Misja i wizja, dokumenty

O nas

Kampania Przeciw Homofobii (KPH) jest ogólnopolską organizacją pozarządową.

W ciągu 15 lat działania KPH akceptacja w Polsce wzrosła niemal o 30%. Ale gorsze traktowanie i przemoc nadal są częste. Zajmujemy się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Pracujemy, aby Polska była różnorodna, i aby wszystkie osoby LGBT, ich rodziny i bliscy, mogły się czuć bezpiecznie i w pełni rozwijać swój potencjał.

Stowarzyszenie zostało założone w 2001 roku i posiada status organizacji pożytku publicznego.

Misja

Działamy na rzecz osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT) i ich bliskich, poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań edukacyjnych dla różnych grup zawodowych oraz budowanie szerokiego ruchu sojuszniczego.

Wizja

Polska jest krajem, w którym prawa człowieka są respektowane, a każdy jest traktowany równo i sprawiedliwie, z poszanowaniem swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, bez względu na różnice społeczne, polityczne i religijne.

 

Jak pracuje KPH?

Z Wizji i Misji KPH oraz analiz i konsultacji wynikają czteroletnie Plany Strategiczne, które wyznaczają kierunki i priorytety pracy organizacji. Tworzeniem i sprawdzaniem realizacji tego planu zajmuje się Zarząd KPH, wybierany przez Walne Zgromadzenie. Do realizacji Strategii zatrudniany jest zespół pracowniczy oraz angażowani są wolontariusze i wolontariuszki. Kadra składa się z osób realizujących konkretne działania w poszczególnych obszarach strategicznych (Zespół Polityczny, Społeczny, Równe Traktowanie, Komunikacyjny, Finansowo-Administracyjny). Zatrudnienie odbywa się poprzez procesy rekrutacyjne, a pracownicy i pracowniczki zatrudniani są na umowy o pracę. Współpraca w zespole pracowniczym oparta jest na wzajemnym zaufaniu i wspólnym poczuciu odpowiedzialności za organizację, oraz za sytuację osób LGBT w Polsce.

Obecnie w zespole pracowniczym KPH jest 12 osób. Obowiązują standardy płac, które zapewniają sprawiedliwy podział zasobów oraz przejrzystość. Standardy płac mierzone są w kwotach netto (tzn. po odliczeniu składek i podatków), więc kwoty otrzymywane przez pracowników i pracowniczki stanowią niecałe 60% kosztu, jaki ponosi organizacja w związku z zatrudnieniem. Wynagrodzenia kształtują się na poziomie od 3840 zł do 5080 zł (czyli 97,5% – 129% średniej krajowej z 10/2020, lub 77% – 103% średniej pensji dla Warszawy z 10/2020). Wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk zależne są od poziomu samodzielności stanowiska, poziomu decyzyjności i odpowiedzialności stanowiska, wymagań kompetencyjnych wobec stanowiska (w tym specjalistycznej wiedzy i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych) oraz stażu pracy w KPH i dostępności wymaganych kompetencji na rynku pracy. Osoby te wykonują pracę, która nie mogłaby być realizowana wolontariacko, ponieważ wymaga pełnoetatowego zaangażowania.

Oprócz tego KPH współpracuje z szeregiem ekspertów i ekspertek, którzy pobierają wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, np. za prowadzenie szkoleń, tłumaczenia, przygotowywanie tekstów, analiz i ekspertyz. Są to bezpośrednie koszty działań (takich jak np. pomoc prawna, organizacja konferencji, wydawanie publikacji, szkolenia dla kadry szkolnej czy medycznej, kampanie społeczne) i stanowią dużą część budżetu.

Praca KPH odbywa się głównie w biurze organizacji w Warszawie, w którym organizowane są także wydarzenia, prowadzona jest pomoc prawna i psychologiczna, oraz które użyczane jest bezpłatnie innym organizacjom na ich potrzeby. Utrzymanie biura i administracja organizacji (tzn. czynsz, księgowość, energia i inne koszty) stanowią około 11% budżetu.

Możesz przeczytać więcej o naszych działaniach wybierając zakładkę Co Robimy, a o naszej strukturze wydatków wchodząc na stronę sprawozdaniaopp.niw.gov.pl i wpisując nasz KRS: 0000 111 209.

Finansowanie KPH

KPH jest niezależną, rzeczniczą organizacją pozarządową i dla zachowania tej niezależności finansuje swoje działania kierując się trzema zasadami:

  1. Nie przyjmujemy finansowania od polskiego rządu, samorządów ani partii politycznych.
  2. Poszukujemy finansowania na działania zgodne z naszymi celami statutowymi oraz Strategią Działania – nie realizujemy działań na zlecenie innych podmiotów.
  3. Grantodawcy, sponsorzy ani darczyńcy KPH nie mają decyzyjności w zakresie funkcjonowania ani działań organizacji.

Jednym z celów rozwojowych KPH jest zróżnicowanie i stabilizacja finansowania KPH. Dążymy do sytuacji, w której co najmniej 50% naszego budżetu finansują darczyńcy indywidualni. Taka konstrukcja budżetu sprawia, że możemy działać bez ryzyka nagłej utraty środków oraz planować nasze działania w kilkuletniej perspektywie.

Do głównych grantodawców, z którymi KPH współpracuje lub współpracowała należą: Open Society Foundations, Sigrid Rausing Trust, Arcus Foundation, Rosa Luxemburg Stiftung, Stiftung “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”, Heinrich Böll Stiftung, Astraea Lesbian Foundation for Justice, Global Fund for Women, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundusze EOG, Komisja Europejska, Unia Europejska, Rada Europy, ILGA-Europe, Departament Stanu USA, Ambasada Królestwa Niderlandów, Ambasada Danii, Ambasada Szwecji, Przedstawicielstwo Rządu Flandrii, Ambasada USA, Ambasada Kanady.

Statut KPH możesz zobaczyć klikając tutaj.