Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii otrzymała szokującą wiadomość o tym, że 5 lipca 2015 roku Kemal  Ördek, transseksualna osoba świadcząca usługi seksualne, broniąca praw człowieka i przewodnicząca organizacji Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association, została brutalnie napadnięta i zgwałcona przez 3 mężczyzn w swoim domu w Ankarze, w Turcji. Kampania Przeciw Homofobii pragnie wyrazić swój niepokój wobec sposobu, w jaki tureckie władze zajmują się tym poważnym przypadkiem przestępstwa na tle nienawiści, na które składają się kradzież, przemoc seksualna, groźby śmierci oraz wyzwiska. Wyjątkowo niepokojący jest fakt, że kiedy ofiara przestępstwa, Kemal Ördek, zgłosiła incydent policji, była narażona na wielokrotne prześladowanie oraz ciągłe groźby na posterunku policji Esat w Ankarze. W obliczu tak skrajnego przypadku zaniedbania ze strony policji oraz braku profesjonalizmu będziemy monitorować dalszy rozwój śledztwa oraz wzywać turecki wymiar sprawiedliwości i organy ścigania do skutecznej ochrony Kemal Ördek przed dalszymi groźbami.

Co najważniejsze, jesteśmy solidarni/e z Kemal! Niestety, podobne historie przestępstw na tle nienawiści, których celem są w szczególności osoby trans* oraz osoby świadczące usługi seksualne są ciągle zgłaszane na całym świecie (zobacz na przykład raport FRA Being Trans in the EU – Comparative Study of the EU LGBT survey data). Ta okropna przemoc, podsycana przez nieskuteczne prawo kryminalizujące osoby świadczące usługi seksualne oraz niezmienny brak uznania podstawowych praw osób LGBTQI, musi się skończyć! Jak pisze Kemal: To, o czym wam opowiem nie jest zwykłym przypadkiem kradzieży. Nie jest to też zwyczajny przypadek gwałtu. To historia serii wydarzeń, które mogły zakończyć się morderstwem. To opowieść o obojętności, zaprzeczaniu i ignorancji, które nastąpiły później – opowieść o dojmującej bezsilności samotnej osoby świadczącej usługi seksualne oraz (osoby) LGBTI. Przypadek Kemal daje nam również wgląd w stan wymiaru sprawiedliwości w Turcji po protestach w 2013 roku. Wąska definicja przestępstwa na tle nienawiści w tureckim systemie prawnym wyklucza tożsamość płciową oraz orientację seksualną jako cechy chronione. Świadczenie usług seksualnych nie jest nielegalne według tureckiego kodeksu karnego, jednakże jako nieuznawane za pracę jest penalizowane poprzez inne formy ucisku prawnego i nękania przez policję (środki przymusu, obowiązkowe badania, naloty i przymusowa resocjalizacja). Jednocześnie prawo nie chroni osób świadczących usługi seksualne przed przemocą.

Wzywamy tureckie władze do podjęcia niezbędnych kroków w celu zakończenia przemocy i dyskryminacji osób trans* oraz tych świadczących usługi seksualne. Wzywamy również wymiar sprawiedliwości do podjęcia gruntownego śledztwa w sprawie Kemal Ördek oraz zapewnienia tej osobie bezpieczeństwa.

„To, co  się wydarzyło, nie dotknęło jedynie mnie, lecz dotyczy całej społeczności!”
Kemal Ördek

Przeczytaj całą historię
Strona na FB


Statement about Kemal Ördek from Campaign Against Homophobia

Campaign Against Homophobia has received the horrifying news that on July 5th 2015, Kemal Ördek, a trans* sex worker, human rights defender  and the head of the Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association, was brutally assaulted and raped by 3 men in hir home in Ankara, Turkey. Campaign Against Homophobia  would like to express concern over the way the Turkish authorities have been dealing with this severe case of hate crime that included theft, sexual violence, death threats, and insults. It is especially alarming that when Kemal Ördek has reported the incident to the police, zie suffered from a repeated victimization and continued threats at the Esat Police Station in Ankara. In the face of this extreme case of police negligence and lack of professionalism we will continue to monitor further investigation process, and urge the Turkish law enforcement authorities to effectively protect Kemal Ördek against threats.

Most importantly, we stand in solidarity with Kemal! Unfortunately similar stories of hate crimes targeting specifically trans* people and sex workers are being constantly reported around the world (see for example the FRA report Being Trans in the EU – Comparative Study of the EU LGBT survey data). This horrible violence, fueled by ineffective laws prosecuting sex workers and persistent lack of recognition of the fundamental rights of LGBTQI people,  has to stop! As Kemal writes: “What I will tell you is not a simple robbery case. It’s not a mere rape case either. This is the story of a series of events that could possibly end in murder. It is a story of the apathy and the denial and ignorance that come after—the story of the surrounding paralysis of a lonely sex worker and an LGBTI.” Kemal’s case gives an insight into the state of the justice system in post-Gezi Turkey. The narrow definition of hate crime in Turkish legal system excludes  gender identity and sexual orientation. Even though sex work is not illegal according to the Turkish Penal Code, it is not recognized as work, and is thus criminalized in other forms of legal oppression and police harassment (coercive programming, mandatory testing, raids and forced rehabilitation), while the law does not protect sex workers from violence.

We urge the Turkish authorities to take necessary measures to end violence and discrimination against trans* people and sex workers. We also urge the law enforcement to conduct a thorough investigation of Kemal Ördek’s case and ensure hir safety.

“What I have experienced was not done to me but to the whole community!”
Kemal Ördek

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?