Wesprzyj KPH

W specjalnie przygotowanych wytycznych opublikowanych na stronie Prokuratury Krajowej, Zastępca Prokuratora Generalnego, Robert Hernand, przypomina wszystkim prokuratorom o obowiązkach, jakie na nich ciążą. Prokuratorzy mają m.in. ustalać, ile aktualnie trwa postępowań o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym na wniosek osób, które zawarły małżeństwo z osobą tej samej płci za granicą. Po uzyskaniu danych prokuratorzy mają obowiązek zgłaszać udział w takich postępowaniach.

OŚWIADCZENIE Kampanii Przeciw Homofobii

Kampania Przeciw Homofobii wyraża głębokie zaniepokojenie treścią pisma skierowanego do wszystkich prokuratorów regionalnych przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda, w sprawie rejestracji w Polsce małżeństwa zawartego przez osoby tej samej płci za granicą.

Treść pisma jest dostępna na stronie Prokuratury Krajowej: http://bit.ly/2kCDlcU

W swoim piśmie zastępca Prokuratora Generalnego wskazał, że w sprawach dotyczących tzw. transkrypcji, czyli wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów małżeństwa par tej samej płci prokuratorzy powinni zgłaszać swój udział w tej kategorii postępowań w celu stania „na straży praworządności”. Kampania Przeciw Homofobii, jako organizacja stojąca na straży praw osób LGBT, nie może pozwolić na to, aby 2 miliony Polek i Polaków żyło w poczuciu zagrożenia ze strony państwa.

W naszej ocenie pismo przygotowane przez Prokuraturę Krajową ma na celu zniechęcenie osób pozostających w związkach jednopłciowych do podejmowania jakichkolwiek  prób uznania ich związków w świetle polskiego prawa. Dostrzegamy w działaniach Prokuratury podobieństwo do akcji „Hiacynt”, która polegała na podejmowaniu przez państwo działań wymierzonych w osoby LGBT.

Zdaniem Kampanii Przeciw Homofobii wydanie oświadczenia przez Prokuraturę było również przedwczesne i zbędne. Nie doszło bowiem w Polsce dotychczas do wydania przez jakikolwiek organ administracji lub sąd rozstrzygnięcia, które prowadziłoby do prawnego zinstytucjonalizowania związku tworzonego przez dwie osoby tej samej płci. Nie doszło zatem do wystąpienia sytuacji, które wymagałyby tego rodzaju reakcji ze strony kierownictwa Prokuratury.

W opinii Kampanii Przeciw Homofobii Prokuratura w swoim piśmie nie dostrzega różnicy pomiędzy dokonaniem transkrypcji (wpisania) zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego, a wywołaniem skutków prawnych przez tego rodzaju akt małżeństwa w Polsce. Prokuratura wydaje się utożsamiać ze sobą te dwie sytuacje. Wbrew ocenie Prokuratury transkrypcja nie prowadzi do obowiązku uznawania przez państwo polskie skutków prawnych małżeństw jednopłciowych zawartych zagranicą. Transkrypcja potwierdza jedynie fakt wydana aktu małżeństwa i jego moc dowodową. W ocenie adw. Pawła Knuta, prawnika KPH – Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa nie prowadzi do naruszenia polskiego porządku prawnego. Jest wręcz przeciwnie – dokonywanie transkrypcji sprzyja ochronie zasady praworządności, na którą powołuje się Prokuratura. Polskie organy władzy państwowej mają dzięki temu wiedzę o pozostawaniu przez daną osobę w zawartym za granicą związku małżeńskim. Pozwala to im m.in. na skutecznie przeciwdziałać zjawisku bigamii. Świadomie rezygnowanie z możliwości ustalenia tych informacji może paradoksalnie szkodzić polskiemu systemowi prawnemu.

Odpowiadając na „mobilizację” ze strony Prokuratury chcemy zadeklarować, że Kampania Przeciw Homofobii jest gotowa udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej każdej parze, która w związku z publikacją pisma Prokuratury spotka się  utrudnieniami w ochronie swoich praw.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?