Wesprzyj KPH

20 lat Polski w Unii Europejskiej! Mamy wiele powodów do świętowania również jako społeczność LGBT+

Dzisiaj świętujemy okrągłą rocznicę dołączenia Polski do Unii Europejskiej. Od 20 lat jesteśmy częścią Wspólnoty i nie mamy wątpliwości, że miejsce Polski jest w Unii. Członkostwo jest również ważne z perspektywy ochrony praw człowieka osób LGBT+. 

Wpływ UE na osoby LGBT+

Bycie częścią Unii Europejskiej wpływa na życie nas wszystkich, w tym również osób LGBT+ w Polsce i pomaga nam działać na rzecz równości. Cieszymy się, że dzięki prawu UE i strukturze funduszów UE możemy jeszcze skuteczniej walczyć z dyskryminującymi uchwałami (tzw. uchwały przeciwko ideologii LGBT, Samorządowe Karty Praw Rodziny). Polska jako państwo członkowskie musi respektować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym również te, z których wynika, że:

  • państwo członkowskie powinno ujawnić dane obu rodziców (mam/ ojców) w dokumentach podróży dziecka (paszport/ dowód osobisty), co wynika z wolności swobodnego przemieszczania się (art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu UE) – orzeczenie TSUE, 
  • ochrona przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną w miejscu pracy obejmuje wszystkich, bez względu na umowę (a więc nie tylko umowa o pracę, ale też np. B2B) – Przełomowe orzeczenie TSUE.

Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej!

Codziennie dostrzegamy wartości wynikające z przynależności do Unii Europejskiej z perspektywy działania na rzecz równouprawnienia osób LGBT+ w Polsce. Przypominamy, że obecność Polski w UE to: 

  • konieczność poszanowania przez Polskę wartości unijnych, w tym niedyskryminacji, równości i praw człowieka osób LGBT+, 
  • dostęp do funduszy UE i możliwości rozwoju w poszanowaniu wartości unijnych, w tym niedyskryminacji, 
  • obowiązek przestrzegania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE.

Czego życzymy sobie z okazji jubileuszu?

  • równości, poszanowania praw każdej osoby
  • prawdziwie otwartych granic!
  • bezpieczeństwa w każdym kraju dla wszystkich rodzin, w tym także tęczowych, tworzonych przez pary osób tej samej płci
  • kolejnych lat razem, bo miejsce Polski jest w UE

Od 20 lat jesteśmy częścią Wspólnoty i nie mamy wątpliwości, że miejsce Polski jest w UE.

Aplikuj o grant na organizację marszu równości w ramach Funduszu marszowego KPH “W drodze po równość”

Poprawa sytuacji osób LGBT+ w Polsce jest możliwa m.in. dzięki silnym organizacjom społecznym i grupom aktywistycznym. Dlatego też KPH – mając na celu wsparcie ruchu w Polsce, dzięki środkom zebranym z 1,5% podatku oraz otrzymanym darowiznom – uruchomiło Fundusz marszowy “W drodze po równość”. Fundusz skierowany jest do grup chcących zorganizować tegoroczne marsze równości w polskich miastach o wielkości do 500 tysięcy osób. Wysokość każdego minigrantu to nawet 4 tysiące złotych.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące Funduszu marszowego “W drodze po równość”.

Do kogo skierowany jest fundusz?

Fundusz skierowany jest do organizacji i grup organizujących marsze równości w całej Polsce w 2024 roku, w miastach o wielkości do 500 tysięcy osób. Do aplikowania zachęcamy w szczególności grupy i organizacje z miejscowości do 100 tysięcy mieszkańców i mieszkanek oraz te z województwa podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego.

Kto może wnioskować?

O dofinansowanie mogą aplikować stowarzyszenia, fundacje oraz grupy nieformalne składające się z minimum 3 osób.

Na co można przeznaczyć grant?

Ze środków z funduszu możecie pokryć wszystkie koszty bezpośrednio związane z organizacją marszu równości.

Jaka jest wysokość minigrantu?

Wysokość każdego minigrantu wyniesie do 4 tysięcy złotych. W poszczególnych przypadkach kwota dofinansowania może być niższa.

