Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii, wraz kilkudziesięcioma innymi polskimi organizacjami równościowymi, podpisała list otwarty do Komisji
Europejskiej.

 

W liście, organizacje zwracają uwagę na brak polityki
antydyskryminacyjnej rządu realizującej wspólnotowe standardy równościowe w
naszym kraju.

Pełna treść listu (za www.feminoteka.pl)

Komisja Europejska
The European Commission
DG Employment, social Affairs and Equal Opportunities
Bruksela

Zapewnienie równości między mężczyznami i kobietami jest jedną z
podstawowych zasad Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie
zostały zobowiązane do zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn i
wdrożenia dyrektyw równościowych.

Polskie organizacje i grupy zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji,
są zaniepokojone brakiem jakichkolwiek efektywnych działań ze strony
polskiego rządu, mających na celu wprowadzenie zasad równego traktowania
kobiet i mężczyzn. Do tej pory nie udało się wprowadzić skutecznej polityki
antydyskryminacyjnej w wielu obszarach.

Polski rząd:
1) nie wdrożył w pełni zapisów dyrektywy 2002/73/WE z dnia 23 września 2002
r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i
kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego
oraz warunków pracy,
2) nie powołał niezależnego urzędu do spraw równości kobiet i mężczyzn,
3) nie przyjął ustawy o równym traktowaniu, która nie tylko ma zapewnić
implementację już istniejących wspólnotowych dyrektyw równościowych, ale
wychodzić naprzeciw nowym propozycjom ustawodawcy unijnego,
4) nie wdrożył dyrektywy 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dotyczącej
zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów
i usług oraz dostarczania towarów i usług,
5) nie wdrożył także dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r.
wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na
pochodzenie rasowe lub etniczne.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż termin wdrożenia wymienionych dyrektyw
do porządku krajowego dawno już minął.

Obecnie funkcjonujące rozwiązania instytucjonalne w Polsce nie wypełniają
podstawowych kryteriów zapisanych w dyrektywach równościowych. Zarówno
Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji działający
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jak i powołana w marcu 2008
roku Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska, nie
mają podstawowych uprawnień m.in. do udzielania niezależnej pomocy prawnej
ofiarom dyskryminacji, sporządzania niezależnych raportów na temat
dyskryminacji w Polsce oraz możliwości rekomendowania zmian prawnych,
mających na celu poprawę sytuacji osób dyskryminowanych i przeciwdziałanie
negatywnym zjawiskom związanym z dyskryminacją. Warto podkreślić, że oba
urzędy nie są instytucjami niezależnymi i wypełniają przede wszystkim
politykę rządową, dla której dyskryminacja kobiet nie stanowi priorytetu, a
kwestie równouprawnienia płci traktowane są w sposób marginalny.

Ponadto Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania – Elżbieta Radziszewska –
w oficjalnych wypowiedziach dla mediów i podczas spotkań z organizacjami
pozarządowymi powtarza, że nie jest od dyskryminacji kobiet, tylko od
dyskryminacji „w ogóle”, i że nie ma kompetencji, by przeciwdziałać
dyskryminacji kobiet i reagować, gdy prawa kobiet są łamane.

Tymczasem kobiety w Polsce są dyskryminowane we wszystkich obszarach życia
społecznego, prywatnego i publicznego – drastycznie powiększyły się
dysproporcje między zarobkami kobiet i mężczyzn, kobiety mają utrudniony
dostęp do karier zawodowych, kobiety ciągle są ofiarami wielu przestępstw w
tym przemocy i molestowania seksualnego.

Dlatego, głęboko zaniepokojone tą sytuacją, zwracamy się niniejszym do
Komisji Europejskiej, stojącej na straży prawa wspólnotowego, o jak
najszybsze podjęcie skutecznych działań, mających na celu doprowadzenie do
pełnej i poprawnej implementacji wspólnotowych standardów równościowych w
naszym kraju.

Pod listem podpisały się:

1. Fundacja Feminoteka, Warszawa
2. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa
3. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa
4. Stowarzyszenie Same o Sobie, Warszawa
5. Porozumienie Kobiet 8. Marca, Warszawa
6. Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”, Rzeszów
7. Grupa Inicjatyw Genderowych „GIGa Śląsk”, Katowice
8. Stowarzyszenie Lambda, Warszawa
9. Fundacja Lorga, Warszawa
10. Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa
11. Demokratyczna Unia Kobiet, Gdańsk
12. Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom „Pozwól żyć” Oddział w Warszawie.
13. Nieformalna grupa Łódź Gender, Łódź
14. Fundacja MaMa, Warszawa
15. Loża Kobiet 2006, Warszawa
16. Komitet Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników, Sekcja Kobieca,
Warszawa
17. „Ekspedycja w Głąb Kultury”, Zabrze
18. Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków
19. Koalicja Kobiet Europejskich, Radom
20. Kujawsko-Pomorskie Centrum Promocji Kobiet, Toruń
21. Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe GENDER przy Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu
22. Gender Studies, Warszawa
23. Obywatelskie Forum Kobiet
24. Stowarzyszenie kobiet KONSOLA, Poznań
25. Koalicja KARAT, Warszawa
26. Podkarpackie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
27. Fundacja Obywatelki.pl, Poznań
28. Feministki na rzecz Pokoju, Kraków
29. Fundacja Autonomia, Kraków
30. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
31. Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków
32. Centrum Praw Kobiet, Warszawa
33. KLUB KIWANIS KOBIETA 2000, Choszczno
34. Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa
35. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA , Olsztyn

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?