Wesprzyj KPH

Ci z was, którzy są z nami cały rok, wiedzą, że KPH to zespół około 12 osób, który rocznie realizuje setki działań: warsztatów i szkoleń, konferencji i seminariów, publikacji i filmów edukacyjnych, konsultacji psychologicznych i prawnych, spotkań, akcji ulicznych i kampanii. Codziennie pracujemy, aby poprawić sytuację osób LGBTI w Polsce w zakresie życia rodzinnego, bezpieczeństwa od przemocy, dobrej edukacji i dostępu do sektora ochrony zdrowia. W lipcu br. opublikowaliśmy nasze sprawozdanie finansowe i merytoryczne na stronie Sprawozdania OPP. Poniżej znajdziecie wyciąg z tego sprawozdania.

Skąd KPH ma pieniądze na swoją pracę?

W 2016 roku odnotowaliśmy przychody w wysokości 3 204 467.43 zł.

KPH pozyskuje środki z konkursów grantowych i darowizn. Ubiega się o środki na finansowanie konkretnych działań, które ujęte są w planach działania i długoletniej strategii działania. Darczyńcy i fundatorzy KPH nie mają wpływu na decyzje dotyczące funkcjonowania i pracy organizacji. Na przychód składają się wpłaty i dotacje pozyskane w ramach konkursów grantowych:

 • 1 497 314.98 – Program Justice Komisji Europejskiej, który finansował działania “Hate No More – Przestępstwa motywowane homofobią i transfobią a wymiar sprawiedliwości”, realizowane w Polsce oraz czterech krajach partnerskich.
 • 297 630.00 – Program Human Rigths Initiative Open Society Foundations, które finansował działania „Enhancing Social and Political Support”, w ramach którego wydawane były publikacje, organizowane szkolenia, oraz pokrywane koszty funkcjonowania biura KPH.
 • 352 247.02 – Rozliczenia międzyokresowe (z lat 2014 – 2015) ujęte w przychodach na rok 2016, pochodzące z grantów od Astraea Lesbian Foundation for Justice, Fundacji EVZ, środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Fundacji im. Róży Luskemburg, Open Society Foundation, Programu Grundtvig, ILGA-Europe, Komisji Europejskiej.
 • 177 420.43 – Program Reaching the Moveable Middle Open Society Foundations oraz Arcus, który finansował działania wokół kampanii „Przekażmy Sobie Znak Pokoju”.
 • 122 815.60 – Program Obywatele dla Demokracji finansowany z środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przeznaczony na działania pt. „Równe Szkoły”.
 • 104 204.84 – Program Inidvidual Donor Initiative, tzw. „matching fund”, w ramach którego za każdą złotówkę przekazaną przez nowych darczyńców w 2015 roku, otrzymaliśmy 2 zł od anonimowego darczyńcy. Pieniądze te przeznaczone zostały na działania edukacyjne, m.in. Tęczowy Piątek oraz kampanię „Przekażmy Sobie Znak Pokoju”.
 • 100 000.00 – Dotacja Fundacji Batorego na działania związane ze zwiększaniem akceptacji społecznej osób LGBT oraz rozwojem instytucjonalnym (większość tych środków włączona została do rozliczeń międzyokresowych na 2017 rok).
 • 89 451.29 – Program Obywatele dla Demokracji finansowany z środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przeznaczony na działnia pt. „Pełny Dostęp – Sektor Ochrony Zdrowia”.
 • 70 0000.00 – Dotacja Fundacji im. Róży Luksemburg na „Akademię Zaangażowanego Rodzica”.
 • 37 617.76 – Dotacja Fundacji EVZ na działania pt. „Out and Safe”, m.in. szkolenia organów ścigania i pomoc prawną oraz psychologiczną.
 • 26 349.03 – Program Dignity for All ILGA-Europe, dotacja na zwiększenie bezpieczenia danych osbowych i bezpieczeństwa informatycznego w KPH.
 • 25 247.25 – Dotacje Ambasad Norwegii, Danii, Kanady oraz Przedstawicielstwa Flandrii.
 • 22 000.00 – Dotacja Fundacji im. Róży Luksemburg na coroczną galę „Ramię w Ramię po Równość”.
 • 19 411.00 – Dotacja Ambasady Stanów Zjednoczonych na warsztaty rozwojowe dla osób poszkodowanych homofobiczną i transfobiczną przemocą.
 • 17 750.17 – Dotacja Fundacji EVZ na warsztaty dla kadry pedagoczinej i kontynuację wystawy „Berlin-Yogyakarta”.
 • 9 300.60 – Dotacja od Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na angażowanie zwolenników i zwolenniczek.
 • 172 704.3 – Wpływy z 1% na KPH.
 • 129 392.53 – Wpływy z darowizn od osób indywidualnych.
 • 11 116.61 – Refundacje kosztów podróży (zwroty od organizacji i instytucji zapraszających).
 • 2 494.25 – Składki członkowskie.
 • 28 926.07 – Pozostałe przychody, m.in. różnice kursowe oraz przychody z odsetek (664.15).

