Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na to, aby Kampania Przeciw Homofobii* wykorzystywała mój film jako element spotu #JestemLGBT #JestemCzłowiekiem, nie zakrywając mojego wizerunku. Moja zgoda obejmuje możliwość emisji nagranego prze mnie  wewszystkich mediach społecznościowych KPH, na stronie  www.kph.org.pl , a także udostępnić je mediom, które sprzyjają osobom LGBT. Zgadzam się też na to, aby Kampania Przeciw Homofobii mogła skracać, wycinać, montować i przerabiać mój filmdla potrzeb stworzenia kompilacji składającej się z wielu filmów.

  1. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Kampanię Przeciw Homofobii mojego wizerunku na wybranych nośnikach, jego zwielokrotnianie w celu jego opublikowania i rozpowszechniania na stronie www.kph.org.pl, w mediach społecznościowych KPH oraz wybranych przez KPH mediach
  2. Przenoszę na KPH nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych majątkowe prawa autorskie do filmu i zezwalasz Kampanii Przeciw Homofobii na jego utrwalanie i zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie filmuw taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz publikowanie w Internecie, w tym w mediach społecznościowych i na stronie internetowej KPH w całości lub fragmentami
  3. Zezwalam Kampanii Przeciw Homofobii na wykonywanie praw zależnych do filmu

 

*Kampania Przeciw Homofobii z siedzibą w Warszawie, przy ul. Solec 30A, Warszawa (00-403), wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111209, REGON 01518268200000, NIP 521-32-04-077