Jak wnioskować o minigrant i kiedy zostaną ogłoszone wyniki?

Aby otrzymać dofinansowanie, do 8 maja do godziny 23:59 należy pobrać, wypełnić i podpisać formularz, a następnie wysłać go na adres porownosc@kph.org.pl. O wynikach poinformujemy do 10 maja. 

“W KPH staramy się łączyć i wspierać ruch LGBT+ w całej Polsce. Zwłaszcza osoby / grupy / organizacje w mniejszych miejscowościach i regionach, gdzie akceptacja dla społeczności jest mniejsza. Zależy nam, by każda osoba miała szansę na dumny przemarsz ulicami swojej miejscowości. Marsze przede wszystkim łączą i pozwalają okazać wsparcie społeczności, przypomnieć o naszych postulatach i hasłach. Dlatego w tym roku uruchamiając Fundusz Marszowy, wyruszamy razem w drogę po równość.“mówi Magdalena Więch, Koordynatorka ds. wsparcia ruchu w KPH

Więcej informacji na temat Funduszu marszowego “W drodze po równość” znajdziesz w regulaminie.

Zapoznaj się z polityką prywatności.

KPH wygrywa z Ministerstwem Edukacji i Nauki

W 2017 roku, w związku z reformą edukacji, Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) rozpoznawało wnioski jednego z wydawnictw (Rubikon) o zatwierdzenie podręczników “Wędrując ku dorosłości” – w ocenie KPH był to podręcznik niezgodny z aktualnym stanem wiedzy, zawierał kontrowersyjne i krzywdzące treści.

O sprawie

W postępowanie w MEiN w sprawie dopuszczenia podręcznika do użytku, KPH zaangażowało się jako uczestnik postępowania – formalnie było to postępowanie administracyjne, więc zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.), KPH mogło wziąć w nim udział jako organizacja społeczna.

MEiN odmówił KPH udziału w tym postępowaniu – postanowienie o odmowie zostało zaskarżone przez KPH do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA oddalił skargę KPH w obydwu sprawach. KPH od tych wyroków złożyło skargę kasacyjną do NSA (Naczelny Sąd Administracyjny). NSA prawomocnie uznał, że odmowa udziału była niezasadna.

W międzyczasie MEiN wydało decyzję o dopuszczeniu podręcznika nie czekając na zakończenie postępowania w przedmiocie odmowy udziału KPH. Podręcznik został dopuszczony za wcześnie: MEiN nie mógł wydać decyzji o jego dopuszczeniu przed ustaleniem statusu KPH w postępowaniu.

Również w tym czasie Sejm znowelizował ustawę o systemie oświaty w taki sposób, że wyłączył te przepisy K.p.a., które umożliwiałyby udział organizacji w postępowaniu – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.

Działanie KPH

Mamy podejrzenia, że decyzja o zmianie prawa była podyktowana czysto politycznie i stanowiła odpowiedź na działanie KPH. W naszej ocenie nowelizacja nie jest niczym uzasadniona, nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla którego w postępowaniu administracyjnym przed Ministrem miałyby nie być dopuszczane organizacje społeczne. 

Apelujemy do Sejmu o rozważenie zasadności cofnięcia tej motywowanej politycznie zmiany. 

KPH zwróciło się do MEiN z wnioskiem o unieważnienie decyzji o dopuszczeniu podręcznika z uwagi na to, że została wydana przed prawomocnym zakończeniem postępowania o dopuszczenie KPH do udziału w postępowaniu jako organizacja społeczna. 

Ostatecznie, NSA zgodził się z nami i podkreślił, że należało wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra z uwagi na interes społeczny przemawiający za udziałem KPH w takim postępowaniu. Prawdopodobnie, w niedługiej przyszłości, takie postępowanie zostanie przez MEiN wszczęte. 

KPH w sprawie reprezentuje r. pr. Adam Kuczyński.

Cieszymy się, że NSA swoimi orzeczeniami potwierdziło status KPH jako organizacji społecznej mogącej brać udział w postępowaniu o dopuszczenie podręczników i w ten sposób realizować swoje cele statutowe. Wprowadzony w 2019 roku przepis, wyłączający możliwość udziału organizacji w postępowaniach przed MEiN, nie ma w ocenie KPH żadnego uzasadnienia merytorycznego i powinien zostać uchylony. – komentuje Annamaria Linczowska z KPH.