Przychody2016

Jak, i na co, KPH wydaje pieniądze?

KPH funckjonuje w oparciu o dokładne zasady dotyczące wydatkowania pieniędzy i obiegu dokumentów, które zapobiegają błędom i nadużyciom finansowym. Osoby realizujące działania i zarządzające budżetami zobowiązane są do oszczędnego gospodarowania pieniędzmy, wybierania najtańszych ofert zapewniających dobrą jakość usług i produktów, oraz wydatkowania pieniędzy zgodnie z zasadami rachunkowości, regulaminami grantodawców oraz zatwierdzonymi wcześniej budżetami. Zleceniobiorcy/czynie i wykonawcy dzieł dobierani są pod kątem kompetencji, dostępności oraz ceny, zaś stałe współpracowniczki/cy w oparciu o procesy rekrutacyjne.

W 2016 roku KPH wydało w sumie 3 030 556.44 zł. Pieniądze te zostały wydatkowane na realizację działań i projektów w obszarach naszego działania: Życie rodzinne (Nasze rodzin), Bezpieczeństwo (Zatrzymaj przemoc), Zdrowie LGBT (Pełny dostęp), Edukacja (Równe szkoły) oraz Sojusznicy i rodzice (Ramię w ramię). Część naszych wydatków jest trudna do zaklasyfikowania do jednego obszaru (np. materiały na akcje uliczne), więc zostały one ujęte w jednej kategorii.

WydatkiObszary2016

Część z kwoty 3 030 556.44 zł przekazaliśmy innym organizacjom i podmiotom na realizację działań w ramach partnerstw. Miało to miejsce w szczególności w zakresie działań związanych z pomocą osobom poszkodowanym przestępstwom oraz bezpieczeństwa od przemocy motywowanej homofobią i transfobią. W ramach „Hate No More” – dwuletniego międzynarodowego programu finansowanego przez Komisję Europejską, koordynowaliśmy działania organizacji z czterech krajów partnerskich. Organizacje te otrzymały łącznie od 970 302.89 zł. W ramach partnerstw zawartych z polskimi podmiotami przekazaliśmy 204 867.70 zł na realizację działań związanych ze szkoleniem różnych grup zawodowych oraz zwiększeniem bezpieczeństwa młodzieży w szkole. Obie te kwoty finansowane były stricte z grantów projektowych.

Pozostałą kwotą, tj. 1 855 385.85 zł, zarządzało KPH. Oto główne kategorie kosztów, jakie ponieśliśmy:

881 005.70 zł wydaliśmy na wszystkie wynagrodzenia, z czego 456 377.39 zł na wynagrodzenia zespołu pracowniczego (całkowity koszt pracodawcy, w oparciu o umowę o pracę), a 424 628.31 na wynagrodzenia osób czasowo współpracujących oraz ekspertów, ekspertek (tłumaczenia, grafiki, warsztaty, treningi, itp.) – umowy cywilno-prawne.

115 386.69 zł wydaliśmy na stałe koszty utrzymania biura, z czego 36 994.73 zł na czynsz i opłaty, 39 600 zł na księgowość, a 38 691.96 zł na pozostałe koszty, tzn. energię elektryczną, ochronę, materiału biurowe, koszty wysyłki, telekomunikacji, itp. Kwota ta nie wlicza zakupu drobego sprzętu oraz wynagrodzenia Kierownika Biura.

Poniżej przedstawiamy wydatki na inne, główne, kategorie kosztów:

 • 456 377.39 – Wynagrodzenia zespołu w oparciu o umowę o pracę.
 • 424 628.31 – Umowy cywilno-prawne osób współpracujących, wykonawców dzieł i zleceniobiorczyń/ców.
 • 18 001.56 – Materiały na akcje uliczne, festiwale.
 • 65 103.94 – Koszty podróży (warsztaty, szkolenia, itp.).
 • 137 231.66 – Noclegi osób uczestniczących.
 • 95 807.12 – Wyżywienie osób uczestniczących.
 • 118 932.90 – Emisje kampanii i przestrzeń reklamowa.
 • 131 441.32 – Druk publikacji.
 • 115 386.69 – Koszty utrzymania biura.
 • 292 474.96 – Inne (szkolenia, konsultacje, najem sal, opinie prawne I ekspertyzy, obsługa baz danych, koszty finansowe, podatki, licencje itp.).

wydatki2016

Więcej o naszych działaniach możesz dowiedzieć się śledząc naszą stronę internetową oraz media społecznościowe. Zapraszamy!

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?