Pomoc prawna

Jeżeli doświadczasz dyskryminacji na tle orientacji seksualnej lub tożsamości/ekspresji płciowej, udzielimy Ci bezpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna KPH może zostać udzielona w postaci:

  • korespondencji mailowej z prawnikami/czkami KPH (adres e-mail: [email protected]);
  • rozmowy telefonicznej z prawnikami/czkami KPH (nr tel. +48 796 132 001), w każdą środę między godziną 18:00 a 20:00. Mówimy w języku polskim, angielskim i ukraińskim;

 

REGULAMIN POMOCY PRAWNEJ KAMPANII PRZECIW HOMOFOBII

 

  1. Prawnicy/czki KPH udzielają porad prawnych tylko w zakresie spraw dotyczących naruszeń prawa motywowanych uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną lub tożsamość/ekspresję płciową.
  2. Dopuszczalność udzielenia porady prawnej każdorazowo podlega indywidualnej ocenie prawnika/czki KPH, co oznacza, że nawet sprawa, która zawiera motyw dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość/ekspresję płciową może zostać, w uzasadnionych przypadkach, nieobjęta pomocą prawną.
  3. KPH nie zapewnia reprezentacji przed sądami, organami administracji publicznej, ani innymi instytucjami publicznymi lub prywatnymi. KPH może jednak samodzielnie zadecydować o nieodpłatnym przydzieleniu profesjonalnego pełnomocnika procesowego w postaci radcy prawnego lub adwokata, a także zapewnieniu pomocy ze strony psychologa.
  4. W wybranych sprawach KPH może, za uprzednią zgodą osoby zwracającej się po pomoc prawną, włączyć się do postępowania na zasadach przysługujących organizacji społecznej (w sytuacji gdy jest to prawnie dopuszczalne) lub sporządzić dla sądu opinię prawną (tzw. opinię przyjaciela sądu). W takich sytuacjach KPH występuje jednak wyłącznie jako organizacja społeczna, działająca na rzecz równouprawnienia osób LGBT i nie reprezentuje osoby zwracającej się do KPH po pomoc prawną.
  5. Pomoc prawna udzielana przez KPH jest bezpłatna. W niektórych, uznanych przez KPH za uzasadnione przypadkach, przed podjęciem przez KPH działań zmierzających do ochrony praw (które generowałyby koszty finansowe), osoba zgłaszająca się po pomoc prawną może zostać poproszona o udział w tego rodzaju kosztach (w tym w szczególności kosztach i opłatach sądowych).
  6. Zwrócenie się po pomoc prawną do KPH traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (udostępnionych przez osobę zwracającą się po tego rodzaju pomoc) w celu objęcia sprawy pomocą prawną przez Kampanię Przeciw Homofobii z siedzibą przy al. Jerozolimskie 99/40, 02-001 Warszawa. W razie braku wyrażenia zgody na przetwarzanie tego rodzaju danych, udzielenie pomocy prawnej przez KPH jest niemożliwe.
Osobie zwracającej się po pomoc prawną do KPH przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych przez KPH jej danych oraz ich poprawiania. Osoba zwracająca się po pomoc prawną do KPH ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym czasie.
  7. KPH podejmuje niezbędne działania mające na celu zapewnienie najwyższego standardu ochrony danych osobowych oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie udzielania pomocy prawnej. Osoba, która korzysta z pomocy prawnej KPH wyraża zgodę na przekazanie przez KPH jej danych osobowych wyłącznie adwokatom, radcom prawnym oraz psychologom, którzy współpracują z KPH. KPH może publikować zanonimizowane statystyki spraw obsługiwanych w ramach pomocy prawnej. W wybranych przypadkach KPH może również w sposób zanonimizowany opisywać obsługiwane sprawy dla potrzeb prowadzonej działalności, w tym w kontaktach z mediami. Wyłącznie w razie uzyskania pisemnej zgody osoby, której dotyczy analizowana sprawa, KPH może poinformować o tej sprawie w sposób umożliwiający identyfikację osoby korzystającej pomocy.
  8. KPH podejmuje niezbędne starania aby udzielać pomocy prawnej bez zbędnej zwłoki.