Wesprzyj KPH

W dniu 22 kwietnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajna Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Podkomisja pochyliła się nad poselskim projektem nowelizacji Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. W posiedzeniu wzięły udział m.in. organizacji zrzeszone w Koalicji na Rzecz Równych Szans, w tym Kampania Przeciw Homofobii.

Procedowany projekt nowelizacji zakłada m.in. wprowadzenie jako przesłanek dyskryminacji tożsamości płciowej oraz ekspresji płciowej, otworzenie katalogu cech chronionych ustawą, zrównanie ochrony grup wrażliwych we wszystkich dziedzinach życia wymienionych w ustawie oraz wprowadza poprawki w zapisach, które implementowane zostały w sposób nieprawidłowy, tj. niezgodny z brzmieniem i celowością dyrektyw unijnych.

Przewodnicząca udzieliła głosu wszystkim chętnym reprezentantom i reprezentantkom III sektora. Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego mówił o potrzebie zrównania ochrony przed dyskryminacją wszystkich grup wrażliwych poprzez otwarcie katalogu przesłanek zawartego w ustawie. Podkreślał niezgodność z Konstytucją obecnych zapisów, które tworzą swoistą hierarchię cech chronionych. Dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zaznaczyła, iż od czasu wejścia w życie ustawy żadna sprawa sądowa nie została na jej podstawie merytorycznie rozstrzygnięta, gdyż ustawa tworzona była w pośpiechu, jest nieprecyzyjna, a profesjonalni prawnicy i sądy nie mogą jej skutecznie stosować. Zofia Jabłońska z Kampanii Przeciw Homofobii przypominała, iż na podstawie obowiązującej ustawy osoby LGB chronione są jedynie w dostępie do zatrudnienia niepracowniczego, nie gwarantuje ona jednak równego traktowania w dostępie do dóbr i usług, edukacji czy ochrony zdrowia – tym samym dając społeczne przyzwolenie na dyskryminację.

Na sali obecne były także osoby reprezentujące organizacje rodzinne i anti-choice, które dały wyraz swojemu sprzeciwowi wobec ‘ideologii gender’ oraz ‘zabijaniu niepełnosprawnych dzieci nienarodzonych’. Zarówno Przewodnicząca Podkomisji – posłanka Ligia Krajewska oraz członek – poseł Robert Biedroń upominali obecnych o konieczności podnoszenia argumentów merytorycznych, dotyczących treści ustawy i nowelizacji.

Wszystkim organizacjom został zakreślony 3-miesięczny termin do przedstawienia na piśmie opinii do projektu.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?