Wesprzyj KPH
O matronat Kampanii Przeciw Homofobii mogą starać się zarówno grupy nieformalne i osoby fizyczne, jak i stowarzyszenia, fundacje, firmy i inne osoby prawne. Jeśli rozważasz złożenie do nas wniosku o matronat, zapoznaj się z poniższymi zasadami. 
 
 
Co możemy objąć matronatem?
– Wydarzenia o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, zarówno jednorazowe jak i cykliczne.
– Filmy i słuchowiska.
– Publikacje naukowe, edukacyjne oraz literaturę.
Wszystkie powyższe zwane będą dalej „wydarzeniami”. 
 
 
Czego nie możemy objąć matronatem?
 
– Wydarzeń, których celem jest wspieranie partii lub ugrupowań politycznych.
– Wydarzeń, których wyłącznym celem jest zysk finansowy. 
– Wydarzeń, których przeprowadzenie lub treści są dyskryminujące dla jakiejkolwiek grupy społecznej, w tym takich które zapraszają do publicznej wypowiedzi osoby posługujące się mową nienawiści. 
– Wydarzeń edukacyjnych, w szczególności kierowanych do młodzieży szkolnej i kadry nauczycielskiej, których osoby prowadzące mają niewystarczające przygotowanie merytoryczne z zakresu antydyskryminacji i tematyki LGBT.
– Wydarzeń pomocowych, których osoby prowadzące mają niewystarczające kompetencje z zakresu tych działań, antydyskryminacji i tematyki LGBT. 
– Publikacji zawierających błędy merytoryczne, stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne i inne.
 
 
Jakie cele i warunki musi spełniać wydarzenie?
 
– Musi realizować cel KPH, którym jest doprowadzenie do równouprawnienia osób LGBT w Polsce, oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu tych osób i ich bliskich, np. poprzez wzmacnianie i wspieranie osób LGBT i ich bliskich (w szczególności młodzieży i os. starszych), kształtowanie ich pozytywnej tożsamości, a także edukowanie różnych grup mających wpływ na sytuację osób LGBT w Polsce, oraz opinii publicznej. 
– Musi charakteryzować się wysoką jakością wykonania – nie chodzi nam bynajmniej o wysokość budżetu, a o staranność i odpowiednie przygotowanie merytoryczne i organizacyjne. 

Co należy zrobić, aby uzyskać matronat?
 
1. Zapoznać się z zasadami dotyczącymi udzielania matronatów (powyższe punkty).
2. Wysłać na adres info@kph.org.pl maila z tytułem „Wniosek o matronat”. Mail powinien zawierać przynajmniej:
– informacje o podmiocie organizującym: nazwę (lub imiona i nazwiska), status formalny, doświadczenie w zakresie praw człowieka i/lub kwestii LGBT lub inne zasadne w kontekście wydarzenia, dane kontaktowe;
– informacje o wydarzeniu: datę, miejsce, cele, planowane metody, planowaną liczbę uczestników;
– uzasadnienie w jaki sposób wydarzenie realizuje cele KPH i zasady udzielania matronatów;
– jeżeli wydarzenie ma charakter edukacyjny, prosimy o przysłanie informacji (np. biogramów) o osobach prowadzących działania edukacyjne, w których uwypuklone są ich kompetencje z zakresu antydyskryminacji i LGBT;
– jeżeli wniosek o matronat dotyczy publikacji lub filmu, prosimy o przesłanie produktu – w przypadku publikacji, po korekcie i redakcji (nie udzielamy matronatów publikacjom i filmom na etapie ich planowania czy tworzenia);
– jeżeli wydarzenie jest płatne, prosimy o informację o koszcie dla osób uczestniczących oraz uzasadnienie dla pobierania opłat;
– jeżeli występują, prosimy o listę współorganizatorów/ek, partnerów/ek, sponsorów/ek, matron i patronów, również tych, o których wsparcie dopiero wnioskowano.
UWAGA! Nie ma ostatecznego terminu wysyłania wniosków o matronat, jednak rozpatrzenie go trwa zazwyczaj około 10 dni roboczych. W związku z tym prosimy o JAK NAJWCZEŚNIEJSZE wysłanie wniosku – żeby nam wszystkim pracowało się lepiej 😉 
3. Pozostać komunikatywnym – możemy zadawać mailowo dodatkowe pytania.
4. Zastrzegamy sobie możliwość odmówienia przynania matronatu. 
5. W przypadku przyznania matronatu, umówimy się na konkretny zestaw wzajemnych świadczeń.
6. Zastrzegamy sobie również prawo do wycofania matronatu, jeżeli okaże się, że wydarzenie nie spełnia warunków wymienionych w niniejszych zasadach lub zostało przedstawione we wniosku w sposób nieodzwierciedlający rzeczywistwego wykonania. W takim przypadku konieczne będzie usunięcie ze wszystkich materiałów logotypów KPH oraz informacji o matronacie. 

Co świadczymy sobie wzajemnie w ramach matronatu?
 
W ramach matronatu przekazujemy do wykorzystania w formie elektronicznej i drukowanej logotypy KPH oraz umożliwiamy posługiwanie się publicznie informacją, że wydarzenie wspierane jest przez KPH. Wszystkie materiały graficzne zawierające logo KPH muszą być autoryzowane przez nas e-mailowo przed publikacją!
Jeżeli podmiot organizujący przekaże stosowną informację o wydarzeniu e-mailowo, opublikujemy ją na stronie internetowej oraz stronie FB KPH. 
W miarę możliwości finansowych podmiotu organizującego (pokrycie ewentualnych kosztów dojazdu i noclegu), możliwy jest udział osoby reprezentującej KPH w wydarzeniu (np. w formie prezentacji, mowy otwierającej lub kończącej), jego komitecie honorowym lub innym ciele. Możliwe jest też uzyskanie ekspertyzy merytorycznej KPH w zakresie kwestii dyskryminacji, uprzedzeń oraz kwestii LGBT. Możliwe jest pośrednictwo KPH w kwestii umieszczenia zaproszenia, banera reklamującego przedsięwzięcie, relacji i fotorelacji z przedsięwzięcia w mediach zaprzyjaźnionych z KPH: portalu internetowym Homoseksualizm.org.pl, dwumiesięczniku społeczno-kulturalnym „Replika”, portalu Queer.pl lub magazynie Pride. Każdorazowo decyzję o publikacji podejmują zespoły redakcyjne w.w. mediów. Za wykonanie banerów, zaproszeń, relacji i fotorelacji koszt ponosi podmiot organizujący. Ponosi on także wszystkie zobowiązania i koszty wynikające z praw autorskich powierzonych KPH materiałów. 
KPH może także przekazać nieodpłatnie swoje publikacje i materiały na wydarzenie. 
Jeżeli masz inne pomysły na świadczenia, prosimy o zawarcie ich we wniosku. 
W zamian prosimy o eksponowanie logotypu KPH podczas wydarzenia oraz podanie do publicznej informacji faktu wsparcia udzielonego przez KPH. 
 
 
Jakich świadczeń nie wykonujemy?
 
Nie finansujemy działań obejmowanych matronatem.
Nie umieszczamy logotypu podmiotu organizującego na stronie internetowej KPH.
Nie produkujemy materiałów promocyjnych ani innych na wydarzenia obejmowane matronatem.
 

 

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?