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego należy przyjąć z uznaniem, chociaż nie zamykają one precedensowych postępowań zainicjowanych jeszcze w lipcu 2017 r. Cenne jest, że NSA potwierdził status KPH jako podmiotu, który działa w obronie społeczności LGBT+. Podobnie docenić należy, iż NSA potwierdził, że obrona społeczności LGBT+ może polegać na dążeniu do eliminacji dyskryminujących treści z podręczników szkolnych poprzez udział w postępowaniu administracyjnym. Obecnie kluczową kwestią jest wyeliminowanie przez Sejm z Prawa oświatowego szkodliwego przepisu dotyczącego dopuszczania organizacji społecznych do udziału w postępowaniach dotyczących dopuszczania podręczników szkolnych. – dodaje r. pr. Adam Kuczyński.


Human Rights and Gender Identity and Expression

Raport „Human Rights and Gender Identity and Expression” rzuca światło na wyzwania, przed którymi stoją osoby trans i niebinarne w Europie oraz poza nią. Służy również jako kompleksowe narzędzie dla rzecznictwa. 

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović opublikowała dokument, w którym szczegółowo analizuje wyzwania stojące przed osobami trans i niebinarnymi w całej Europie. Dokument zawiera szeroki zakres spostrzeżeń, zaleceń i analiz oraz kompleksowy przegląd praw osób trans i niebinarnych w Europie i poza nią.

Dokument  opiera się na pracach krajowych i tematycznych przeprowadzonych przez Komisarz w trakcie sześcioletniej kadencji, ze szczególnym naciskiem na jej rozmowy z dorosłymi i młodzieżą transpłciową, organizacjami trans i LGBT+ oraz obrońcami praw człowieka.

Jest to także narzędzie, które zapewnia plan działań na rzecz wspierania zmian legislacyjnych. 13 podrozdziałów artykułu zawiera kompleksowe analizy i zalecenia, które same w sobie służą jako solidne narzędzia doradcze. Rozdziały poruszają takie tematy, jak: prawa człowieka, równość i niedyskryminacja, praktyki konwersji tożsamości płciowej i ekspresji płciowej, prawne uznanie płci, przemoc, przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści, pozbawienie wolności, życie rodzinne, edukacja, sport, zatrudnienie, ubóstwo, opieka zdrowotna, higiena, azyl.

Zobacz cały raport.

Rozmawiamy z Ministrą Kotulą o tym, jakiej ustawy o związkach partnerskich chce społeczność LGBT+

Jakiej ustawy o związkach partnerskich chcemy? Wczoraj KPH wzięło udział w konsultacjach ustawy o związkach partnerskich. Spotkaliśmy się w gronie 60 osób z organizacji i grup LGBT+ z Ministrą ds. Równości Katarzyną Kotulą.

Na początku spotkania Mirka Makuchowska z KPH i Hubert Sobecki z Miłość Nie Wyklucza zaprezentowali ponad 20-letnią historię walki o związki partnerskie, następnie przez ponad 2 godziny rozmawialiśmy o kształcie ustawy oczekiwanej przez społeczność.

To historyczna chwila, pierwszy rządowy projekt dotyczący równości osób LGBT! 

Rządowy projekt, to dla nas świetna wiadomość! Zapewnia on szerokie konsultacje, zaangażowanie wielu ekspertów, rozmowy międzyresortowe i co najważniejsze – poparcie rządu dla projektu ustawy. Ministra Kotula zapewniała o swoim pełnym poparciu dla szerokiego pakietu praw zawartych w projekcie, włączając wewnętrzne przysposobienie dzieci. Dodała, że gdyby to od niej tylko zależało, rozmawialibyśmy o równości małżeńskiej!

Kontynuujemy rozmowy i konsultacje. Ministra zapowiedziała regularne spotkania z organizacjami LGBT+ i dalszą pracę nad projektem ustawy. 

Liczymy, że wprowadzenie związków partnerskich jest coraz bliżej!

Dziękujemy Ministrze Kotuli za wsłuchiwanie się w głos społeczności oraz Magdzie Dropek za organizację spotkania!


