Wesprzyj KPH

W najbliższy wtorek, 4 lutego, odbędzie się w Europarlamencie głosowanie nad przyjęciem raportu Ulrike Lunacek i rezolucji wzywającej Komisję Europejską do przyjęcia strategii UE w zakresie równouprawnienia osób LGBT. Podobne plany działania na rzecz równości od wielu lat funkcjonują w UE w różnych obszarach, m.in. Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010 – 2015” czy „Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010 – 2020″.

Czytaj więcej + Fakty i Mity Raportu Lunacek

Raport Ulrike Lunacek jest odpowiedzią na ogromny problem dyskryminacji i przemocy wobec osób LGBT. Badanie Agencji Praw Podstawowych przeprowadzone w 2013 r. pokazało, że połowa osób LGBT mieszkających na terenie Unii Europejskiej doświadcza dyskryminacji i przemocy motywowanej homofobią i transfobią. Strategia na rzecz równości osób LGBT jest koniecznym narzędziem do walki z tym problemem.

W związku z tym wydarzeniem środowiska antyrównościowe i ekstremistyczne organizują w Warszawie „Protest w obronie dzieci”. Ma być on wyrazem sprzeciwu wobec przyjęcia raportu Lunacek i proponowanej rezolucji w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Taktyką jaką przyjęły te środowiska jest świadoma i celowa dezinformacja oraz przeinaczanie faktów, tak aby podsycać homofobiczne i transfobiczne uprzedzenia i lęki. Prowadzi to nie tylko do wprowadzania w błąd opinii publicznej w ważnych społecznie kwestiach, ale podsyca również nienawiść wobec osób LGBT.

Kampania Przeciw Homofobii chce wyrazić swój sprzeciw wobec agresywnej polityki prawicowych środowisk ekstremistycznych, której działania są nie tylko nieetyczne, ale społecznie szkodliwe, potęgują bowiem postawy nietolerancji, przez co prowadzą do wykluczania i marginalizowana całych grup społecznych. 

Apelujemy jednocześnie do mediów o dbałość w kształtowaniu merytorycznej i opartej na faktach debaty publicznej, w której informacje są poddawane rzetelnej i obiektywnej weryfikacji dziennikarskiej.

W związku z dużą ilością nieprawdziwych informacji na temat wspomnianego wyżej raportu Lunacek i rezolucji w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową załączamy tabele Mitów i Faktów, które pomogą w weryfikacji informacji na ten temat.

 

FAKTY I MITY

Dotyczące projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko

homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (2013/2183(INI))

Oryginalny dokument: http://www.lgbt-ep.eu/parliamentary-work/lunacek-faq/

Tłumaczenie KPH

Mit

Fakt

Raport nie bierze pod uwagę zasady pomocniczości Unii Europejskiego względem państw członkowskich.

Raport bierze pod uwagę zasadę pomocniczości. Paragraf 5 raportu stanowi, że Plan ‘musi respektować kompetencje Unii Europejskiej, jej agencji i Państw Członkowskich’

Raport daje specjalne przywileje osobom LGBT i tym samym podważa uniwersalizm praw człowieka.

Raport nie wspomina o żadnym specjalnych prawach. Sugeruje jedynie, aby zapewnić osobom LGBT pełnię korzystania z praw podstawowych. Na przykład zaleca zagwarantowanie, aby Dyrektywa 2000/78 o równym traktowaniu w zatrudnieniu i miejscu pracy była stosowana także do gejów i lesbijek, tak aby osoby homoseksualne nie były zwalniane z pracy ze względu na swoją cechę jaką jest orientacja seksualna.

Raport promuje ‘ideologię gender’, według której ludzie mogą wybierać swoją płeć.

Raport nie promuje ‘ideologii gender’. Raport mówi o tożsamości płciowej która jest cechuje każdego człowieka, tak jak np. wiek, etniczność czy orientacja seksualna. Osoby transpłciowe napotykają na specyficzne problemy (na przykład są uważane za psychicznie chore), do których odniesiono się w raporcie.

Raport spowoduje, że osoby niezgadzające się na równouprawnienie osób LGBT nie będą mogły wyrażać swoich opinii.

Nie, raport nie wpłynie na swobodę wypowiedzi. Autorzy raportu zwracają się natomiast do Komisji, aby Decyzja Ramowa w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii została zrewidowana w taki sposób umożliwiający karanie za podżeganie do nienawiści lub przemocy wobec osób LGBT.

Raport wymusza na państwach członkowskich, aby w szkołach uczono o kwestiach homoseksualności.

Raport nie wymusza na państwach członkowskich nauczania w szkołach o kwestiach homoseksualności. Raport zawiera jedynie niewiążącą propozycję ułatwień w wymianie dobrych praktyk w dziedzinie edukacji między państwami członkowskimi, za pomocą tzw. Otwartej Metody Koordynacji

Raport zmusi państwa członkowskie do wprowadzenia małżeństw jednopłciowych, a także adopcji, in-vitro, wspomaganego zapłodnienia i surogacji dla par jednopłciowych. 

Raport nie zawiera takich treści. Traktaty UE jasno stanowią, że Unia Europejska nie może ingerować w krajowe prawo rodzinne. Raport proponuje jedynie zagwarantowanie, aby małżeństwa i związki partnerskie, które już istnieją nie stawały się nieważne po przekroczeniu granicy innego kraju, zostawiając rodziny, w tym dzieci w prawnej próżni.

Raport zapewni pieniądze ILGA-Europe i innym organizacjom LGBT.

Raport nie odnosi się w swojej treści do pieniędzy ani finansowania.

Raport został napisany przez ‘lobby homoseksualne’ i promuje ‘gejowską agendę’.

Raport został napisany przez wybranych w powszechnych wyborach europosłów i europosłanki z pięciu różnych grup politycznych. Uzyskał przytłaczające poparcie w komitecie (40 głosów za, 2 głosy przeciw i 6 wstrzymujących się) ze strony następujących grup w Parlamencie: S&DALDEGreens/EFA i GUE/NGL.

Dzieci zostaną poddane ‘propagandzie homoseksualnej’.

Nie istnieje coś takiego jak ‘homoseksualna propaganda’. To co promuje raport, to zasada, że osoby LGBT zasługują na równość i szacunek.

Raport tworzy mechanizm ‘veto’ dla społeczności LGBT, który będzie skuteczny w całej Unii Europejskiej.

Nie istnieje taki mechanizm. Wprowadzenie go nie byłoby możliwe w obowiązującym w UE systemie prawnym.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?