26 sierpnia 2015

Rola związków zawodowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w zatrudnieniu

red. Tomasz Szypuła i Krzysztof Śmiszek. Publikacja pokonferencyj