KPH składa uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości!

KPH wniosło uwagi w ramach konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru kwestionariusza indywidualnej oceny pokrzywdzonego i świadka. Dążymy do ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem, zwłaszcza przestępstwem z nienawiści.

 

O rozporządzeniu

Rozporządzenie (Patrz: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru kwestionariusza indywidualnej oceny pokrzywdzonego i świadka) realizuje ustawę z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, która miała stanowić implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady 2012/29/UE ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstwa. Zatem, w naszej ocenie, rozporządzenie musi być zgodne z dyrektywą i ją realizować. 

Projekt ma na celu ustalenie przez organ prowadzący postępowanie karne właściwości i warunków osobistych pokrzywdzonego oraz rodzaj i rozmiar ujemnych następstw popełnionego na jego szkodę przestępstwa, mając na uwadze charakter tego przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia. Dlatego istotny jest załącznik 1 projektowanego rozporządzenia (Patrz: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru kwestionariusza indywidualnej oceny pokrzywdzonego i świadka, zał. 1), który stanowi kwestionariusz, będący podstawą uzyskania przez organ prowadzący postępowanie karne (m.in. prokuratura, policja) w/w informacji dot. ofiary i przestępstwa.

Z pkt. 56 Preambuły wspomnianej dyrektywy wynika, że:

“przy indywidualnej ocenie należy uwzględnić takie cechy osobowe ofiary, jak wiek, płeć oraz tożsamość i ekspresja płciowa, pochodzenie etniczne, rasa, religia, orientacja seksualna, stan zdrowia, niepełnosprawność, prawa do pobytu, problemy z komunikacją, związek ze sprawcą lub zależność od niego, doświadczenie przestępstwa w przeszłości. Należy w tym zakresie uwzględnić również rodzaj i charakter oraz okoliczności przestępstwa, na przykład: czy chodzi o przestępstwo z nienawiści, wynikające z uprzedzeń lub dyskryminacji, przemoc seksualną, przemoc w bliskich związkach, przypadki gdy sprawcą była osoba nadużywająca stosunku zależności, czy miejsce zamieszkania ofiary znajduje się na obszarze o dużej przestępczości lub zdominowanym przez gangi lub czy ofiara nie pochodzi z państwa członkowskiego, w którym popełniono przestępstwo”

 

Uwagi KPH do Rozporządzenia

KPH wniosło uwagi do Rozporządzenia (patrz: Opinia w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru kwestionariusza indywidualnej oceny pokrzywdzonego i świadka). Dla nas szczególnie istotne jest to, że organ prowadzący postępowanie musi uwzględnić charakter, rodzaj i okoliczności przestępstwa, w tym, czy to było przestępstwo popełnione z nienawiści. W naszej ocenie, załącznik 1 do projektowanego rozporządzenia będący tym właśnie kwestionariuszem nie pozwala na ustalenie, czy to było przestępstwo popełnione z nienawiści.

W naszych uwagach wskazałyśmy na to, że brak pytań pozwalających na ustalenie, czy było to przestępstwo popełnione z nienawiści, jest niezgodny z dyrektywą (którą realizować ma i ustawa i to projektowane rozporządzenie). Organ powinien też uwzględniać cechy osobowe ofiary (takie jak tożsamość i ekspresja płciowa)  – w naszej ocenie zaprezentowany w załączniku 1 do rozporządzenia kwestionariusz pomija je, nie uwrażliwiając organów prowadzących postępowanie na te cechy osoby pokrzywdzonej, co również podniosłyśmy w naszej opinii.

