywistycznym i/lub zawodowym:

 • specjalistyczna wiedza w zakresie międzynarodowych standardów oraz instytucjonalnych ram systemu ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób LGBT+,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • rozumienie specyfiki i praktyczna znajomość współpracy z różnymi osobami, ciałami, organami decyzyjnymi oraz dynamik w polityce na szczeblu centralnym,
 • praktyczna znajomość funkcjonowania i procesów podejmowania decyzji w instytucjach rządowych, partyjnych i międzyrządowych,
 • doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu działań lobbingowych mających na celu przyjęcie prawodawstwa i polityk, które skutecznie odpowiadają na potrzeby grupy lub społeczności,
 • doskonałe umiejętności interpersonalne, w szczególności umiejętność budowania relacji z decydentami,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne (pisanie i prezentowanie), w tym znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na wyjaśnianie złożonych kwestii w sposób prosty, zwięzły i jasny dla różnych grup odbiorców i odbiorczyń,
 • udowodniona zdolność adaptacji do szybko zmieniającego się otoczenia i znajdowania innowacyjnych sposobów reagowania na pojawiające się potrzeby organizacyjne, czynniki zewnętrzne,
 • zdolność do podejmowania inicjatywy, planowania i samodzielnej pracy, przy jednoczesnej mocnej orientacji na pracę zespołową; umiejętność ustalania priorytetów wielu zadań i dotrzymywania terminów.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie w wysokości 9.676 zł – 10.420 zł brutto, w zależności od doświadczenia,
 • umowę o pracę na 1 rok w wymiarze pełnego etatu, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (okres próbny: 3 miesiące),
 • pracę w Warszawie w systemie hybrydowym (praca zdalna lub stacjonarna w biurze zlokalizowanym w zabytkowej kamienicy w centrum Warszawy), obowiązkowa praca z biura minimum 2 dni w tygodniu,
 • prywatną opiekę zdrowotną,
 • kartę Multisport,
 • uczestnictwo w indywidualnych i zespołowych formach wsparcia w rozwoju zawodowym (coaching), radzenia sobie z trudnościami i stresem (wsparcie psychologiczne),
 • 26 dni urlopowych w roku, niezależnie od stażu pracy,
 • 7-godzinny dzień pracy.

Biuro Kampanii Przeciw Homofobii mieści się w zabytkowej kamienicy, winda znajduje się na półpiętrze. KPH stosuje zasadę równego traktowania w zatrudnieniu i dołoży starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób kandydujących i zatrudnianych, dlatego w razie pytań lub wątpliwości – skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci na znalezienie rozwiązań, które zwiększą dostępność, choć mamy świadomość, że część barier może na tę chwilę stanowić trudność w podjęciu pracy na opisanym stanowisku.

Rekrutacja:

Jeżeli po zapoznaniu się z ofertą KPH stwierdziłeś_aś, że chcesz dołączyć do Zespołu KPH, to wyślij CV w formacie PDF na adres: praca@kph.org.pl do 24.04.2024 r. do godziny 23:59, w tytule maila wpisując: “Rekrutacja: Kierownik_czka rzecznictwa”. Wybrane osoby zostaną poproszone o wypełnienie formularza aplikacyjnego badającego doświadczenie, a następnie część osób zostanie zaproszona na stacjonarną rozmowę rekrutacyjną.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/em poinformowana/y, że administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii z siedzibą w Warszawie, adres Aleje Jerozolimskie 99/40, 02-001 Warszawa KRS 0000 1111 209. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane te zostały przeze mnie podane dobrowolnie”. Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dot. przetwarzania danych osobowych przez KPH

Równe szanse:

KPH jest pracodawcą oferującym równe szanse i zobowiązuje się do zwalczania wszelkiej dyskryminacji. Do wzięcia udziału w rekrutacji szczególnie zachęcamy osoby transpłciowe i interpłciowe oraz osoby homo-, biseksualne, queerowe i niebinarne oraz osoby sojusznicze.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?