25 sierpnia 2015

Prawa osób LGBT w Polsce.

Raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opretej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
red. Zofia Jabłońska, Paweł Knut