W KPH nie mamy wątpliwości, że osoby pokrzywdzone przestępstwami z nienawiści powinny być chronione kompleksowo – dlatego też potrzebujemy odpowiednich zmian prawnych, w tym przede wszystkim, nowelizacji Kodeksu karnego. Rozporządzenie wydane na podstawie ustawy implementującej dyrektywę dot. m.in. ochrony ofiar przestępstwa powinno być z nią zgodne. Jeśli więc z dyrektywy wynika obowiązek ustalenia przez organy prowadzące postępowanie, tego, czy osoba została pokrzywdzona przestępstwem z nienawiści – polskie przepisy wykonawcze powinny  to umożliwiać. – wyjaśnia Annamaria Linczowska z KPH

Działamy na rzecz lepszej ochrony prawnej osób LGBT+, w tym również osób pokrzywdzonych przestępstwami z nienawiści. Konieczna jest nowelizacja Kodeksu karnego w zakresie ochrony przed przestępstwami i mową nienawiści, jednak już teraz wykorzystujemy okazje, żeby zadbać o osoby pokrzywdzone przestępstwami z nienawiści oraz lepszą realizację dyrektywy unijnej – między innymi w tego typu rozporządzeniach.


„TRANSformacja. Dobre praktyki włączające w miejscu pracy”. Poradnik.

„TRANSformacja. Dobre praktyki włączające w miejscu pracy” to pierwsze w Polsce kompendium wiedzy dotyczące inkluzji osób transpłciowych w firmach i zakładach pracy. Wiedza zgromadzona przez osoby autorskie może być używana zarówno w rodzinnych przedsiębiorstwach, jak i w wielkich korporacjach.

Publikacja dostarcza praktycznej wiedzy, która została usystematyzowana w trzech częściach: wiedzy o transpłciowości i niebinarności, języku i praktykach inkluzywnych oraz roli pracodawców i pracodawczyń w budowaniu włączających miejsc pracy.

Nad publikacją wolontaryjnie pracowały osoby praktykujące DEI, osoby z działów HR, osoby transpłciowe i niebinarne, praktycy i praktyczki z wielu organizacji, m.in. Accenture, AstraZeneca, Benefit Systems, CD Projekt Red, Divercity+, Generali, Knut, Mazurczak Adwokaci, State Street i TVN. Publikacja powstała także dzięki zaangażowaniu indywidualnych osób sojuszniczych.

Zapoznaj się z poradnikiem.

Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik

W 2024 roku w BRPO ukazała się publikacja „Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik” będąca kompendium wiedzy, zbiorem orzecznictwa oraz praktycznych wskazówek, opierających się na obecnie obowiązujących przepisach prawa, dotyczących procedury związanej z uzgodnieniem płci.

Tożsamość płciowa jest cechą każdego człowieka, uwarunkowaną obiektywnymi czynnikami, niezależną od jego woli. Prawo do życia w zgodzie z tożsamością płciową jest elementem godności człowieka, warunkiem jego samorealizacji i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Obowiązkiem państwa jest zatem zapewnić odpowiednie warunki faktyczne i prawne umożliwiające korzystanie z tego prawa. Ważne jest, aby postępowania prowadzone w takim trybie możliwie najpełniej realizowały standardy ochrony praw człowieka.

– Przewodnik, oprócz rekomendacji zawartych w pierwszym jego wydaniu, uwzględnia dodatkowe kwestie wynikające z doświadczeń Rzecznika oraz osób biorących udział w postępowaniach o ustalenie płci. W nowym wydaniu zaktualizowano wykaz orzecznictwa sądów polskich i międzynarodowych, a także część dotyczącą dobrych praktyk w postępowaniu. Rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest upowszechnianie standardu postępowania, który najpełniej zabezpiecza prawa osób transpłciowych i wsłuchiwanie się w ich głos – stąd w Przewodniku znalazł się również rozbudowany słowniczek oraz odpowiedzi na pytania związane z samym zjawiskiem transpłciowości, które – mam nadzieję – pozwolą na podejmowanie najlepszych decyzji dla stron procesowych – pisze we wstępie rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.

Zapoznaj się z przewodnikiem.

Kolejna uchwała przeciwko “ideologii LGBT” nieważna – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

We wtorek, 6 lutego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność uchwały przeciwko ideologii LGBT przyjętej przez gminę Mordy (woj. mazowieckie). Była to ostatnia obowiązująca tego typu uchwała w Polsce. W walkę z tzw. “strefami wolnymi od LGBT” zaangażowana jest  Koalicja na Rzecz Równych Praw “Equality Watch”, której organizacją członkowską jest Kampania Przeciw Homofobii. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Czego dotyczyła Uchwała Rady gminy Mordy?

