Wesprzyj KPH

ONZ swoje wnioski oparła między innymi na raporcie alternatywnym opracowanym przez KPH.
Rekomendacje ONZ po angielsku tu.

W swoich wnioskach, opublikowanych 20 listopada br. Komitet Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych ONZ wyraził głębokie zaniepokojenie m.in. niezadowalającym zainteresowaniem Rzecznika Praw Obywatelskich przestrzeganiem praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych i wezwał Polskę do poprawy funkcjonowania urzędu Rzecznika.

Komitet wyraził  także zaniepokojenie, iż mimo powołania Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, utrzymuje się wysoki poziom dyskryminacji osób nieheteroseksualnych.

Komitet krytycznie ocenił także projekt ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania stwierdzając, iż nie przewiduje on wszechstronnej ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji w zakresie praw wynikających z Paktu (art. 2 ust. 2). Komitet zalecił Polsce, aby zadbała o skuteczne egzekwowanie istniejących przepisów antydyskryminacyjnych oraz nasiliło działania zmierzające do walki z faktyczną dyskryminacją, w tym poprzez kampanie skierowane przeciwko stereotypom, w szczególności dotyczących osób lub grup pokrzywdzonych lub marginalizowanych.

Komitet wyraził głębokie zaniepokojenie doniesieniami o homofobii, w szczególności znęcaniu się uczniów nad nieheteroseksualnymi koleżankami i kolegami w szkołach. Komitet zalecił, aby Polska podjęła środki o charakterze edukacyjnym, zmierzające do przeciwdziałaniu homofobii w oświacie, zapobiegając dyskryminacji na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Komitet zalecił również wprowadzenie do szkół w Państwie Stronie podręcznika „Kompas”, poradnika Rady Europy o nauczaniu młodzieży o prawach człowieka.

Komitet oparł  swoje wnioski m.in. na raporcie alternatywnym przygotowanym przez KPH, Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i Centrum Praw Kobiet. Przedstawiciel KPH, Greg Czarnecki był obecny w Genewie w listopadzie br. podczas sprawozdawania się rządu polskiego z wykonywania Międzynarodowego Pakty Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych.

W związku z zaleceniami ONZ, KPH wraz Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i Centrum Praw Kobiet wystosowały list do Premiera z apelem o jak najszybsze wdrożenie zaleceń ONZ.  

7 listopada 2009 r.

Sz. Pan Donald Tusk

Premier Rządu RP

 

Szanowny Panie Premierze,

Niżej podpisane organizacje pozarządowe apelują do Pana, by rząd jak najszybciej wprowadził zalecenia Komitetu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, który ostatnio bardzo krytycznie ocenił stan przestrzegania praw człowieka w Polsce.

 

Komitet w swoim raporcie z 20 listopada br. wyraził głębokie zaniepokojenie poważnymi naruszeniami praw człowieka w wielu obszarach. Zwrócił  uwagę na poważne zaniedbania w zakresie polityki równościowej i antydyskryminacyjnej, zwłaszcza wobec osób dyskryminowanych ze względu na orientację seksualną. Wytknął  niedostateczną politykę w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Wreszcie kilka rekomendacji poświęcił prawom seksualnym i reprodukcyjnym, w szczególności zaniechaniom  w zakresie dostępności edukacji seksualnej, antykoncepcji czy skutków restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego. Komitet zauważył także, iż instytucjonalne mechanizmy zapobiegania dyskryminacji w Polsce, są niewystarczające, a działania Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania jak i Rzecznika Praw Obywatelskich nie przynoszą widocznych zmian.    

Komitet jest również poważnie zaniepokojony uporczywym uchylaniem się  rządu polskiego od realizacji zaleceń Komitetu, wiele z rekomendacji powtarzane jest od lat, bowiem rząd ich nie realizuje. Komitet również zalecił rządowi poprawę współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przestrzegania praw człowieka.

Apelujemy do Pana Premiera, aby tym razem jak najszybciej rząd wywiązał się z międzynarodowych zobowiązań rządu polskiego w zakresie przestrzegania praw człowieka wynikających z ratyfikowania przez Polskę Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych.

Najwyższy czas skończyć z łamaniem praw człowieka w Polsce!
 

Z poważaniem,

 

Wanda Nowicka, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Marta Abramowicz, Kampania Przeciw Homofobii

Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet

   

Do wiadomości:

– Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich

– Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych

-Elżbieta Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

– Jolanta Fedak, Minister Pracy Polityki Społecznej

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?