Misja i wizja, dokumenty

O nas

Kampania Przeciw Homofobii (KPH) jest ogólnopolską organizacją pozarządową.

W ciągu 15 lat działania KPH akceptacja w Polsce wzrosła niemal o 30%. Ale gorsze traktowanie i przemoc nadal są częste. Zajmujemy się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Pracujemy, aby Polska była różnorodna, i aby wszystkie osoby LGBT, ich rodziny i bliscy, mogły się czuć bezpiecznie i w pełni rozwijać swój potencjał.

Stowarzyszenie zostało założone w 2001 roku i posiada status organizacji pożytku publicznego.

Misja

Działamy na rzecz osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT) i ich bliskich, poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań edukacyjnych dla różnych grup zawodowych oraz budowanie szerokiego ruchu sojuszniczego.

Wizja

Polska jest krajem, w którym prawa człowieka są respektowane, a każdy jest traktowany równo i sprawiedliwie, z poszanowaniem swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, bez względu na różnice społeczne, polityczne i religijne.

 

Jak pracuje KPH?

Z Wizji i Misji KPH oraz analiz strategicznych wynikają czteroletnie Strategie Działania, które wyznaczają kierunki i priorytety pracy organizacji. Do realizacji Strategii zatrudniany jest zespół pracowniczy oraz angażowani są wolontariusze i wolontariuszki. Kadra składa się z osób realizujących konkretne działania w poszczególnych obszarach strategicznych (np. Rodzina, Bezpieczeństwo, Zdrowie, Edukacja), oraz z osób horyzontalnie wspierających działania obszarowe (np. rzecznictwo, litygacja, PR, fundraising). Zatrudnienie odbywa się poprzez procesy rekrutacyjne, a pracownicy i pracowniczki zatrudniani są na umowy o pracę. Współpraca w zespole pracowniczym oparta jest na wzajemnym zaufaniu i wspólnym poczuciu odpowiedzialności za organizację, oraz za sytuację osób LGBT w Polsce.

Obecnie KPH zatrudnia 14 osób, a wynagrodzenia zespołu pracowniczego stanowią przeciętnie 28% rocznego budżetu. Osoby te wykonują pracę, która nie mogłaby być realizowana wolontariacko, ponieważ wymaga pełnoetatowego zaangażowania. Oprócz tego KPH współpracuje z szeregiem ekspertów i ekspertek, którzy pobierają wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, np. za prowadzenie szkoleń, tłumaczenia, przygotowywanie tekstów, analiz i ekspertyz. Są to bezpośrednie koszty działań (takich jak np. pomoc prawna, organizacja konferencji, wydawanie publikacji, szkolenia dla kadry szkolnej czy medycznej, kampanie społeczne) i stanowią kolejne bisko 30% budżetu. Praca KPH odbywa się głównie w biurze organizacji w Warszawie, w którym organizowane są także wydarzenia, prowadzona jest pomoc prawna i psychologiczna, oraz które użyczane jest bezpłatnie innym organizacjom na ich potrzeby. Utrzymanie biura i administracja organizacji (tzn. czynsz, księgowość, energia i inne koszty) stanowią około 11% budżetu.
Możesz przeczytać więcej o naszych działaniach wybierając zakładkę Co Robimy, a o naszej strukturze wydatków wchodząc na stronę sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl i wpisując nasz KRS: 0000 111 209.

Finansowanie KPH

KPH jest niezależną, rzeczniczą organizacją pozarządową i dla zachowania tej niezależności finansuje swoje działania kierując się trzema zasadami:

  1. Nie przyjmujemy finansowania od polskiego rządu, samorządów ani partii politycznych.
  2. Poszukujemy finansowania na działania zgodne z naszymi celami statutowymi oraz Strategią Działania – nie realizujemy działań na zlecenie innych podmiotów.
  3. Grantodawcy, sponsorzy ani darczyńcy KPH nie mają decyzyjności w zakresie funkcjonowania ani działań organizacji.

Jednym z celów rozwojowych KPH jest zróżnicowanie i stabilizacja finansowania KPH. Dążymy do sytuacji, w której co najmniej 50% naszego budżetu finansują darczyńcy indywidualni. Taka konstrukcja budżetu sprawia, że możemy działać bez ryzyka nagłej utraty środków oraz planować nasze działania w kilkuletniej perspektywie.

Do głównych grantodawców, z którymi KPH współpracuje lub współpracowała należą: Open Society Foundations, Arcus Foundation, Rosa Luxemburg Stiftung, Stiftung “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”, Heinrich Boell Stiftung, Astraea Lesbian Foundation for Justice, Global Fund for Women, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundusze EOG, Komisja Europejska, Unia Europejska, Rada Europy, ILGA-Europe, Departament Stanu USA, Ambasada Królestwa Niderlandów, Ambasada Danii, Ambasada Szwecji, Przedstawicielstwo Rządu Flandrii, Ambasada USA, Ambasada Kanady.

Statut KPH możesz zobaczyć klikając tutaj.