Obowiązująca od 2019 roku uchwała (Deklaracja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powstrzymania ideologii “LGBT” przez wspólnotę samorządową) to nie tylko deklaracja, ale przede wszystkim akt władczy gminy, mający realne skutki prawne – dokument ten naruszał godność i ingerował w życie prywatne osób LGBT+. 

Co więcej, treść i wydźwięk tej uchwały były sprzeczne z zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym. M.in. z powyższych powodów, uchwałę do sądu administracyjnego zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Swoim dzisiejszym orzeczeniem WSA w Warszawie stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały. Wyrokiem potwierdził także, że gmina Mordy przekroczyła swoje uprawnienia przyjmując dyskryminującą uchwałę i utrzymując ją w mocy przez prawie 5 lat. Jest to sprzeczne z konstytucyjną zasadą legalizmu, czyli obowiązku działania organów władzy publicznej tylko w ramach przysługujących im uprawnień. 

Wyrok sądu administracyjnego w Warszawie wpisuje się w dotychczasowe orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzisiaj kolejny raz zostało potwierdzone to, co już wiemy: dyskryminujące i sprzeczne z prawem uchwały powinny zniknąć z obrotu prawnego, a Polska powinna stać się bezpiecznym i akceptującym domem dla wszystkich – komentuje Annamaria Linczowska z KPH.

Co z pozostałymi dyskryminującymi uchwałami?

Deklaracja przeciwko “ideologii LGBT”, która obowiązywała do dziś w gminie Mordy była ostatnią tego typu uchwałą w Polsce i ostatnią dyskryminującą uchwałą na Mazowszu. W całej Polsce zostało jeszcze 11 dyskryminujących uchwał: 10 Samorządowych Kart Praw Rodzin i 1 tzw. “uchwała autorska”. Koalicja na Rzecz Równych Praw “Equality Watch” (której częścią jest KPH) aktywnie działa na rzecz uchylenia dyskryminujących uchwał oraz wprowadzenia pro-równościowych polityk.

Wyroki sądów (jak ten dzisiejszy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie i te październikowe z Naczelnego Sądu Administracyjnego) świadczą o tym, że prawa człowieka osób LGBT+ są traktowane w Polsce coraz poważniej. Bardzo nas to cieszy, jednak będziemy walczyć o konkretne przepisy stojące na straży tych praw, np. w zakresie mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią wobec osób LGBT+ – mówi Olga Plesińska z “Equality Watch”.

Ministra ds. równości Katarzyna Kotula przeprasza młode osoby LGBT+ za działania Ministra Czarnka

Podczas konferencji prasowej inaugurującej tegoroczny Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ, padły słowa przeprosin ze strony Katarzyny Kotuli, Ministry ds. Równości, za homofobiczne zachowania i wypowiedzi Ministra Czarnka. 

Rządy Ministra Czarnka zapisały się bardzo negatywnie w najnowszej historii. Były Minister zasłynął z niechlubnych, homofobicznych wypowiedzi – m.in. często używał dehumanizującego zwrotu “ideologia LGBT”, przeciwstawiał “tęczową młodzież” tej “normalnej” sugerując, że młodzież LGBT+ nie jest równa swoim heteronormatywnym osobom rówieśniczym.

W imieniu państwa polskiego chciałabym przeprosić dziś wszystkie młode osoby LGBT, przeprosić za ministra Czarnka – powiedziała Ministra ds. równości. 

Warto dodać, że słowa Ministry Kotuli to kolejne słowa płynące z ust przedstawicieli i przedstawicielek nowego rządu, przepraszające osoby LGBT+ za ostatnie lata – patrz: Przeprosiny, prace nad ustawą o przestępstwach z nienawiści, nadzieje na partnerską współpracę – po spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Postawa Przemysława Czarnka w sposób oczywisty szkodziła dobrostanowi młodzieży LGBT+. Konieczne są kroki, które zadbają o stan zdrowia psychicznego młodych osób, co potwierdzają dane:

👉 wg raportu FRA, 39% polskiej młodzieży LGBT ukrywa w szkole swoją tożsamość (EU LGBTI survey II A long way to go for LGBTI equality, s. 3)

👉 już teraz aż 74% uczących się osób LGBT + ma myśli samobójcze (Raport Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce, s. 66)

Mamy nadzieję, że powyższe przerażające statystyki ulegną zmianie: tę konferencję i przeprosiny czytamy jako zapowiedź zmiany i proaktywnych działań ze strony rządu na rzecz poprawienia sytuacji osób uczniowskich LGBT+.

