Wesprzyj KPH

KPH wystosowała oficjalne wystąpienie do Prezesa PKP Intercity w sprawie dyskryminacji jednego z pracowników tej spółki.

 Warszawa, 05 lutego 2010 r.

 Pan Krzysztof Celiński,
 Prezes Zarządu
 PKP Intercity Spółka Akcyjna
 ul. Grójecka 17
 02-021 Warszawa
                                 
Szanowny Panie Prezesie,

     W imieniu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób homo-, bi- i transseksualnych, pragnę przekazać Panu wyrazy zaniepokojenia informacjami o zachowaniach pracowników PKP Intercity, Zakład Północny, Sekcja przewozów pasażerskich – Szczecin Główny wymierzonych przeciwko Panu Danielowi Michalskiemu zatrudnionemu w powyższej jednostce organizacyjnej na stanowisku Konduktora Drużyny Konduktorskiej.  

     Pan Daniel Michalski zgłosił się do naszego Stowarzyszenia skarżąc się na dyskryminację ze strony współpracowników, której jest poddawany w miejscu pracy. Z jego relacji wynika, że od czasu ujawnienia swojej orientacji seksualnej na łamach „Gazety Wyborczej” (listopad 2009 r.) stał się obiektem żartów i innych aktów agresji ze strony kolegów. Naganne zachowania pracowników obejmują takie formy dyskryminacji jak wyśmiewanie, rozpowszechnianie zdjęć przedstawiających pokrzywdzonego i opatrzonych złośliwymi komentarzami za pomocą telefonów komórkowych, podrzucanie kartek z napisem „pedał” do szafki z rzeczami osobistymi, złośliwe docinki odnoszące się do orientacji seksualnej i działalności w naszym Stowarzyszeniu.

Pragnę przypomnieć, że znowelizowane w 2004 r. przepisy Kodeksu pracy ustanawiają zakaz dyskryminowania pracowników w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w art. 183a § 1 k.p. w tym, między innymi, ze względu na orientację seksualną. Stosownie do art. 183a § 5 pkt 2 przejawem dyskryminowania jest również „niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie)”. Zachowania opisywane przez Pana Daniela Michalskiego niewątpliwie wyczerpują znamiona molestowania w rozumieniu powołanego wyżej przepisu Kodeksu pracy. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przejawem naruszenia zakazu molestowania są wszelkie niepożądane zachowania, których pracownik może doświadczyć ze strony innych pracowników a nie tylko ze strony przełożonych.

Pragnę również  zaznaczyć, iż zgodnie z przepisem art. 94 pkt 2b Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany do przeciwdziałania dyskryminacji, w tym dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej. Oznacza to, że powinien on podjąć proaktywne działania w celu uczynienia miejsca pracy środowiskiem wolnym od dyskryminacji.

 
Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o wnikliwe zbadanie opisanej wyżej  
sprawy i poinformowanie o podjętych krokach. Jednocześnie, Kampania Przeciw Homofobii deklaruje wolę współpracy z zarządem PKP Intercity i oferuje merytoryczne wsparcie współpracujących z nami ekspertów celem opracowania kompleksowej polityki antydyskryminacyjnej w kierowanym przez Pana przedsiębiorstwie, aby uniknąć podobnych, niezgodnych z prawem zachowań.     

                                               
                                                Z poważaniem,
                                                 
                                                 Marta Abramowicz

                                                Prezeska Zarządu

                                                Kampania Przeciw Homofobii  
                                                 
                                                 

Do wiadomości

– Elżbieta Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

– dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich

– media  

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?