Pomoc prawna

Jeżeli doświadczasz dyskryminacji na tle orientacji seksualnej lub tożsamości/ekspresji płciowej, udzielimy Ci bezpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna KPH może zostać udzielona w postaci:

  • korespondencji mailowej z prawnikami/czkami KPH (adres e-mail: prawo@kph.org.pl);
  • rozmowy telefonicznej z prawnikami/czkami KPH (nr tel. +48 22 423 64 38), od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 17:00;
  • osobistego spotkania z prawnikami/czkami KPH w biurze KPH w Warszawie przy ul. Solec 30A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 17:00 (wyłącznie po uprzednim umówieniu się na spotkanie w drodze mailowej lub telefonicznej).

Regulamin pomocy prawnej

  1. Prawnicy/czki KPH udzielają porad prawnych tylko w zakresie spraw dotyczących naruszenia praw osób z powodu ich rzeczywistej lub przypisanej im orientacji seksualnej lub tożsamości/ekspresji płciowej.
  2. Dopuszczalność udzielenia porady prawnej każdorazowo podlega indywidualnej ocenie prawnika/czki KPH, co oznacza, że nawet sprawa, która zawiera motyw dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość/ekspresję płciową może zostać, w uzasadnionych przypadkach, nieobjęta pomocą prawną.
  3. KPH nie zapewnia reprezentacji przed sądami, organami administracji publicznej, ani innymi instytucjami publicznymi lub prywatnymi. Jedynie w wybranych sprawach KPH może samodzielnie zadecydować o nieodpłatnym przydzieleniu profesjonalnego pełnomocnika procesowego w postaci radcy prawnego lub adwokata.
  4. W wybranych sprawach KPH może, za uprzednią zgodą osoby zwracającej się po pomoc prawną, włączyć się do postępowania na zasadach przysługujących organizacji pozarządowej (w sytuacji gdy jest to prawnie dopuszczalne) lub sporządzić dla sądu opinię prawną (tzw. opinię przyjaciela sądu). W takich sytuacjach KPH występuje jednak wyłącznie jako organizacja społeczna, działająca na rzecz równouprawnienia osób LGBT i nie reprezentuje osoby zwracającej się do KPH po pomoc prawną.
  5. KPH może prowadzi statystyki spraw analizowanych w ramach pomocy prawnej. W wybranych przypadkach KPH może również opisywać analizowane w ramach pomocy prawnej sprawy dla potrzeb prowadzonej działalności, w tym w kontaktach z mediami. W razie nieuzyskania w tym zakresie wyraźnej zgody osoby, której dotyczy analizowana sprawa, KPH może podejmować działania, o których mowa w poprzednim zdaniu wyłącznie w taki sposób, aby nie doprowadzić do ujawnienia imienia, nazwiska lub innych danych umożliwiających identyfikację tej osoby.
  6. Pomoc prawna udzielana przez KPH jest bezpłatna. W niektórych, uznanych przez KPH za uzasadnione przypadkach, przed podjęciem przez KPH działań zmierzających do ochrony praw (które generowałyby koszty finansowe), osoba zgłaszająca się po pomoc prawną może zostać poproszona o partycypację w tego rodzaju kosztach (w tym w szczególności kosztach i opłatach sądowych).
  7. Zwrócenie się po pomoc prawną do KPH traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (udostępnionych przez osobę zwracającą się po tego rodzaju pomoc) w celu objęcia sprawy pomocą prawną przez Kampanię Przeciw Homofobii z siedzibą w Warszawie (00-403) przy ul. Solec 30A. W razie braku wyrażenia zgody na przetwarzanie tego rodzaju danych, udzielenie pomocy prawnej przez KPH jest niemożliwe. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez KPH nie obejmuje możliwości przekazania tego rodzaju danych innemu podmiotowi, zaś takie działanie wymaga wyraźnej zgody osoby zwracającej się po pomoc prawną lub wezwania organu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Osobie zwracającej się po pomoc prawną do KPH przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych przez KPH jej danych oraz ich poprawiania. Osoba zwracająca się po pomoc prawną do KPH ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym czasie.