W zeszłym tygodniu Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przeprosił społeczność LGBT+ za krzywdę, której doznała od Polski. Dzisiaj Ministra ds Równości Katarzyna Kotula przeprosiła młodzież za Ministra Czarnka. Obydwa te gesty są bardzo ważne, pokazują, że nowy rząd odcina się od działań rządu poprzednich dwóch kadencji. Mam też nadzieję, że te dzisiejsze słowa i konferencja prasowa, zorganizowana przecież w KPRMie, stanowią zapowiedź poprawy bezpieczeństwa i dobrostanu młodzieży LGBT+ w szkołach – mówi Annamaria Linczowska z KPH.

Liczymy, że rząd we współpracy z organizacjami LGBT+ będzie aktywnie działał w kierunku polepszenia bezpieczeństwa młodych osób LGBT+ w szkole.

Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ organizowany jest przez Fundację GrowSpace, a KPH znajduje się w jego komitecie doradczym.

Jesteś osobą niebinarną? Weź udział w Niebinarnym Spisie Powszechnym!

Rozpoczęła się czwarta edycja Niebinarnego Spisu Powszechnego, czyli największego polskiego badania języka używanego przez osoby niebinarne.
Spis sprawdza, jak nasz język rozwija się i zmienia, jakich form używamy na co dzień oraz jak unikamy upłciowionych form. W tej edycji po raz pierwszy postanowiono dołączyć do ankiety pytania (nieobowiązkowe) związane z kwestiami pozajęzykowymi, a dokładniej z tranzycją osób niebinarnych – odpowiadając w ten sposób na liczne prośby płynące ze strony społeczności.
Spis kierowany jest do wszystkich osób niebinarnych, ale też opisujących swoją płeć jako „gdzieś pomiędzy”, „ani mężczyzna, ani kobieta”, „zależy kiedy”, „więcej niż jedna”, „poza binarnym podziałem” czy po prostu „nie wiem”. Do każdej osoby, która opisuje swoją płeć inaczej niż „kobieta – zawsze i wyłącznie” albo „mężczyzna – zawsze i wyłącznie”.
Według szacunków w Polsce może żyć aż 188 tysięcy osób niebinarnych. Zachęcamy do wzięcia udziału w Niebinarnym Spisie Powszechnym pod adresem: https://zaimki.pl/spis

Tęcza w siedmiu odsłonach. Zasobnik Akademii Zaangażowanego Rodzica. Warszawa 2021

Akademia Zaangażowanego Rodzica (AZR) to prowadzony przez Kampanię Przeciw Homofobii program edukacyjno‒rozwojowy dla rodziców dzieci LGBT. 

Publikacja dedykowana jest liderkom i liderom lokalnych grup rodzicielskich oraz rodzinom. Zasobnik stanowi bazę wiedzy, omówienie wybranych zagadnień poruszanych na warsztatach AZR. Powstał po to, aby ułatwić wprowadzanie elementów edukacyjnych na spotkaniach grupowych.

Grupy samopomocowe poprzestają często na wymianie doświadczeń, opowieściach o trudnościach, a czasem radościach życia codziennego. Doświadczenia wyniesione z AZR wskazują, że wymiana ta najbardziej skutecznie pomaga rodzicom wyzwolić się z poczucia wstydu i gorszości, jeśli jest wzbogacona o konkretną wiedzę z tematyki LGBTI. Rozmowa o różnorodności płciowej, spotkanie z własną uwewnętrznioną homofobią, poznanie mocy oddziaływania stereotypów to kroki, które odmienią sposób rozumienia i odczuwania sytuacji przez rodziców, dla których organizujecie spotkania. Wiedza wyzwala, bo pomaga zrozumieć, że problem nie leży w tożsamości seksualnej czy płciowej dziecka – że problemem są uprzedzenia i ignorancja otoczenia.

Pobierz „Tęcza w siedmiu odsłonach. Zasobnik Akademii Zaangażowanego Rodzica.”