Wesprzyj KPH

Koalicja na Rzecz Równych Szans przesłała pismo do Premiera RP w sprawie polityki antydyskryminacyjnej. KPH jest członkinią koalicji.

Warszawa, 02 lutego 2010 r.

Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

W związku z podjęciem w dniu 28 stycznia 2010 r. przez Komisję Europejską kolejnego kroku w procedurze przeciwko Polce o naruszenie prawa wspólnotowego poprzez nieprawidłowe wdrożenie przepisów antydyskryminacyjnych w dziedzinie zatrudnienia, niżej podpisane organizacje pozarządowe skupione w Koalicji na Rzecz Równych Szans apelują o natychmiastowe opracowanie i wdrożenie odpowiednich aktów prawnych w tym obszarze.

Komisja Europejska stojąc na straży traktatu i przesyłając do Rządu RP tzw. uzasadnioną opinię rozpoczęła już drugi etap właściwej procedury w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego przez nasz kraj. Komisja w swojej opinii zarzuciła Polsce, iż nadal nie zostały wdrożone poprawnie wszystkie postanowienia Dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku, ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, zakazującej dyskryminacji z powodu wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej i religii oraz przekonań.
W szczególności, nadal nie implementowano do polskiego porządku prawnego przepisów zakazujących molestowania (zachowania, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery) wszystkich kategorii stażystów, a ustawodawstwo polskie regulujące warunki szkolenia zawodowego nie zawiera odpowiedniej definicji bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji.

Co ważne, Komisja Europejska zwróciła także uwagę na brak przepisów antydyskryminacyjnych w polskich regulacjach prawnych dotyczących dostępu do niektórych zawodów. Przykładem jest tu szereg ustaw regulujących takie zawody jak adwokaci, radcowie prawni, lekarze, czy komornicy.
Ponadto, Komisja Europejska zarzuciła Polsce, iż brak w naszym systemie prawnym przepisów zobowiązujących pracodawców do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami tzw. usprawnień w miejscu pracy, a w szczególności brak ten uderza w stażystów oraz osoby ubiegające się o pracę.
Pragniemy przypomnieć, iż ww. procedura przeciwko Polsce nie jest jedynym postępowaniem toczącym się z uwagi na złamanie przez nasz kraj postanowień wspólnotowych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu. W ostatnich latach Komisja Europejska przedstawiła Polsce zarzuty niewdrożenia przepisów następujących aktów prawnych:

– dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (pismo Komisji Europejskiej z dnia 4 lipca 2006 r. znak: SG-Greffe(2006)D/203785)
– dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (pismo Komisji Europejskiej z dnia 15 grudnia 2006 r. znak: SG-Greffe(2006)D/207993)
– dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (pismo Komisji Europejskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. znak: SG-Greffe(2008)D/204205).

W związku z powyższym, apelujemy do Pana Premiera o podjęcie natychmiastowych działań w kierunku pełnej i poprawnej implementacji całości wspólnotowego prawa antydyskryminacyjnego. Pozwoli to nie tylko na uniknięcie nałożenia na Polskę przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wysokich kar finansowych, ale przede wszystkim przyczyni się do zmiany sytuacji osób, które na co dzień są w Polsce ofiarami nierównego traktowania.

Członkowie Koalicji na Rzecz Równych Szans:

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – koordynator Koalicji
Amnesty International
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
FORUM 50+
Fundacja Autonomia
Fundacja Feminoteka
Fundacja MaMa
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Równości
Fundacja Trans-Fuzja
Fundacja TUS
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Podkarpacki
Kampania Przeciw Homofobii
Koalicja Karat
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Lambda Bydgoszcz
Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta
Rzeczpospolita”
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Związek Nauczycielstwa Polskiego

Do wiadomości:

# Elżbieta Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
# Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej
# Michał Boni, Minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów
# Ryszard Kalisz, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP
# media

Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?