Wesprzyj KPH
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Unii Europejskiej wszystkie kraje członkowskie, w tym również Polska, opowiedziały się za przyjęciem konkluzji dotyczącej równego traktowania osób LGBTI. To historyczny moment! Nigdy wcześniej kraje UE nie wypowiedziały się jednym głosem w kwestii równouprawnienia osób LGBT.
W dokumencie czytamy m.in.:
„(…) Rada Unii Europejska zwraca się do Komisji Europejskiej
– by promowała środki nakreślone w wykazie działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI przy pełnym poszanowaniu tożsamości narodowej państw członkowskich i ich tradycji konstytucyjnych, a także kompetencji państw członkowskich w dziedzinie prawa rodzinnego, regularnie informowała państwa członkowskie o postępach czynionych przez grupę wysokiego szczebla ds. niedyskryminacji, równouprawnienia i różnorodności oraz zwracała uwagę na realizację praw podstawowych przysługujących osobom LGBTI przy ocenianiu wszystkich proponowanych środków z zakresu polityki pod kątem praw podstawowych;
– by pod koniec 2016 r. przedłożyła sprawozdanie z postępów w realizacji wykazu działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI, a następnie przedkładała takie sprawozdanie co roku (…)
Rada Europejska zwraca się do Komisji i państw członkowskich,
– by wzmocniły i nadal wspierały działania mechanizmów instytucjonalnych, w tym krajowych organów ds. równości, które są kluczowymi instrumentami w zakresie niedyskryminowania osób LGBTI, oraz by wzmocniły i nadal wspierały działania europejskiej sieci krajowych organów ds. równości (Equinet).
(…)
Rada Unii Europejskiej zwraca się do państw członkowskich, by podjęły działania służące zwalczaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”
W posiedzeniu Rady Unii Europejskiej wziął udział Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, minister Wojciech Kaczmarczyk. W swoim wystąpieniu powiedział:
„Polska chce podkreślić, że ochrona przed dyskryminacją wszystkich osób, wszystkich obywateli, w tym także obywateli osób LGBTI jest ważnym zadaniem polskiego rządu i polskiego społeczeństwa.”
Konkluzje Rady dostępne są tutaj.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?