Wesprzyj KPH

KPH zwróciła się do minister Barbary Kudryckiej z prośą o informacje na temat stanu edukacji na poziomie uczelni wyższych w zakresie homoseksualności.

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2010 r.
                                   
Pani  
Prof. dr. hab. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego     
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Szanowna Pani Minister,

W imieniu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii (KPH), ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji osób homo-, bi-, i transpłciowych, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie na piśmie informacji w sprawie treści obecnie obowiązujących standardów kształcenia na poziomie uczelni wyższych i uwzględniania przez nie perspektywy równości i niedyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Z prowadzonego przez KPH monitoringu podręczników akademickich na kierunkach studiów w polskich uczelniach, wynika iż na poziomie uczelni wyższych wykorzystuje się do kształcenia przyszłych polskich licencjatów oraz magistrów, podręczniki akademickie w których kwestia homoseksualności traktowana jest często jako patologia, odchylenie od społecznie przyjętych norm lub wręcz zboczenie. Wszystkie kierunki studiów winny nauczać szeroko pojętej otwartości na kwestie społeczne oraz tolerancji wobec dyskryminowanych mniejszości, a w szczególności przekazywać wiedzę obiektywną i zgodną obecnie obowiązującymi standardami edukacji w tym zakresie na świecie. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż Polska wstępując w struktury Unii Europejskiej zobowiązała się przestrzegać zasady równości ujętej w traktatach założycielskich Wspólnot, gdzie zasada niedyskryminacji z powodu orientacji seksualnej jest jedną z podstawowych zasad.
Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę zatem Panią Minister o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach:
–  czy w planowanym projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy  o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw przewiduje się wprowadzenie zmian na temat wiedzy o osobach homoseksualnych i homoseksualności, które byłyby zgodne z regulacjami unijnymi zakazującymi dyskryminacji ze względu na orientację seksualną?
– czy powyższa reforma obejmuje nowelizację wiedzy o homoseksualności na poziomie odpowiadającym standardom przyjętym w Unii Europejskiej, chociażby poprzez wprowadzenie na niektórych kierunkach przedmiotów z zakresu wiedzy o homoseksualności i przeciwdziałaniu dyskryminacji?
– czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi jakiekolwiek inne prace mające na celu włączenie problematyki obecności osób homoseksualnych w społeczeństwie oraz ich dyskryminacji i nietolerancji do systemu szkolnictwa wyższego?
 
W związku z powyższymi pytaniami, proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej.

Z nadzieją na współpracę łączę wyrazy szacunku.

Marta Abramowicz
Prezeska Zarządu

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?